Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3787. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 12082.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22 in 117/22) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrstice s šiframi C040, od C060 do C064, od C071 do C078, C081, C083, C085, C086, C088, J200, J205, L011 in L012 spremenijo tako, da se glasijo:
»
C040
dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat
dodatki
24,32 EUR 
ali 
37,84 EUR 
ali 
62,15 EUR
(1) 27. člen ZSPJS, drugi odstavek 37. člena KPJS 
 
(2) 19. člen PJUDT
 
1
1
1,2
C060
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – ionizirajoče sevanje
dodatki
1,09 EUR
(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro) 
 
(2) 29. člen ZSPJS, 1. točka prvega odstavka 38. člena KPJS
 
0
1
1
C061
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego
dodatki
1,09 EUR
(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro) 
 
(2) 29. člen ZSPJS, prva alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS
 
0
1
1
C062
dodatki za manj ugodne delovne razmere – za delo s kontaminiranimi odpadki
dodatki
0,53 EUR
(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro) 
 
(2) 29. člen ZSPJS, četrta alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS
 
0
1
1
C063
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov
dodatki
1,09 EUR
(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro dela) 
 
(2) 29. člen ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS
0
1
1
C064
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih
dodatki
1,09 EUR
(1) faktor x število ur (za vsako začeto uro dela) 
 
(2) 29. člen ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS
0
1
1
C071
dodatek za posebne življenjske razmere v tujini
dodatki
16. člen PJUDT: 
(1) izjemno težke razmere 1.045,00 EUR 
 
(2) zelo težke razmere 313,50 EUR 
 
(3) težke razmere 209,00 EUR
 
1
1
2
C072
dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja
dodatki
(1) prvi odstavek 10. člena MOM: 317,90 EUR: 
 
– ekstremno visoke ali nizke 
temperature 
 
– izredno slabe higienske razmere 
 
(2) dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
 
1
1
2
C073
dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja
dodatki
(1) drugi odstavek 10. člena MOM: 317,90 EUR: 
 
– prisotnost zdravju škodljivih in strupenih snovi, 
 
– visoka onesnaženost okolja, 
– prisotnost radioloških, bioloških in kemičnih snovi, 
 
– izpostavljenost kužnim nalezljivim boleznim in epidemijam 
 
(2) dodatka C072 in C073 se ne izključujeta
 
1
1
2
C074
dodatek za nevarne naloge (MOM)
dodatki
prvi odstavek 9. člena MOM: 
(1) 1. točka 529,85 EUR 
(2) 2. točka 794,76 EUR 
(3) 3. točka 1.059,69 EUR 
(4) 4. točka 1.589,54 EUR
 
1
1
2
C075
dodatek za nevarnost
dodatki
prvi in drugi odstavek 15. člena PJUDT: 
(1) prva alineja 316,16 EUR 
(2) druga alineja 529,85 EUR 
(3) tretja alineja 635,82 EUR 
(4) četrta alineja 1.271,64 EUR
 
1
1
2
C076
dodatek za posebno nevarne naloge
dodatki
tretji in peti odstavek 15. člena PJUDT: 317,90 EUR
 
1
1
2
C077
dodatek za nevarnost na območju delovanja (MOM)
dodatki
prvi odstavek 8. člena MOM: 
(1) 1. točka: 529,85 EUR 
(2) 2. točka 635,82 EUR 
(3) 3. točka 1.059,69 EUR 
(4) 4. točka 1.271,64 EUR
 
1
1
2
C078
dodatek za vodenje in poveljevanje (MOM)
dodatki
(1) prvi odstavek 11. člena MOM: 
– prva alineja 529,85 EUR 
– druga alineja 317,90 EUR 
(2) drugi odstavek 11. člena MOM: 
– prva alineja 529,85 EUR 
– druga alineja 317,90 EUR
 
1
1
2
C081
dodatek za oddaljenost
dodatki
9. člen PJUDT: 
(1) od 300 do 1000 kilometrov 105,96 EUR 
(2) od 1001 do 5000 kilometrov 211,94 EUR 
(3) nad 5000 kilometrov 423,88 EUR
 
1
1
2
C083
dodatek za opravljanje dodatnih nalog
dodatki
11. člen PJUDT 
 
(1) za finančne naloge 317,90 EUR x Z450 
 
(2) za varnostne in druge naloge 209,00 EUR x Z450
 
1
1
2
C085
dodatek zaradi začasne razporeditve 
dodatki
0,20
peti odstavek 33. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22; v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ) 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor 
se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
 
X
1
1
C086
dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19
dodatki
do 900 EUR
prvi odstavek 36. člena ZNUNBZ: do 900 EUR bruto mesečno 
se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
 
X
1
1
C088
dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine
dodatki
0,20/ 
1000 EUR
(1) odobritev specializacije v letih 2021 in 2022: prvi odstavek 24. člena ZNUPZ: bruto urna postavka osnovne plače x število ur x 0,2 
(2) odobritev specializacije v letu 2023: prvi odstavek 35. člena ZNUNBZ: 1000 EUR bruto mesečno, se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
 
0,X
1
1
J200
odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr in prvem odstavku 65. člena ZSSloV – obdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J205
odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr in prvem odstavku 65. člena ZSSloV – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
L011
odmor za dojenje – nadomestilo
nadomestila drugih izplačevalcev
/
49. člen ZSDP-1: do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno, v višini sorazmernega dela osnove iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 43. člena in 46. člena ZSDP-1
v znesku
X
1
1
L012
PORABLJENO –ČRTANO
prispevki drugih izplačevalcev
/
49. člen ZSDP-1; 
prispevki za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena ZUTPG
znesek prispevka, ki je vplačan za javno uslužbenko
X
1
1
«. 
2. člen 
V 5. členu se v preglednici vrstica J200 spremeni tako, da se glasi:
»
J200
odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr in prvem odstavku 65. člena ZSSloV – obdavčena
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(uporaba) 
(1) Spremenjene šifre C040, od C060 do C064, od C071 do C078, C081 in C083 iz spremenjenega 3. člena uredbe se začnejo uporabljati pri plači za oktober 2022.
(2) Spremenjeni šifri C085 in C086 iz spremenjenega 3. člena uredbe se začneta uporabljati 8. novembra 2022.
(3) Spremenjene šifre J200, J205, L011 in L012 iz spremenjenega 3. člena uredbe in spremenjena šifra J200 iz spremenjenega 5. člena uredbe se začnejo uporabljati 1. decembra 2022.
(4) Spremenjena šifra C088 iz spremenjenega 3. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2023.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-408/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-3130-0056
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti