Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3746. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, stran 11991.

  
Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   T A R I F E 
o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev 
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21, 88/21 – popr. in 173/121) se v 7. členu v prvem odstavku peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»oseba, ki Agenciji posreduje obvestilo ali dokumentacijo, za katero predpis določa, da Agencija to obvestilo ali dokumentacijo posreduje drugi osebi,«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»za posredovanje obvestila ali dokumentacije drugi osebi – z dnem posredovanja obvestila ali dokumentacije Agenciji,«.
3. člen 
V tarifnem delu Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev se v poglavju »I. Takse za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise in izpise iz registrov« v tarifni številki 10 šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»
6
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, in za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika take zahteve, 
znaša taksa, ne glede na prvi in drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife
219/1. člen in 219/1. člen v zvezi z 219/4. členom
ZTFI-1
25 točk
«. 
V opombi a) se pred besedo »uporablja« doda beseda »smiselno«.
4. člen 
Podpoglavji 3. in 4. in tarifne številke od 39 do 70 se nadomestijo za novima podpoglavjema 3. in 4. in tarifnimi številkami od 39 do 70, ki se glasijo:
»3. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje1 (ZISDU-3)
3.1. Družba za upravljanje (2. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 39 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, 
znaša taksa
35/1. člen, 35/4. člen, 49/2. člen ter 44/4. člen in 44/6. člen v zvezi s 44/4. členom ZISDU-3
1.000 točk
2
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi katere bi oseba oziroma osebe, za katero oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje, 
znaša taksa
35/3. člen, 35/6. člen in 49/3. člen ZISDU-3
500 točk
3
Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, 
znaša taksa
500/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 516/12. členom
ZTFI-1
100 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, 
znaša taksa
43/5. člen in 49/5. člen 
v zvezi s 43/5. členom ZISDU-3
200 točk
5
Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificiranemu delniškemu sporazumu oziroma sporazumu med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje lahko pristopi nov udeleženec, 
znaša taksa
49/4/1. člen v zvezi z 49/3. členom ZISDU-3
500 točk
6
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če bi po sklenitvi delniškega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev iz tretjega odstavka 49. člena ZISDU-3 zaradi pridobitve dodatnih delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani delež v družbi za upravljanje,
znaša taksa
49/4/2. člen v zvezi z 49/3. členom ZISDU-3
1.000 točk
7
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje, ki jo vloži oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje, 
znaša taksa
50/1. člen ZISDU-3
1.000 točk
8
Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje, 
znaša taksa
50/2. člen ZISDU-3 in 500/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 516/12. členom ZTFI-1
100 točk
9
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje, izdanega osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje, 
znaša taksa
50/2. člen v zvezi s 43/5. členom ZISDU-3
200 točk
10
Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku oziroma udeležencem sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, pridobljenih v nasprotju z ZISDU-3, 
znaša taksa
45/1. člen, 45/4. člen 
ter 49/5. člen v zvezi s 45/1. členom ZISDU-3
500 točk
11
Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, 
znaša taksa
46/1. člen in 49/5. člen v zvezi s 46/1. členom ZISDU-3
500 točk
12
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, znaša taksa
47/1. člen in 49/3. člen v zvezi s 47/1. členom ZISDU-3
500 točk
Opombi:
a) Določbe tretjega, četrtega in sedmega do dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za skupne kvalificirane imetnike (35/7. člen ZISDU-3).
b) Določbe desetega, enajstega in dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža ter za pravice in obveznosti kvalificiranega imetnika iz prvega odstavka 50. člena ZISDU-3 (50/2. člen ZISDU-3).
Tarifna številka 40 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa
56/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 56/1. členom ZISDU-3
200 točk
2
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
se taksa
56/8. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 56/8. členom ZISDU-3
ne plača
3
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa
59/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi z 59/1. členom ZISDU-3
500 točk
4
Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa
60/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 60/1. členom ZISDU-3
500 točk
5
Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, 
znaša taksa
60/2. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 60/2. členom ZISDU-3
500 točk
6
Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma izvršnemu direktorju družbe za upravljanje, 
znaša taksa
61. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi z 61. členom ZISDU-3
500 točk
7
Za izdajo odredbe z zahtevo upravi oziroma upravnemu odboru družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe za upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje, 
znaša taksa
63/3. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 63/3. členom ZISDU-3
500 točk
Opomba:
a) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje družbe za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (53/5. člen ZISDU-3).
Tarifna številka 41 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA 
VIŠINA
1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje, 
znaša taksa
92/3. člen ZISDU-3
200 točk
2
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev iz 5. poglavja ZISDU-3 zaradi spremembe dejavnosti družbe za upravljanje, 
znaša taksa
93/3. člen ZISDU-3 in 95. člen v zvezi s 93/3. členom ZISDU-3
200 točk
3.2. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (3. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 42 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, 
znaša taksa
103/1. člen ZISDU-3, 103/3. člen v zvezi s 103/1. členom ZISDU-3 in 108/3. člen v zvezi s 103/1. členom ZISDU-3
800 točk
2
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za nov tip investicijskih skladov, 
znaša taksa
106/3. člen ZISDU-3
400 točk
3
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja družbe za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja posameznega tipa investicijskih skladov, 
znaša taksa
107/3. člen ZISDU-3
200 točk
4
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, delitev ali druga statusna preoblikovanja, pri kateri oziroma katerih je udeležena družba za upravljanje, 
znaša taksa
108/1. člen, 108/5. člen in 34/9. člen v zvezi s 108/1. členom ZISDU-3
500 točk
Tarifna številka 43 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje, da Agencija posreduje obvestilo iz prvega odstavka 110. člena ZISDU-3 s prilogami nadzornemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti podružnico,
znaša taksa
110/3. člen in 111/3. člen ZISDU-3
200 točk
2
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o nedopustnosti sprememb glede podružnice v državi članici gostiteljici, 
znaša taksa 
113/2. člen ZISDU-3
200 točk
3
Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nadzornemu organu države članice gostiteljice o začetku neposrednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici gostiteljici, 
znaša taksa
114/3. člen ZISDU-3
100 točk
4
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v tretji državi, 
znaša taksa
117/3. člen in 117/4. člen ZISDU-3
200 točk
Opombi:
a) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi, ko družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v tretji državi (117/3. člen v zvezi z 113/2. členom ZISDU-3).
b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev v drugi državi članici (156. člen ZISDU-3).
3.3. Trženje enot investicijskih skladov (4. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 44 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, 
znaša taksa
131/1. člen ZISDU-3
50 točk
2
Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov, 
znaša taksa
131/4. člen ZISDU-3
100 točk
3
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov in za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika take zahteve, 
znaša taksa, ne glede na prvi in drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife
131/1. člen ZISDU-3
25 točk
Opomba:
a) V zvezi z izdajo sklepa iz tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja opomba b) k tarifni številki 109 te tarife.
Tarifna številka 45 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za posredovanje priglasitvenega dokumenta iz 145. člena ZISDU-3 nadzornemu organu države članice gostiteljice, 
znaša taksa
145/1. člen ZISDU-3
50 točk
2
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje, ki trži enote vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici, o nedopustnosti sprememb priglasitvenega dokumenta, 
znaša taksa
148/3. člen ZISDU-3
200 točk
3
Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje o preklicu trženja enot vzajemnega sklada ali posameznih razredov enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici ESMI in pristojnemu organu države članice, 
znaša taksa za vsak vzajemni sklad, katerega trženje enot se preklicuje
148.a/5. člen in 148.a/6. člen ZISDU-3
25 točk
4
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o prepovedi trženja enot investicijskih skladov v tretji državi, 
znaša taksa
149/2. člen, 149/3. člen in 149/4. člen ZISDU-3
200 točk
3.4. Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve (5. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 46 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, 
znaša taksa
153/1. člen ZISDU-3
400 točk
2
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, 
znaša taksa:
155/1. člen ZISDU-3
– za investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti
400 točk
– za hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov
200 točk
3
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja:
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, 
znaša taksa
153/4. člen v zvezi s 107/3. členom in 107/1. členom ter 153/5. člen in 153/6. člen ZISDU-3
200 točk
– za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena 
ZISDU-3, 
znaša taksa
155/4. člen v zvezi s 107/3. členom in 107/1. členom ter 155/5. člen in 155/7. člen ZISDU-3
200 točk
3.5. Skupne določbe o upravljanju investicijskih skladov (6. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 47 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev,
znaša taksa
174/1. člen ZISDU-3
100 točk
2
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, 
znaša taksa
174/5. člen v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3
50 točk
3
Za izdajo odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev na izrednega skrbnika, 
znaša taksa
177/3. člen in 177/3. člen v zvezi s 164. členom ZISDU-3
400 točk
Tarifna številka 48 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo za priznanje delniškega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, katerega sestavo natančno posnema sestava sredstev vzajemnega sklada, 
znaša taksa
243/1. člen ZISDU-3
200 točk
2
Za soglasje iz petega odstavka 243. člena ZISDU-3, 
se taksa
243/5. člen ZISDU-3
ne plača
Tarifna številka 49 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo prospekta investicijskega sklada, 
se taksa
197/1. člen ZISDU-3 
ne plača
2
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta investicijskega sklada, 
se taksa
197/4. člen ZISDU-3
ne plača
3.6. Vzajemni sklad, krovni sklad ter centralni in napajalni sklad (7., 8. in 9. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 50 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja:
– za upravljanje vzajemnega sklada, 
znaša taksa
254/3. člen ZISDU-3
300 točk
– za upravljanje prevzemnega sklada, 
znaša taksa
290. člen v zvezi z 254/3. členom ZISDU-3
300 točk
2
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada, 
znaša taksa
313/4. člen ZISDU-3
500 točk
3
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada, 
znaša taksa
313/4. člen ZISDU-3 in 315/1. člen ZISDU-3
200 točk
4
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, 
znaša taksa
317/1. člen ZISDU-3
500 točk
5
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada,
znaša taksa
315/2. člen v zvezi s 317/1. členom ZISDU-3
200 točk
6
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, 
znaša taksa 
320/1. člen ZISDU-3
300 točk
7
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada, se taksa
324/1. člen ZISDU-3
ne plača
8
Za zahtevo centralnega sklada, da Agencija izda potrdilo, da centralni sklad izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 323. člena ZISDU-3,
se taksa
355. člen ZISDU-3
ne plača
Tarifna številka 51 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja:
– k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, 
se taksa
252/1. člen ZISDU-3
ne plača
– k pravilom upravljanja krovnega sklada, 
se taksa
311/1. člen in 9/2. člen v zvezi z 252/1. členom ZISDU-3
ne plača
2
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada,
znaša taksa
253/1. člen ZISDU-3
100 točk
3
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada, 
znaša taksa 
311. člen in 9/2. člen v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3
300 točk
4
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezni nov ali obstoječ podsklad krovnega sklada, 
znaša taksa za vsak posamezni podsklad krovnega sklada, na katerega se sprememba nanaša
312. člen v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3
100 točk
Tarifna številka 52 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada, 
znaša taksa
259. člen ZISDU-3 in 259. člen v zvezi z 9/2. členom ZISDU-3
200 točk
2
Za izdajo soglasja iz 3. točke prvega odstavka 268. člena ZISDU- 3, se taksa
268/1. člen ZISDU-3
ne plača
3
Za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad (pripojitev), 
znaša taksa
274/1. člen ZISDU-3
300 točk
Opombi:
a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada (267/5. člen v zvezi z 259. členom ZISDU-3).
b) Določba tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za spojitev prenosnih in prevzemnega sklada (289/1. člen ZISDU-3) oziroma za združitev s KNPVP države članice, v kateri vzajemni sklad nastopa kot prenosni sklad (293. člen ZISDU-3).
3.7. Nadzor in odločanje v posamičnih zadevah (11., 12. in 13. poglavje ZISDU-3)
Tarifna številka 53 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje oziroma družbi za upravljanje države članice, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
466/1. člen, 465/4. člen, 488/1. člen in 489/1. člen ZISDU-3
od 100 do 400 točk
2
Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za
467. člen ZISDU-3
200 točk
3
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev družbi za upravljanje, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe
468/3. člen ZISDU-3
100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje, 
znaša taksa
469/1. člen, 469/3. člen in 476/4. člen ZISDU-3
100 točk
5
Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je družba za upravljanje kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, 
znaša taksa
469/3. člen ZISDU-3
200 točk
6
Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe za upravljanje oziroma družbi za upravljanje, 
znaša taksa, za vsak odrejen dodatni ukrep
471/1. člen in 472. člen ZISDU-3
200 točk
7
Za izdajo odločbe o razveljavitvi odredbe o dodatnem ukrepu, 
znaša taksa
475. člen ZISDU-3
200 točk
8
Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o začasni prepovedi:
– opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, 
znaša taksa
476/1. člen in 476/2. člen ZISDU-3
500 točk
– opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa
477. člen v zvezi s 476/1. členom ZISDU-3
500 točk
9
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, 
znaša taksa
478/1. člen in 478/2. člen ZISDU-3
500 točk
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje, 
znaša taksa
153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 478/1. členom ZISDU-3
500 točk
10
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o pogojnem odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, 
znaša taksa
479/1. člen ZISDU-3
500 točk
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa
153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 479/1. členom ZISDU-3
500 točk
11
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, 
znaša taksa
480. člen ZISDU-3
500 točk
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa
153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 480. členom ZISDU-3
500 točk
12
Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države članice o prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije, 
znaša taksa
449/2. člen ter 488/4/1. člen in 488/6. člen ZISDU-3
500 točk
13
Če družba za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije trži enote KNPVP iz države članice, kljub ukrepom nadzornega organa države članice sedeža družbe za upravljanje, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 489. člena ZISDU-3, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža družbe za upravljanje ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 489. člena ZISDU-3, in Agencija sprejme ukrepe, da se tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi vlagateljev te družbe za upravljanje, 
znaša taksa za vsak ukrep
489/3/1. člen ZISDU-3
500 točk
14
Če nadzorni organ države članice sedeža družbe za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, obvesti Agencijo, da je bilo tej družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje teh storitev in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi strank te družbe za upravljanje, 
znaša taksa za vsak ukrep
491. člen ZISDU-3
500 točk
15
Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi za trženje enot investicijskih skladov, 
znaša taksa
495. člen in 496/1. člen ZISDU-3
400 točk
16
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3, 
znaša taksa
498/1. člen ZISDU-3
500 točk
17
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3, 
znaša taksa
498/4. člen ZISDU-3
100 točk
18
Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, 
znaša taksa
499/1. člen ZISDU-3
500 točk
19
Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, 
znaša taksa
499/3. člen ZISDU-3
500 točk
20
Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih popravkih in dopolnitvah revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje oziroma letnega poročila investicijskega sklada, 
znaša taksa
88/5. člen ZISDU-3, 207/5. člen ZISDU-3
400 točk
21
Za izdajo odredbe, s katero Agencija družbi za upravljanje odredi, da v imenu posameznega vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada uvede začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov tega sklada, 
znaša taksa
233/4. člen in 381/1. člen v zvezi z 233/4. členom ZISDU-3
400 točk
Opombe:
a) Določbe drugega do četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za dodatne ukrepe za uresničevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja (474. člen ZISDU-3).
b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad družbo za upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članici (483/1. člen ZISDU-3).
c) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega odstavka tarifne številke 17 in določba tarifne številke 19 te tarife (494/2. člen ZISDU-3 v zvezi s 60/8. člen ZTFI-1).
č) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo določbe tarifnih številk 100 in 101 te tarife (77/1. člen ZISDU-3).
d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (500/1. člen in 468/3. člen, 498/1. člen ter 498/4. člen ZISDU-3).
e) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov družbi za upravljanje države članice, razen če je za posamezen primer določeno drugače (446/1. člen ZISDU-3).
Tarifna številka 54 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 451. člena ZISDU-3, 
znaša taksa
451/1. člen ZISDU-3
100 točk
Tarifna številka 55 
ODST.
VSEBINA
PRAVNAPODLAGA
VIŠINA
1
Za izvedbo postopka iz 138. člena ZISDU-3, 
znaša taksa, ki jo Agenciji plača družba za upravljanje države članice, za vsak v navedeni postopek priglašeni investicijski sklad oziroma podsklad krovnega sklada
452/1. člen ZISDU-3
50 točk
Opomba:
a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja priglasitvenega dokumenta Agenciji.
Tarifna številka 56 
Določbe te tarife, ki veljajo za družbo za upravljanje v zvezi z vzajemnim skladom, krovnim skladom, centralnim in napajalnim skladom ter skrbniškimi storitvami se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad oziroma krovni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, oziroma za družbo za upravljanje države članice, ki namerava oblikovati ali že upravlja centralni oziroma napajalni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v tej tarifi določeno drugače.
4. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov2 (ZUAIS)
4.1. Upravljavec AIS (2. poglavje ZUAIS)
Tarifna številka 57 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za vpis v register upravljavcev AIS, 
znaša taksa
40/1. člen ZUAIS
50 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS za izbris iz registra upravljavcev AIS, 
se taksa
/
ne plača
Tarifna številka 58 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za priznanje statusa upravljavca SIS, 
znaša taksa
44/1. člen ZUAIS
1.500 točk
2
Za zahtevo upravljavca SIS za priznanje statusa upravljavca SIS druge vrste, 
znaša taksa
44/1 člen v zvezi s 47/2. členom ZUAIS
750 točk
3
Za izdajo odločbe o prenehanju statusa upravljavca SIS, 
znaša taksa
44/3. člen ZUAIS
200 točk
Tarifna številka 59 
ODST
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k prenosu storitev upravljanja na osebo, ki ni ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU3,
znaša taksa
59/1/3. člen, 59/1/4. člen v zvezi s 59/1/3. členom, 60/3. člen v zvezi z 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ter 60/8. člen v zvezi s 60/3. členom in 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ZUAIS
100 točk
Tarifna številka 60 (črtana) 
Tarifna številka 61 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
znaša taksa
126/1. člen, 126/5. člen in 38/2. člen, 38/3. člen ZUAIS
2.000 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 
upravljanja druge vrste AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
znaša taksa
126/4. člen ZUAIS
750 točk
3
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti sprememb materialnih dejstev oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS, 
znaša taksa
132/2. člen in 132/3. člen ZUAIS
200 točk
4
Če Agencija podaljša rok iz drugega odstavka 132. člena ZUAIS, ker to zahtevajo posebne okoliščine na strani upravljavca AIS, se taksa za izdajo odločbe o dopustnosti sprememb materialnih dejstev oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS poveča za 
132/4. člen v zvezi s 132/2. členom in 132/3. členom ZUAIS
100 točk
5
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, 
znaša taksa
133/2. člen ZUAIS
200 točk
Tarifna številka 62 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, 
znaša taksa
141/1. člen ZUAIS
600 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za izdajo dovoljenja za omejeno uporabo določb ZUAIS in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje AIS, 
znaša taksa
144/1. člen ZUAIS
200 točk
3
Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za spremembo referenčne države, 
znaša taksa
147/1. člen, 148/1. člen in 149/1. člen ZUAIS
400 točk
Tarifna številka 63 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države članice prek podružnice, 
znaša taksa
156/1. člen ZUAIS
200 točk
2
Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države članice neposredno, 
znaša taksa
156/1. člen ZUAIS
100 točk
3
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o nedopustnosti sprememb dokumentacije iz 155. člena ZUAIS, 
znaša taksa
157/2. člen ZUAIS
200 točk
4
Za posredovanje dokumentacije iz 159. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, upravljati AIS države članice preko podružnice, 
znaša taksa
160/1. člen ZUAIS
200 točk
5
Za posredovanje dokumentacije iz 159. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, upravljati AIS države članice neposredno, 
znaša taksa
160/1. člen ZUAIS
100 točk
6
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS tretje države o nedopustnosti sprememb dokumentacije iz 159. člena ZUAIS, 
znaša taksa
161/2. člen ZUAIS
200 točk
Tarifna številka 64 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa
166/1. člen ZUAIS
400 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa:
168/1. člen ZUAIS
– za investicijsko svetovanje
400 točk
– za hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov
200 točk
– za sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti
400 točk
3
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja:
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa
166/4. člen v zvezi s 133/2. členom ZUAIS
200 točk
– za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa
168/4. člen v zvezi s 133/2. členom ZUAIS
200 točk
Tarifna številka 65 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja upravljavcu AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS zaradi spremembe dejavnosti, 
znaša taksa
169/4. člen ZUAIS
200 točk
2
Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti upravljavcu AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS, 
znaša taksa
172. člen ZUAIS 
200 točk
4.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države (4. poglavje ZUAIS)
Tarifna številka 66 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS oziroma upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, za potrditev priglasitve trženja enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v Republiki Sloveniji v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, 
znaša taksa za vsak priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države
203/1. člen, 211/1. člen, 221/1. člen, 229/1. člen ZUAIS
25 točk
2
Za posredovanje obvestila upravljavca AIS o izvajanju predhodnega trženja enot AIS oziroma AIS države članice pristojnim organom držav članic, v katerih je upravljavec AIS to trženje izvajal ali ga izvaja, 
znaša taksa 
204.a/7. člen ZUAIS
50 točk
3
Za posredovanje priglasitvene dokumentacije upravljavca AIS oziroma upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, za trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v državi članici v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, 
znaša taksa 
207/1. člen in 207/8. člen, 215/1. člen in 215/8. člen, 225/1. člen in 225/8. člen, 233/1. člen in 233/8. člen ZUAIS
50 točk
4
Za posredovanje obvestila upravljavca AIS o preklicu trženja enot AIS oziroma AIS države članice ESMI in pristojnim organom držav članic, v katerih upravljavec AIS trži enote AIS, 
znaša taksa za vsak AIS oziroma AIS države članice, katerega trženje se preklicuje
208.a/4. člen ZUAIS
25 točk
5
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o nedopustnosti uveljavitve nameravanih sprememb dejstev in okoliščin, na podlagi katerih je bil izveden postopek priglasitve trženja enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, 
znaša taksa
204/3. člen, 208/3. člen, 212/3. člen, 216/3. člen, 222/3. člen, 226/3. člen, 230/3. člen in 234/3. člen ZUAIS
200 točk
Opomba:
a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se ne uporablja za priglasitev trženja enot SIS in nepremičninske investicijske družbe.
4.3. Administrator SIS (5. poglavje ZUAIS)
Tarifna številka 67 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje storitev iz 2. točke 57. člena ZUAIS, 
znaša taksa
238. člen ZUAIS
300 točk
2
Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje druge vrste storitev iz 2. točke 57. člena ZUAIS, 
znaša taksa
239/2. člen ZUAIS
150 točk
4.4. Nadzor in odločanje v posamičnih zadevah (6. in 7. poglavje ZUAIS)
Tarifna številka 68 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo priporočila upravljavcu AIS, 
se taksa
267/1. člen ZUAIS
ne plača
2
Za izdajo opozorila upravljavcu AIS, 
znaša taksa
267/2. člen in 267/3. člen ZUAIS
50 točk vendar samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se taksa ne plača
3
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
268/1. člen,
267/4. člen,
253/2. člen,
253/3. člen in 37/6. člen ZUAIS
od 100 do 400 točk
4
Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za
269. člen ZUAIS
200 točk
5
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe
270/3. člen ZUAIS
100 točk 
vendar skupno ne več kot 300 točk
6
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa
271/1. člen in 271/3. člen ZUAIS
100 točk
7
Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu upravljavca AIS oziroma upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS, 
znaša taksa za vsak odrejen dodatni ukrep
273/1. člen in 274. člen ZUAIS
200 točk
8
Za izdajo odločbe o začasni prepovedi:
– opravljanja storitev upravljanja AIS oziroma določenih vrst AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS, 
znaša taksa
277/1. člen in 277/2. člen ZUAIS
500 točk
– storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa
278. člen v zvezi z 277/1. členom ZUAIS
500 točk
9
Za izdajo odločbe o prepovedi trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma enot AIS tretje države, 
znaša taksa
277/11. člen v zvezi s 4. poglavjem ZUAIS
500 točk
10
Za izdajo odločbe o izbrisu registriranega upravljavca AIS iz registra upravljavcev AIS, 
znaša taksa
283.a/1. člen ZUAIS
400 točk
11
Za izdajo odločbe o odvzemu statusa upravljavca SIS, 
znaša taksa
280/1. člen ZUAIS
400 točk
12
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, 
znaša taksa
281/1. člen in 281/2. člen ZUAIS
500 točk
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa
166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 281/1. členom ZUAIS
500 točk
13
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o izreku opomina, 
znaša taksa
281/8. člen ter 166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 281/8. členom ZUAIS
500 točk
14
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o pogojnem odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, 
znaša taksa
282/1. člen ZUAIS
500 točk
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa
166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 282/1. členom ZUAIS
500 točk
15
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja:
– za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, 
znaša taksa
283. člen ZUAIS
500 točk
– za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, 
znaša taksa
166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 283. členom ZUAIS
500 točk
16
Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, kljub ukrepom pristojnega organa upravljavca AIS države članice, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 287. člena ZUAIS, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 287. člena ZUAIS, in Agencija izreče ukrepe nadzora ali prepove upravljanje AIS oziroma drugih storitev v Republiki Sloveniji, 
znaša taksa za vsak ukrep oziroma prepoved
287/3. člen ZUAIS
500 točk
17
Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, kljub ukrepom pristojnega organa upravljavca AIS države članice, sprejetim po obvestilu iz petega odstavka 287. člena ZUAIS, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami tako, da škodi interesom vlagateljev v AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, finančni stabilnosti in celovitosti finančnega trga v Republiki Sloveniji, in Agencija izreče ukrepe nadzora ali prepove trženje enot zadevnih skladov v Republiki Sloveniji, 
znaša taksa za vsak ukrep oziroma prepoved
287/6. člen ZUAIS
500 točk
18
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz 289. člena ZUAIS, 
znaša taksa
290/1. člen ZUAIS
500 točk
19
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz 289. člena ZUAIS, 
znaša taksa
290/4. člen ZUAIS
100 točk
20
Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 290. člena ZUAIS, 
znaša taksa
291/1. člen ZUAIS
500 točk
21
Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstavka 290. člena ZUAIS, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti iz ZUAIS, 
znaša taksa
291/3. člen ZUAIS
500 točk
Opombe:
a) Določbe od četrtega do šestega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi v zvezi z dodatnimi ukrepi (276. člen ZUAIS).
b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad upravljavcem AIS, ki opravlja storitve upravljanja AIS v državi članici (285/2. člen in 285/6. člen v zvezi z 285/2. členom ZUAIS).
c) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS, se smiselno uporabljajo tudi za ukrepe nadzora, izrečene upravljavcu AIS države članice oziroma upravljavcu AIS tretje države, razen če je za posamezni primer določeno drugače (250. člen, 148/2. člen ZUAIS).
č) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom (288/2. člen v zvezi z 253/4. členom ZUAIS).
d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZUAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (302/1. člen ter 270/3. člen, 280/2. člen, 290/1. člen in 290/4. člen ZUAIS).
Tarifna številka 69 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 255. člena ZUAIS, 
znaša taksa
255/1. člen ZUAIS
100 točk
Tarifna številka 70 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izvedbo postopka priglasitve trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma enot AIS tretje države iz 4. poglavja ZUAIS, 
znaša taksa, ki jo Agenciji plača upravljavec AIS države članice ali upravljavec AIS tretje države:
256/1. člen in 199/2. člen v zvezi z 256/1. členom ZUAIS in drugi odstavek 31. člena Uredbe 2015/760/EU4
– za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države
50 točk
– za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS oziroma AIS države članice, ki se bo tržil tudi neprofesionalnim vlagateljem
75 točk
Opomba:
a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja priglasitvenega dokumenta Agenciji.
5. člen 
Za podpoglavjem 4. se doda novo podpoglavje 4.a in tarifne številke 70.a, 70.b, 70.c, 70.č in 70.d, ki se glasijo:
»4.a Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov5 (ZOAIS)
4.a.1. Alternativni investicijski skladi (2. poglavje ZOAIS)
Tarifna številka 70.a 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za vpis AIS v register AIS, 
znaša taksa za vsak AIS
6/6. člen ZOAIS
200 točk
2
Za izdajo odločbe o izbrisu AIS iz registra AIS, 
znaša taksa 
6/9. člen ZOAIS
100 točk
Opombe:
a) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke se za zahtevo upravljavca AIS za vpis SIS oziroma nepremičninske investicijske družbe v register AIS taksa ne plača.
b) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za upravljavca AIS države članice in upravljavca AIS tretje države, kadar sta v Republiki Sloveniji upravičena opravljati storitve upravljanja AIS (4/1. člen ZOAIS v zvezi z 9. členom ZUAIS).
4.a.2. Tipi alternativnih skladov (3. poglavje ZOAIS)
Tarifna številka 70.b 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS iz 75. člena ZUAIS za priznanje statusa SIS, 
znaša taksa
77/1. člen, 77/2. člen, 77/5. člen ZOAIS
900 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS iz 75. člena ZUAIS za priznanje statusa SIS z enako naložbeno strategijo, kot jo ima njegov obstoječi SIS, 
znaša taksa
77/6. in 77/7. člen ZOAIS
300 točk
3
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti uveljavitve sprememb akta o ustanovitvi SIS, 
znaša taksa 
81. člen ZOAIS
200 točk
4
Za izdajo odločbe, s katero Agencija upravljavcu AIS naloži likvidacijo SIS, 
znaša taksa
83/2. člen ZOAIS
100 točk
5
Za zahtevo prevzemnega upravljavca SIS za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja SIS, 
znaša taksa 
97. člen ZOAIS
200 točk
6
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k preoblikovanju ali drugi statusni spremembi SIS, 
znaša taksa
98. člen ZOAIS
1.800 točk
7
Za zahtevo upravljavca alternativnega vzajemnega sklada – SIS za nadaljevanje poslovanja sklada brez statusa SIS (odvzem statusa SIS), 
znaša taksa
100/5. člen ZOAIS
200 točk
8
Za izdajo ugotovitvene odločbe iz četrtega odstavka 102. člena ZOAIS, 
znaša taksa
102/4. člen ZOAIS
100 točk
Opombe:
a) Določba sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi v primerih iz šestega odstavka 100. člena ZOAIS.
b) Določba prvega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri preoblikovanju delniške družbe v investicijsko družbo – SIS (145. člen ZOAIS).
c) Določba petega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri prisilnem prenosu upravljanja SIS (150/5. člen v zvezi s 97. členom ZOAIS).
Tarifna številka 70.c 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za upravljanje nepremičninske investicijske družbe, 
znaša taksa
113/1/1. člen ZOAIS 
800 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k pogodbi o upravljanju nepremičninske investicijske družbe 
znaša taksa
113/1/2. člen ZOAIS
100 točk
3
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za nepremičninsko investicijsko družbo 
znaša taksa
113/1/3. člen ZOAIS
100 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe iz četrtega odstavka 113. člena ZOAIS, 
znaša taksa
113/4. člen ZOAIS
100 točk
5
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za spremembo statuta nepremičninske investicijske družbe, 
znaša taksa
117/1. člen ZOAIS
200 točk
6
Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti uveljavitve sprememb dokumentov iz 4. in 5. točke prvega odstavka 114. člena ZOAIS, 
znaša taksa
117/4. člen ZOAIS
50 točk
7
Za zahtevo prenosnega in prevzemnega upravljavca AIS za prenos upravljanja nepremičninske investicijske družbe, 
znaša enotna taksa
133. člen ZOAIS 
600 točk
Opombe:
a) Za prospekt nepremičninske investicijske družbe se uporabljajo ustrezne določbe tarifne številke 106 te tarife (113/3. člen in 116. člen).
b) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ter opomba a) te tarifne številke se uporabljajo tudi pri preoblikovanju alternativnega vzajemnega sklada, specialne komanditne družbe oziroma investicijske družbe v nepremičninsko investicijsko družbo (137/2. člen ZOAIS).
c) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ter opomba a) te tarifne številke se uporabljajo tudi pri preoblikovanju delniške družbe v nepremičninsko investicijsko družbo (145. člen ZOAIS).
č) Določba sedmega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri prisilnem prenosu upravljanja nepremičninske investicijske družbe (150/5. člen v zvezi s 133. členom ZOAIS).
4.a.3 Preoblikovanja AIS (4. poglavje ZOAIS)
Tarifna številka 70.č 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za zahtevo upravljavcev AIS za izdajo dovoljenja za združitev nepremičninskih investicijskih družb, 
znaša taksa za vsako nepremičninsko investicijsko družbo, ki je udeležena pri združitvi
141. člen ZOAIS
1.600 točk
2
Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k delitvenemu načrtu nepremičninske investicijske družbe 
znaša taksa
144/1/4. člen ZOAIS
1.000 točk
Opomba:
a) V zvezi s preoblikovanjem AIS so upoštevne še opomba b) k tarifni številki 70.b in opombi b) in c) k tarifni številki 70.c.
4.a.4. Nadzor in postopek odločanja Agencije v posamičnih zadevah (6. in 7. poglavje ZOAIS)
Tarifna številka 70.d 
ODST.
VSEBINA
PRAVNA PODLAGA
VIŠINA
1
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve
156/3. člen ZOAIS
od 100 do 400 točk
2
Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, 
se taksa za odredbo poveča za
155. člen ZOAIS v zvezi z 269. členom ZUAIS
200 točk
3
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe
155. člen ZOAIS v zvezi z 270/3. členom ZUAIS
100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
4
Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, 
znaša taksa
155. člen ZOAIS v zvezi z 271/1. členom in 271/3. členom ZUAIS
100 točk
5
Za izdajo odredbe o odpravi kršitev drugim osebam, ki ne ravnajo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZOAIS (druga oseba), 
znaša taksa
158/1. člen ZOAIS
500 točk
6
Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila drugim osebam, ki ne ravnajo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZOAIS (druga oseba), 
znaša taksa
158/4. člen ZOAIS
100 točk
7
Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo druge osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz 158. člena ZOAIS, 
znaša taksa
159/1. člen ZOAIS
500 točk
Opombe:
a) V postopku nadzora po ZOAIS se v zvezi z upravljavcem AIS uporabljajo tudi določbe sedmega do osemnajstega odstavka ter ustrezne opombe tarifne številke 68 te tarife (156/4. člen ZOAIS).
b) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZOAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (161. člen, 158/1. člen in 158/4. člen ZOAIS).
c) Določbe te tarifne številke se uporabljajo v zvezi z vsakim upravljavcem AIS, ki je v Republiki Sloveniji upravičen opravljati storitve upravljanja AIS, tj. upravljavec AIS iz 9. člena ZUAIS (154. člen ZOAIS).
6. člen 
V podpoglavju 5. se naslov spremeni tako, da se glasi:
»5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju6 (ZPIZ-2)«
7. člen 
V poglavju »II. Takse za odločanje o drugih posamičnih zadevah« se tarifna številka 109 spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 109 
ODST.
VSEBINA
VIŠINA
1
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ustavi postopek zaradi umika zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, 
znaša taksa,
– če vložnik tako zahtevo umakne pred plačilom takse za to zahtevo oziroma pred potekom roka za plačilo takse, ki ga Agencija določi v sklepu o dopolnitvi,
100 točk
– če vložnik tako zahtevo umakne po plačilu takse za to zahtevo,
polovico takse, ki jo ta tarifa določa za zahtevo, ki je bila umaknjena
2
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, 
znaša taksa
100 točk
3
Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže ali zavrne zahtevo za udeležbo v postopku odločanja ali zahtevo za pregled dokumentov zadeve, 
znaša taksa
100 točk
4
Za odločanje o drugih posamičnih zadevah, glede katere ta tarifa ne predpisuje višine takse, 
znaša taksa
100 točk
Opombi:
a) S sklepom iz druge alineje prvega odstavka te tarifne številke se odloči tudi, da se taksa za ta sklep poravna iz takse, ki jo je plačal vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, in da se preostala plačana taksa temu vložniku vrne. Taksa se vrne v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka te tarifne številke oziroma v roku 15 dni od predložitve podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo, karkoli nastopi kasneje.
b) S sklepom iz drugega odstavka te tarifne številke se odloči tudi, da se vložniku zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, ki je pred izdajo tega sklepa že plačal takso za zahtevo, plačana taksa v celoti vrne. Taksa se vrne v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa iz drugega odstavka te tarifne številke oziroma v roku 15 dni od predložitve podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo, karkoli nastopi kasneje.«.
8. člen 
V poglavju »IV. Letna nadomestila za nadzor in nadomestila za nadzor« se v tarifni številki 120 v drugem odstavku za besedo »uvrščene« doda beseda »zgolj«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke (491/1/2. člen ZTFI), ki je zavezan pripraviti izjavo o nefinančnem poslovanju, se poveča za 200 točk.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz drugega odstavka 140. člena ZTFI-1, ki na organiziranem trgu nima uvrščenih vrednostnih papirjev (491/1/2. člen ZTFI), znaša 70 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
9. člen 
V tarifni številki 121 se v drugem odstavku črta besedilo »za investicijske družbe, ustanovljene po ZISDU-3, in«.
10. člen 
Tarifna številka 122 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 122 
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje (450/1. člen ZISDU-3) znaša:
– 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada, ki ga je na dan 31. 12. upravljala družba za upravljanje;
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici neposredno;
– 0,02 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici preko podružnice;
– 50 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad ali KNPVP države članice v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(2) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice (450/1. člen ZISDU-3) znaša:
– 0,04 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov preko podružnice;
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov neposredno;
– 40 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji neposredno, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke, se za primer združitve vzajemnih skladov v skladu z 269. členom ZISDU-3 opravljene:
– v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov. Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji mesec po dnevu izvedbe združitve. V primeru, da je prevzemni ali prenosni sklad s poslovanjem začel v tekočem letu, se izračunano nadomestilo za nadzor poveča za 50 točk mesečno, za vsak sklad, ki je s poslovanjem začel v tekočem letu;
– v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada do dneva izvedbe združitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vseh vzajemnih skladov udeleženih v združitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada.
(4) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi do tretji alineji prvega odstavka in v tretjem v zvezi s prvo do tretjo alinejo prvega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej najmanj v višini 600 točk oziroma najmanj 50 točk mesečno in največ v višini 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.
(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji drugega odstavka in v tretjem v zvezi s prvo in drugo alinejo drugega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej:
– v višini najmanj 480 točk oziroma najmanj 40 točk mesečno in v višini največ 9.840 točk oziroma največ 820 točk mesečno, če družba za upravljanje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice;
– v višini najmanj 300 točk oziroma najmanj 25 točk mesečno in v višini največ 7.020 točk oziroma največ 585 točk mesečno, če družba za upravljanje države članice storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji opravlja neposredno.
(6) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, je tudi zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor v skladu s tarifno številko 115 te tarife (450/2. člen ZISDU-3 in 491/1/2. člen ZTFI).
(7) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice oziroma investicijskim skladom, ki se upravlja sam, ki trži enote investicijskih skladov v Republiki Sloveniji (452/2. členom ZISDU-3), znaša za vsak investicijski sklad 200 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.
(8) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na vzajemne sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade krovnega sklada.«.
11. člen 
Tarifna številka 123 se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 123 
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec AIS) (254/1/1. člen ZUAIS) znaša:
– 0,05 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsake nepremičninske investicijske družbe in ELTIF, ki se trži malim vlagateljem, v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec AIS;
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega drugega AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec AIS;
– 50 točk mesečno za vsako novoustanovljeno nepremičninsko investicijsko družbo in ELTIF v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;
– 25 točk mesečno za vsak drug novoustanovljeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(2) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 2. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (registrirani upravljavec AIS) (254/1/2. člen ZUAIS) znaša:
– 300 točk letno za vsak AIS, ki ga je na dan 31.12. preteklega leta upravljal registrirani upravljavec AIS;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(3) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec SIS) (254/1/3. člen ZUAIS) znaša:
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega SIS v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec SIS;
– 300 točk letno za vsak drug AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal upravljavec SIS;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni SIS, AIS, ki je v tekočem letu pridobil status SIS, oziroma drugi novoustanovljeni AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka te tarifne številke znaša letno nadomestilo za nadzor nad registriranim upravljavcem AIS, ki je upravitelj kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo (EUSEF) oziroma kvalificiranih skladov tveganega kapitala (EuVECA):
– 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega EUSEF oziroma EuVECA v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal registrirani upravljavec AIS;
– 300 točk letno za vsak drug AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal registrirani upravljavec AIS;
– 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni EUSEF, EuVECA oziroma drugi AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.
(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji prvega odstavka, prvi alineji tretjega odstavka in prvi alineji četrtega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej v višini najmanj 300 točk in v višini največ 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.
(6) V primeru, da je po odmeri v skladu s prejšnjim odstavkom te tarifne številke, letno nadomestilo za nadzor za posamezni sklad nižje ali enako 300 točk, se plača v enkratnem znesku za tekoče leto. V enkratnem znesku za tekoče leto se plača tudi letno nadomestilo za nadzor iz prve alineje drugega odstavka, druge alineje tretjega odstavka in druge alineje četrtega odstavka te tarifne številke.
(7) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS države članice in upravljavcem AIS tretje države, ki trži enote AIS, enote AIS države članice oziroma enote AIS tretje države v Republiki Sloveniji (256/2. člen ZUAIS), znaša za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države 50 točk oziroma 120 točk za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki se trži tudi neprofesionalnim vlagateljem v skladu z drugim odstavkom 199. člena ZUAIS oziroma 200 točk za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki se trži tudi neprofesionalnim vlagateljem v skladu tretjim odstavkom 199. člena ZUAIS. Letno nadomestilo za nadzor se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.
(8) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca AIS tretje države, za katerega je Republika Slovenija referenčna država (254/4. člen ZUAIS).
(9) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, je tudi zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor v skladu s tarifno številko 115 te tarife (254/2. člen ZUAIS in 491/1/2. člen ZTFI).
(10) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov po ZISDU-3, je tudi zavezanec za plačilo letnega nadomestila v skladu s tarifno številko 122 te tarife.«.
12. člen 
V tarifni številki 125 se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »ZUAIS« doda besedo »ZOAIS« in vejico.
13. člen 
Tarifna številka 131 se spremni tako, da se glasi:
»Tarifna številka 131 
(1) Nadomestilo za nadzor nad nasprotno stranko v zvezi z obveznostmi, ki se nanašajo na posle z izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s 4., 4.a, 9., 10., in 11. členom Uredbe 648/2012/EU (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša;
– 20 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj enem in največ desetih poslih;
– 50 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj enajstih in največ stotih poslih;
– 100 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj sto enem poslu in največ petstotih poslih;
– 150 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v najmanj petsto enem poslu in največ tisoč poslih;
– 200 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot nasprotna stranka v več kot tisoč poslih.
(2) Nadomestilo za nadzor se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.«.
14. člen 
(prehodne določbe) 
Tretji odstavek tarifne številke 120 se začne uporabljati za letna nadomestila za nadzor v letu 2023.
Do vzpostavitve registra AIS in vpisa AIS v ta register nastane obveznost za plačilo letnih nadomestil za nadzor iz tretje in četrte alineje prvega odstavka, druge alineje drugega odstavka, tretje alineje tretjega odstavka in tretje alineje četrtega odstavka tarifne številke 123 s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja oziroma ustanovitvi družbe oziroma potrditvi prospekta nepremičninske investicijske družbe.
15. člen 
(končna določba) 
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-23/2022-2
Ljubljana, dne 22. septembra 2022
EVA 2022-1611-0109
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež
1 Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS.
2 Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS.
3 Uredba 231/2013/EU je okrajšava za Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83, z dne 22. 3. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1255 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih morajo upoštevati upravitelji alternativnih investicijskih skladov (UL L 277 z dne 2. 8. 2021).
4 Uredba 2015/760/EU je okrajšava za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L št. 123, z dne 19. 5. 2015, str. 89).
5 Uradni list RS, št. 101/22.
6 Uradni list RS, št. 48/22 – ZPIZ-2-UPB18

AAA Zlata odličnost