Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3829. Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, stran 12618.

  
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh 
1. člen 
S tem odlokom se za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh ter za strokovno pomoč upravnim organom in inšpektorjem, pristojnim za odločanje po zakonu, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ustanovi Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
2. člen 
Komisija opravlja naslednje naloge:
1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na podlagi zakona, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč;
2. pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic nesreče;
3. potrjevanje višine sredstev, potrebnih za obnovo stvari posameznih upravičencev;
4. uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za okolje, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu;
5. spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh;
6. izdelava poročila o porabi sredstev, dodeljenih za odpravo posledic posamezne naravne nesreče;
7. dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za okolje, o izvedbi programov odprave posledic nesreče;
8. dajanje mnenja k letnemu poročilu državnega organa o porabi sredstev državnega proračuna za odpravo posledic nesreč ter o izvedbi programov odprave posledic nesreče;
9. dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po zakonu, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
3. člen 
(1) Komisijo sestavlja sedem članov, in sicer:
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za promet, s področja obnove poškodovane prometne infrastrukture;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturno dediščino;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance;
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, s področja obnove kmetijskih gospodarskih objektov, gozdov, gozdnih cest in kmetijskih zemljišč;
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, in sicer s področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic naravnih nesreč na stvareh.
(2) Komisiji predseduje predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje.
(3) Člane in predsednika Komisije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.
(4) Vlada za vsakega člana Komisije imenuje tudi njegovega namestnika, ki je predstavnik istega ministrstva, kot je član komisije.
4. člen 
Sedež Komisije je na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
5. člen 
(1) Delo Komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
(2) Seje Komisije sklicuje in vodi predsednik Komisije.
(3) Način dela Komisije se določi s poslovnikom o delu, ki ga sprejme Komisija.
6. člen 
Strokovne podlage za delo Komisije pripravljajo ministrstvo, pristojno za odpravo posledic naravnih nesreč, in druga pristojna ministrstva ter po potrebi zunanji strokovnjaki.
7. člen 
Administrativno-tehnično podporo za delo Komisije zagotavlja ministrstvo, pristojno za odpravo posledic naravnih nesreč.
8. člen 
Predsednik in člani Komisije ter njihovi namestniki opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Vlada Republike Slovenije imenuje člane in predsednika Komisije ter njihove namestnike v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Komisija za odpravo posledic nesreč na stvareh, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01203-5/2007/8 z dne 3. 4. 2008, nadaljuje svoje delo v skladu z dosedanjim sklepom Vlade Republike Slovenije do imenovanja Komisije v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-418/2022
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
EVA 2022-2550-0102
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost