Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3755. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Šentjurij – jug, stran 12019.

  
Na podlagi 129. člena in v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) sprejemam
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Šentjurij – jug 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Šentjurij – jug (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Območje OPPN in predmet načrtovanja 
Območje OPPN se nahaja v naselju Št. Jurij.
Območje OPPN vključuje današnje nepozidane travnate površine, ki so v naklonu. Nahaja se na severovzhodnem robu naselja Št. Jurij.
Velikost območja OPPN je približno 0,8 hektarja in se v času priprave OPPN lahko spremeni.
Po OPN območje OPPN tvori enota urejanja prostora ŠJ 401, delno ŠJ 390 z namensko rabo SS – stanovanjske površine oziroma podrobno namensko rabo SSe – eno in dvostanovanjski objekti.
Cilj priprave OPPN je programsko in oblikovno določiti najbolj optimalno razporeditev novih individualnih hiš na območju ter njihovo komunalno opremo ob hkratni ohranitvi kvalitetnih naravnih struktur.
Pobudnik priprave OPPN je lastnik območja.
3. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo strokovna rešitev, ki jo bo na podlagi programa pobudnika in izhodišč drugih nosilcev urejanja prostora pripravil pooblaščeni prostorski načrtovalec.
4. 
Vrsta postopka 
OPPN se skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. 
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 
Sprejem OPPN je predviden v roku 14 mesecev od objave tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejem OPPN:
Faza
Rok
1. pridobitev smernic in potreb nosilcev urejanja prostora
3 mesece po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS
2. priprava osnutka OPPN, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
3 mesece po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora
3. priprava dopolnjenega osnutka OPPN
1 mesec po pridobitvi mnenj
4. javna razgrnitev in dajanje pripomb javnosti na dopolnjen osnutek OPPN, javna obravnava 
2 meseca po pripravi dopolnjenega osnutka OPPN
5. proučitev pripomb javnosti in predlog stališč, morebitno usklajevanje z nosilci urejanja prostora
1 mesec po javni razgrnitvi
6. predlog OPPN, morebitna pridobitev dopolnilnih mnenj
2 meseca po potrditvi stališč do pripomb
7. obravnava in sprejem predloga OPPN na občinskemu svetu občine
2 meseca po predlogu OPPN
6. 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; gp.mop@gov.si
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; gp.mkgp@gov.si
3. Zavod za gozdove, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; oeljubljana@zgs.si
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 22, 1000 Ljubljana; gp.drsv@gov.si
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana; zrsvn.oelj@zrsvn.si
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; urszr@urszr.si
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; glavna.pisarna@mors.si
Lokalni nosilci urejanja prostora:
8. Javno komunalno podjetje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje (vodovod, kanalizacija, odpadki); info@jkpg.si
9. Krajevna skupnost Št. Jurij, Št. Jurij 14, 1290 Grosuplje; marina.rebolj@gmail.com
10. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje; info@grosuplje.si
Drugi udeleženci:
11. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana; info@elektro-ljubljana.si
12. Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana; info@energetika-ljubljana.si
13. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana; sprejemna.pisarna@telekom.si
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. 
Način vključevanja javnosti 
Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani občine.
Občina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Izdelovalec prouči pripombe javnosti in pripravi predlog stališča glede načina njihovega upoštevanja. Občina potrdi predlog stališča glede upoštevanja pripomb. Občina objavi stališča na svoji spletni strani.
Občinski svet sprejme OPPN z odlokom, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih strokovnih gradiv:
– geodetski načrt,
– prikaz lastništva zemljišč,
– elaborat ekonomike,
– druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– druge strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
9. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki za namen izdelave OPPN sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
Obveznosti investitorja pri pripravi OPPN so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med občino in investitorjem.
10. 
Izvedba celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je z dopisom št. 3563-0047/2022-2 z dne 22. 6. 2022 obvestil izdelovalca OPPN oziroma Občino Grosuplje, da območje plana OPPN in njegovega daljinskega vpliva leži izven posebnega varstvenega območja (Natura 2000) in zavarovanega območja, zaradi česar ocenjujejo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
11. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3292
Št. 3503-0001/2022
Grosuplje, dne 28. novembra 2022
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost