Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3827. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 12615.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22) se v 5. členu v prvem odstavku 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin (stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin, stroji za spravilo krompirja in čebule, stroji za spravilo buč, stroji za spravilo hmelja, stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji).«.
2. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku v 2. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, namenjene transportu, obdelavi tal, gnojenju, setvi in sajenju, negi, varstvu rastlin, spravilu krme s travinja ter obiranju sadja, oljk, grozdja, mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 20 ha PKP ali imeti v reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali. Če gre za nakup namenskih vrtnarskih in zelenjadarskih strojev, mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 5 ha PKP. Če gre za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima samostojen pogon (v nadaljnjem besedilu: pogonski stroj), mora imeti upravičenec v rabi najmanj 20 ha PKP ali v reji najmanj 40 GVŽ rejnih živali za vsak pogonski stroj, za katerega uveljavlja podporo. Če gre za nakup namenskih vrtnarskih in zelenjadarskih strojev, ki imajo samostojen pogon, mora imeti upravičenec v uporabi najmanj 5 ha PKP,«.
V drugi alineji se število »80« povsod nadomesti s številom »40«.
3. člen 
V 19. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 6. točka, ki se glasi:
»6. pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz OVE mora upravičenec priložiti soglasje za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.
4. člen 
V 36. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 5. točka, ki se glasi:
»5. pri naložbi v proizvodnjo električne energije iz OVE mora upravičenec priložiti soglasje za priključitev v skladu z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.
5. člen 
V 101. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlagatelj ob vlogi na javni razpis za naložbe nad 200.000 eurov skupne priznane vrednosti izkaže zaprtost finančne konstrukcije iz prejšnjega odstavka z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, ali z izjavo javnega sklada, ki izvaja finančne spodbude v skladu z zakonom, ki ureja javne sklade.«.
6. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 11/22).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-416/2022
Ljubljana, dne 8. decembra 2022
EVA 2022-2330-0047
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost