Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3786. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, stran 12082.

  
Na podlagi sedmega odstavka 99. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 
1. člen 
V Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18) se za 10. členom doda nov, 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(odstopanje glede zagotavljanja lastnih surovin v primeru neugodnih vremenskih razmer) 
(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena lahko kmetija, ki je utrpela pomemben izpad pridelka zaradi neugodnih vremenskih razmer, kot jih določa zakon, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz 1. do 11. točke, 19. točke, 20. točke, 21. točke in 24. točke prvega odstavka prejšnjega člena, v koledarskem letu nastanka neugodnih vremenskih razmer dokupi več kot 50 odstotkov sadja, zelenjave ali poljščin z drugih kmetij na lokalnem trgu.
(2) Šteje se, da je kmetija utrpela pomemben izpad pridelka iz prejšnjega odstavka, če je bila povprečna škoda posamezne vrste kmetijske rastline na tej kmetiji, ki se namenja za predelavo v tekočem koledarskem letu v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ocenjena s stopnjo poškodovanosti najmanj 60 odstotkov. Stopnja poškodovanosti se dokazuje z oceno škode, ki jo izdela:
– državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, kot je to določeno z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (potrjena ocena škode);
– zavarovalnica, če je pridelek zavarovan in se ne izdela ocena škode iz prejšnje alineje, ali
– neodvisni strokovnjak, ki deluje v okviru javne službe kmetijskega svetovanja iz zakona, ki ureja kmetijstvo, če ocena škode ni bila izdelana v skladu s prvo ali drugo alinejo tega odstavka. Neodvisni strokovnjak izdela oceno škode v skladu z uredbo, ki določa metodologijo za ocenjevanje škode. Ne glede na uredbo, ki določa metodologijo za ocenjevanje škode, se ocena škode iz te alineje izdela tudi, če je mogoče pridobiti državno pomoč v obliki sofinanciranja zavarovalne premije.
(3) Količina lastne in dokupljene surovine v koledarskem letu nastanka neugodnih vremenskih razmer skupno ne sme presegati 100 odstotkov povprečne količine surovin za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v zadnjih treh letih pred letom nastanka škode. Če je bila odločba o opravljanju dopolnilne dejavnosti dokončna v obdobju, krajšem od treh let, se povprečna količina surovin upošteva glede na letno povprečje v obdobju od izdaje dokončne odločbe.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-403/2022
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-2330-0095
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost