Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3759. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022, stran 12028.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 30. redni seji dne 23. 11. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2022 (Uradni list RS, št. 92/22) se 1. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 v eurih
Skupina/ podskupina kontov
NAMEN
REBALANS 3-2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.169.578,92
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.619.574,80
70
DAVČNI PRIHODKI
5.615.747,55
700
Davki na dohodek in dobiček
4.861.208,00
703
Davki na premoženje
607.694,47
704
Domači davki na blago in storitve
146.845,08
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.003.827,25
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
129.882,64
711
Takse in pristojbine
11.159,06
712
Globe in druge denarne kazni
171.380,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
72.536,66
714
Drugi nedavčni prihodki
1.618.868,89
72
KAPITALSKI PRIHODKI
104.117,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
104.117,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.445.887,12
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
977.147,48
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.468.739,64
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.795.690,09
40
TEKOČI ODHODKI
3.388.571,32
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
512.511,82
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
78.112,62
402
Izdatki za blago in storitve
2.564.628,32
403
Plačila domačih obresti
31.311,89
409
Rezerve
202.006,67
41
TEKOČI TRANSFERI
3.384.532,97
410
Subvencije
181.775,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.941.687,66
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
262.504,45
413
Drugi tekoči domači transferi
998.565,86
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.371.283,05
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.371.283,05
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
651.302,75
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
408.445,02
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
242.857,73
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.626.111,17
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
239.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
239.000,00
500
Domače zadolževanje
239.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
435.155,71
55
ODPLAČILA DOLGA
435.155,71
550
Odplačila domačega dolga
435.155,71
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.822.266,88
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–196.155,71
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.626.111,17
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2021
1.822.266,88
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 151.943,43 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini 404.963,40 eur nadomesti z novim zneskom v višini 239.000,00 eur.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2021-7
Ig, dne 24. novembra 2022
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost