Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3724. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del enote urejanja prostora MI-1/2, stran 11496.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 11. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del enote urejanja prostora MI-1/2 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za funkcionalno zaključeno območje severnega dela enote urejanja prostora (EUP) z oznako MI-1/2 (v nadaljevanju OPPN), na območju naselja Migojnice v Občini Žalec.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Okvirno ureditveno območje izdelave OPPN obsega približno 8000 m2 in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1354, *235, 1255/1, 1353 (del), 1357, 1356/4, 1361/2, 1360/1, 1355/2 vse k.o. 1003 Zabukovica. Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se območje v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.
Predmet izdelave OPPN je dopolnilna pozidava kmetijskih objektov in objektov za bivanje. ter ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture na obravnavanem območju. Objekti se bodo priključili na že obstoječo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Skladno z usmeritvami za območje površin podeželskega naselja (SK) so predvidene tri enostanovanjske stavbe za potrebe lastnikov tega območja, torej namenjeno površinam kmetij in kot širitev kmetijske dejavnosti – dve nestanovanjski kmetijski stavbi.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in pobude na predmetnem območju. Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor.
5. člen 
(Vrsta postopka in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku skladno s 129. členom ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21).
Na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0115/2022-2 z dne 13. 10. 2022), presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja, ni treba izvesti.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema OPPN:
– priprava osnutka OPPN/30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic/30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN/30 dni,
– pridobitev prvih mnenj/30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb/30 dni,
– priprava predloga OPPN/15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj/30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN/15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu/30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu RS.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
6. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
11. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
12. KS Griže, Migojnice 6, 3302 Griže,
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
7. člen 
(Vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu RS in z objavo na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo Občina skupaj s Krajevno skupnostjo Griže javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– geološko geomehansko poročilo,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,
– kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno z 68. členom ZUreP-3.
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID v prostorskem informacijskem sistemu: 3291
Št. 3502-0010/2022
Žalec, dne 11. novembra 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost