Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3747. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 20. novembra 2022, stran 12009.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20) je Občinska volilna komisija Občine Ankaran na seji dne 21. novembra 2022 sprejela naslednje / in base alľ art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G. U. della RS, n. 94/07 – ZLVUPB3, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20) della seduta tenutasi il 21. novembre 2022, la Commissione elettorale comunale del Comune di Ancarano, ha approvato la seguente
P O R O Č I L O  /  R E L A Z I O N E 
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, dne 20. novembra 2022 / sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune dl Ancarano, il 20 novembre 2022 
1. Občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 4. seji dne 21. novembra 2022 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, ki so bile 20. novembra 2022 / Durante la 4a seduta della Commissione elettorale comunale, tenutasi il 21. novembre 2022, la Commissione ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune di Ancarano, svoltesi il 20. novembre 2022
2. Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 2.724 volivcev. Glasovalo je 1.573 volivcev ali 57,75 %, od tega 1.571 na voliščih ter 2 po pošti. / Al giorno delle elezioni, il 20 novembre 2022, gli aventi diritto al voto erano 2.724 elettori. Hanno votato 1.573 elettori ovvero il 57,75 %, degli aventi diritto, di cui 1.571 ai seggi elettorali e 2 per posta.
3. Za volitve župana je bilo oddanih 1.573 glasovnic, od katerih je bilo 17 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1.556. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic. / Alle elezioni del sindaco sono state consegnate 1.573 schede, di cui 17 non valide poiché sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la volontà dell’elettore. Le schede valide erano 1.556. Per l’elezione del sindaco è necessaria la maggioranza delle schede valide.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / l singoli candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
Zaporedna št. / numero
Kandidat / candidato
Št. Glasov / numero dei voti
1
mag. Maja Prodan Jurič
597
2
Gregor Strmčnik
839
3
Breda Krašna
118
Mandat pripada naslednjemu kandidatu / Il mandato viene assegnato al seguente candidato:
Gregor Strmčnik, roj. / nato il 10. 12. 1965, Ankaran / Ancarano, Bevkova ulica 45 / Via France Bevk 45.
4. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1.573 glasovnic, od katerih je bilo 20 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1.553 / Per l’elezione dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 1.573 schede, di cui 20 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la volontà dell’elettore. Le schede valide erano 1.553.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov / Le singole liste di candidati hanno ottenuto il seguente numero di voti:
Zaporedna št. / numero
Ime liste / singole liste
Št. Glasov / numero dei voti
 % glasov /  % dei voti
1
Slovenska demokratska stranka
102
6,57
2
Radi imamo Ankaran
716
46,10
3
Gibanje Svoboda
243
15,65
4
NSi-Krščanski demokrati
28
1,80
5
Vsi smo Ankaran
464
29,88
Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po D’Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količnikom, in sicer toliko količnikov, kot se voli članov občinskega sveta ter ugotovila, da so dobile mandate v občinskem svetu naslednje liste: / La commissione elettorale ha diviso il numero dei voti con il n. 1, con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D’Hont, ossia in base alla grandezza, dal maggiore al minore, assegnando tanti quozienti quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L’esito del calcolo è il seguente:
Št mandatov / numero dei mandati
Št. Liste / numero di lista
Ime liste / liste singole
0
1
Slovenska demokratska stranka
6
2
Radi imamo Ankaran
2
3
Gibanje Svoboda
0
4
NSi-Krščanski demokrati
4
5
Vsi smo Ankaran
12
Skupaj / Totale
Nato je volilna komisija ugotovila, da preferenčni glasovi niso vplivali na dodelitev mandatov, zato se mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov. / La commissione ha quindi constatato che i voti di preferenza non hanno influito sull’assegnazione dei mandati; pertanto, i candidati sono eletti in base all’ordine numerico stabilito sulla lista.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom / I mandati vengono assegnati ai seguenti candidati:
Zaporedna št. / numero
Kandidat in lista / candidato e lista
1
Barbara Švagelj
2
Zvezdan Ražman
3
Sara Vošinek Gašpar
4
Luka Jurinčič
5
Barbara Raičić
6
Robert Zelenjak
7
mag. Maja Prodan Jurič
8
Aleksander Pahor
9
Katja Mezek
10
dr. Marko Kukanja
11
Breda Krašna
12
mag. Vladimir Pegan
5. Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. / Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Št./N. 0414-1/2022
Ankaran/Ancarano, 21. 11. 2022
Predsednica/presidente OVK 
mag. Ana Poljak 
Nadomestna članica/membro supplente OVK 
dr. Simona Bergoč 
Član/membro OVK 
Boštjan Hrabar 
Član/membro OVK 
Nela Vovk

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti