Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3774. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2023, stran 12058.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 74. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju januar–marec 2023 
1. 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2023 do uveljavitve Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023, vendar najdlje do 31. marca 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22, 60/22, 137/22) in za iste programe kot v letu 2022.
3. 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Začasno financiranje 
januar–marec 2023
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.681.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.297.482
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.505.357
700 Davki na dohodek in dobiček
5.218.161
703 Davki na premoženje
155.709
704 Domači davki na blago in storitve
131.487
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.792.125
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.620.118
711 Takse in pristojbine
6.816
712 Globe in druge denarne kazni
7.604
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
75.136
714 Drugi nedavčni prihodki
82.451
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
383.908
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
383.908
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
0
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.056.900
40 
TEKOČI ODHODKI
2.532.026
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
712.351
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
117.179
402 Izdatki za blago in storitve
1.642.496
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
30.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.016.146
410 Subvencije
125.933
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.567.517
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
71.394
413 Drugi tekoči domači transferi
1.251.302
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.481.228
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.481.228
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
27.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
27.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
624.490
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
724.490
55 
ODPLAČILA DOLGA
724.490
550 Odplačila domačega dolga
724.490
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–100.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–724.490
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–624.490
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.000
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah.
4. 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
5. 
Po preteku obdobja začasnega financiranja se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2023.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2023.
Št. 410-0008/2022-5
Nova Gorica, dne 22. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost