Uradni list

Številka 151
Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 151/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole, stran 11964.

  
Na podlagi petega odstavka 33. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 67/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Vidni dosežki za pridobitev naziva predavatelj višje šole (v nadaljnjem besedilu: predavatelj) na področju izobraževanja so:
1. Pedagoška praksa (najmanj 3 leta) v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju.
2. Priprava in izvedba izobraževanja (predavanja, seminarji, tečaji, delavnice …) za potrebe podjetij oziroma organizacij ali izobraževalnih institucij.
3. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi sprejetih javno veljavnih izobraževalnih programov, katalogov znanj, izpitnih katalogov, poklicnih standardov ipd.. Potrdilo o sodelovanju (soavtorstvu) izda zavod oziroma inštitucija, ki je pripravila javno veljavni program.
4. Avtorstvo oziroma soavtorstvo ali recenzija učbenika ali študijskega gradiva za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov (za srednje in višje ali visoko šolstvo), sprejetih na pristojnem strokovnem svetu ali drugem pristojnem organu.
5. Članstvo v komisijah pri strokovnih izpitih, ki so določeni z zakonom ali drugim predpisom na državnem nivoju. Članstvo v vladnih strokovnih svetih na področju izobraževanja ter njihovih komisijah.
6. Priprava in izvajanje objavljenih programov za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ali programov za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev potrjenih na pristojnem organu šole.
7. Objavljena vsaj dva strokovna članka ali referata na državni ali mednarodni konferenci ali objava znanstvenega članka, monografije ali deli monografij s področja pedagogike oziroma andragogike in izkazujejo napredno pedagoško, andragoško ali didaktično znanje.
8. Kompetence, pridobljene v različnih oblikah organiziranega pedagoško – andragoškega izobraževanja in usposabljanja, ki so na ustreznem strokovnem nivoju in v obsegu najmanj 50 ur.
9. Mentorstvo vsaj trem študentom oziroma dijakom na tekmovanjih na državnem nivoju, ki so dosegli prva tri mesta ali mentorstvo študentom ali dijakom na mednarodnih tekmovanjih.
10. Vodenje mednarodnih projektov, ki vključujejo strokovno ali raziskovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Erasmus+, KA1, KA2) ali sodelovanje in mentorstvo pri aplikativnih razvojnih projektih pri katerih sodelujejo študenti.
Za kandidate, ki niso zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, se kot vidni dosežek za pridobitev naziva predavatelj na področju izobraževanja šteje tudi:
1. Mentorstvo ali somentorstvo najmanj trem študentom pri diplomskih in raziskovalnih nalogah.
2. Mentorstvo najmanj trem študentom pri praktično orientiranih učnih projektih, mentorstvo najmanj trem študentom pri praktičnem izobraževanju v podjetju v trajanju najmanj 10 tednov ali mentorstvo najmanj trem pripravnikom (diplomantom terciarnega izobraževanja) v podjetju, v trajanju najmanj 10 tednov.«.
2. člen 
V 3. členu se:
– v 5. točki za besedo »patenta« doda vejica in besedilo »ali inovacije s strokovnega področja« nadomesti z besedilom »priznanja za inovacijo, sodelovanje pri razvoju, izboljšavah ali posebni dosežki na strokovnem področju«;
– v 6. točki besedilo »Dokazila o posebnih znanjih in veščinah« nadomesti z besedilom »Pridobljena posebna znanja in veščine«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-189/2021
Ljubljana, 14. novembra 2022
EVA 2021-3330-0143
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost