Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3723. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti urejanja prostora POT-01 Potarje Lajšarica, stran 11495.

  
Občinski svet Občine Tržič je na podlagi 136. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) na 32. redni seji dne 17. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti urejanja prostora POT-01 Potarje Lajšarica 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti urejanja prostora POT-01 Potarje Lajšarica (v nadaljnjem besedilu: ELP), ki ga je izdelalo podjetje Geoplan d.o.o. Kamnik, Glavni trg 21, 1241 Kamnik, pod številko 004/2021-ELP v juliju 2022, ID št. 3164.
2. člen 
Dopusti se individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev od druge in četrte alineje točke e) 48. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 3/20 – UPB1 – v nadaljevanju: OPN). Odstopanje je opredeljeno v Elaboratu lokacijske preveritve in je namenjeno doseganju investicijske namere pobudnika lokacijske preveritve.
Odstopanja, ki se dopustita v tem sklepu, se glasita:
– Na parc. št. 406/1 k.o. 2141 Lom pod Storžičem sta na mestu dveh pogorelih gospodarskih objektov načrtovana dva nova objekta: kmetijsko-gospodarski objekt in objekt za kmečki turizem. Oba sta v pritličju nad kletjo enakih tlorisnih gabaritov, oba podolgovatega tlorisa trapezne oblike, tlorisa obeh objektov sta postavljena zrcalno, razmerje trapeznih oblik se meri v nadzemnem delu v razmerju najkrajše stranice proti najdaljši stranici in znaša 1:1,60 ali več, sleme obeh objektov je vzporedno s plastnicami nagnjenega terena. Kletni del kmetijsko-gospodarskega objekta je podolgovatega tlorisa trapezne oblike s pravokotnima izzidkoma. Kletni del objekta za kmečki turizem pa je podolgovatega tlorisa trapezne oblike s pravokotno trapeznim izzidkom.
– Višinski gabarit obeh stavb na parc. št. 406/1 k.o. 2141 Lom Pod Storžičem je klet + pritličje + mansarda oziroma podstrešje, oba objekta sta troetažna, klet obeh objektov je vkopana, zaradi nagnjenega terena je iz sprednje južne strani kletna etaža v celoti vidna, na stranski vzhodni in zahodni fasadi je zunanji del fasade viden do 70 % fasade kletne etaže, na severni oziroma zadnji vzdolžni fasadi je zunanji del fasade viden do 10 % fasade kletne etaže.
3. člen 
Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko 3164.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi ter velja dve leti.
Št. 351-295/2022
Tržič, dne 18. novembra 2022
Podžupan 
Občine Tržič 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Dušan Bodlaj 

AAA Zlata odličnost