Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi, stran 11461.

  
Na podlagi 3. odstavka 338. člena v povezavi s 3. odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 36. seji, dne 14. 11. 2022, sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet SDUN) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi (v nadaljevanju tudi SDUN ali SDUN – umestitev Pametne srebrne vasi), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Senovo (Uradni list RS, št. 58/06, 80/06 – popr. in 71/18).
SDUN – umestitev Pametne srebrne vasi je izdelal Topos d.o.o., Novo mesto, pod št. 02/21 – SDUN, v novembru 2022.
(2) Območje SDUN – umestitev Pametne srebrne vasi zajema lokacijo stare elektrarne in okolico ter posega na severni del UE3: območje ob Titovi cesti – separacija (za umestitev objektov in spremljajočih ureditev) ter v manjšem delu na UE1: območje ob Titovi cesti – sever in UE4: območje ob Titovi cesti – park (umestitev zunanjih in prometnih ureditev).
(3) Območje Pametne srebrne vasi se opredeli kot nova, samostojna ureditvena enota UE3a, pri čemer se ukinejo tangirani programski sklopi znotraj UE3, in sicer: večnamenska odprta javna terasa z razstavnim prostorom; obstoječi objekti nekdanje elektrarne; predvideni objekti ob Titovi cesti; predvideni objekti ob Titovi cesti – novi center naselja (le severni del). Le-ti se nadomestijo z novo vsebino.
(4) S SDUN se prednostno načrtuje ureditev centra oziroma skupnosti, ki uporablja inovativne rešitve za izboljšanje bivanja in gospodarjenja v njih, pri čemer nadgrajuje lokalne prednosti in priložnosti. Center bo sestavljen iz pol-javnih vsebin, tako za prebivalce Pametne srebrne vasi, prebivalce kraja kot širše. Nad pritličnim delom, s pol-javnimi vsebinami, se umestijo nastanitvene enote za starostnike in mlade družine. SDUN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev oziroma pogojev na severnem delu UE3 in obsegajo:
– novo ureditveno enoto UE3a s programskimi sklopi;
– pogoje za umestitev in oblikovanje objektov ter ostalih ureditev;
– vzpostavitev pešpoti po trasi nekdanje senovske rudniške železnice;
– prometne površine (dostopi, manipulativne in parkirne površine) ter potek in priključevanje komunalne in energetske infrastrukture;
– določila prometnih ureditev na državni cesti R2-422, odsek 1333 Podsreda – Brestanica;
– opredelitev pogojev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
(5) SDUN se vodijo pod identifikacijsko številko 2524.
2. člen 
(vsebina in oblika SDUN) 
(1) SDUN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del SDUN je določen v II. – XI. poglavju tega odloka.
(3) Grafični del SDUN je sestavina vezane mape SDUN in vsebuje naslednje grafične priloge:
Izsek iz OPN občine Krško s prikazom meje SDUN, 
M 1:5000
Pregledna situacija (DOF), 
M 1:5000
Izsek iz UN Senovo:
3.1 
Prikaz ureditvenih območij z mejo SDUN, 
M 1:2500
3.2 
Ureditvena situacija s prikazom meje SDUN, 
M 1:1000
3.3 
Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav s prikazom meje SDUN,
M 1:1000
Prikaz območja SDUN – stanje, vplivi in povezave ter omejitve v prostoru:
4.1 
Stanje, vplivi in povezave ter omejitve v prostoru, 
M 1:2000
4.2 
Omejitve v prostoru / poplavna nevarnost območja, 
M 1:1000
Geodetski načrt z mejo SDUN, 
M 1:1000
Prikaz prostorskih rešitev SDUN:
6.1 
Programska zasnova s prikazom programskih sklopov, 
M 1:1000
6.2 
Zasnova območja s prikazom umestitve objektov in ureditev,
M 1:1000
6.3 
Situacija infrastrukture s prikazom priključitve na GJI, 
M 1:1000
6.4 
Situacija prometne ureditve – 1. faza, 
M 1:1000
6.5 
Načrt gradbenih parcel z elementi za zakoličbo, 
M 1:1000
6.6 
Ukrepi za obrambo in zaščito, 
M 1:1000
Izsek iz UN Senovo s prikazom ureditev SDUN:
7.1 
Prikaz ureditvenih območij, 
M 1:1000
7.2 
Ureditvena situacija, 
M 1:1000
7.3 
Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav, 
M 1:1000.
3. člen 
(obvezne priloge SDUN) 
Obvezne priloge oziroma spremljajoče gradivo SDUN sestavljajo:
B1 Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
B2 Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
B3 Podatki iz prikaza stanja prostora za območje prostorskega akta
B4 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
B5 Mnenja nosilcev urejanja prostora
B6 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
B7 Povzetek za javnost
B8 Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
B9 Elaborat ekonomike
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR 
SKUPNI POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN
4. člen 
V 6. členu odloka (ureditvene enote) se:
– za navedbo ureditvene enote »UE3 – območje ob Titovi cesti – separacija« doda nova ureditvena enota: »UE3a – območje Pametne srebrne vasi«.
– na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »UE3a – območje Pametne srebrne vasi je razdeljena na štiri (3a-a – 3a-b) programske sklope:
– UE3a-a – območje večstanovanjskih stavb za posebne družbene skupine, 
– UE3a-b – območje individualnih stanovanjskih stavb, 
– UE3a-c – območje prometnic in komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, 
– UE3a-d – območje državne ceste. 
Programski sklop je del ureditvene enote s posebnimi značilnostmi, za katerega veljajo tudi določila in pogoji za načrtovanje v sklopu ureditvene enote, katere del je.«.
5. člen 
V 7. členu (vrste gradenj) se za prvo alinejo doda nova alineja z besedilom, ki se glasi »– manjša rekonstrukcija«.
6. člen 
V 8. členu odloka (vrste objektov) se:
– v prvi alineji črta vezni člen »in«, na koncu besedila pa doda besedilo, ki se glasi: »in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine«,
– na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Za območje UE3a so dopustne vrste objektov, na podlagi klasifikacije, podrobneje opredeljene v 14. členu pod naslovom UE3a – OBMOČJE PAMETNE SREBRNE VASI.«.
7. člen 
V 10. členu se:
– na koncu besedila pete alineje doda besedilo, ki se glasi: », 3a-b«,
– v oklepaju enajste alineje pred besedilom »šport in rekreacija« doda besedilo, ki se glasi: »kulturne in razvedrilne dejavnosti,«.
8. člen 
V 11. členu odloka se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Definicija površine za razvoj objekta(ov) določene v UE3a je podrobneje opisana v 14. členu pod naslovom UE3a – OBMOČJE PAMETNE SREBRNE VASI.«.
9. člen 
V 12. členu odloka se na koncu besedila prvega odstavka ločilo »pika« nadomesti z ločilom »podpičje«, za njim pa se doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače.«
10. člen 
V 13. členu odloka se na koncu besedila drugega odstavka ločilo »pika« nadomesti z ločilom »podpičje«, za njim pa se doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače.«
POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN PO POSAMEZNIH UREDITVENIH ENOTAH
11. člen 
V 14. členu odloka se:
– v poglavju »UE3 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – SEPARACIJA«
– v celoti črta besedilo podpoglavja z naslovom »Predvideni objekti ob Titovi cesti«; 
– v podpoglavju z naslovom »Predvideni objekti ob Titovi cesti – novi center naselja« se spremeni besedilo druge alineje tako, da se glasi: »ob Titovi cesti, južno od uvoza v UE3a – območje Pametne srebrne vasi in severno od obstoječega parka s spomenikom (grobnica padlih v NOB) ter vzhodno od interne servisne ceste na parc. št. 457/6, 457/31, 457/7, k.o. Dovško;«; 
– v celoti črta besedilo podpoglavja z naslovom »Obstoječi objekti nekdanje elektrarne«; 
– v celoti črta besedilo podpoglavja z naslovom »Večnamenska odprta javna terasa z razstavnim prostorom«; 
– za poglavjem »UE3 – OBMOČJE OB TITOVI CESTI – SEPARACIJA« doda novo poglavje, ki se glasi:
»UE3a – OBMOČJE PAMETNE SREBRNE VASI
Splošni pogoji
– lokacija in velikost območja: območje, v velikosti cca 2,3 ha, se nahaja na območju stare elektrarne in zajema zemljišča oziroma njihove dele s parc. št.: 734/9, 734/24, 734/23, 734/22, vse k.o. Senovo in 457/23, 457/22, 457/21, 457/50 (javna pot), 457/51, 457/24, 457/25, 457/26, 485/2, 457/27, 457/28, 457/29, 683/2 (državna cesta), vse k.o. Dovško. Na jugu je omejeno z območjem poslovnih in skladiščnih objektov oziroma javno potjo (cesta proti Ravnam), na severu z bencinsko črpalko. Na vzhodu meji na državno cesto s potekom vzdolž celotnega območja, na zahodu pa na javno pot (cesta proti Ravnam) in naprej na zelene površine (urbani vrtički, ki prehajajo v odprte kmetijske površine;
– dostop na območje: Pametna srebrna vas se v prvi fazi priključi na obstoječe prometno omrežje. Glavni dostop je z jugovzhodne strani preko obstoječega priključka javne poti (JP 691228, Titova cesta) na državno cesto (R2 1333, Titova cesta), ki ga je potrebno obnoviti z ureditvijo odvodnjavanja. Sekundarni dostop je s severne strani preko obstoječega priključka javne poti (JP 691229, Partizanska cesta) na državno cesto v km 11+200. V končni fazi se priključevanje izvede skladno s celovitimi prometnimi ureditvami državne ceste po posebnem projektu;
– namembnost: Prednostno bivanje in socialno varstvo z nastanitvijo. Glede na kasnejši interes in potrebe se lahko na območju UE3a načrtujejo tudi druge vsebine skladno z določili tega odloka. V stanovanjskih stavbah so dopustne dejavnosti in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen bivanju, za dejavnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in manipulacije, nameni do polovice površine celotne stavbe. V UE3a je dopustna tudi gradnja nestanovanjskih stavb, in sicer za dejavnosti, ki so za UE3a opredeljene s tem odlokom;
– vrste objektov (objekti se razvrščajo glede na veljavni predpis kot enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni):
1 / Stavbe:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 112 Večstanovanjske stavbe,
– 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij; le 1242 Garažne stavbe v UE3a-a,
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
– 127 Druge nestanovanjske stavbe; le 12745 Stavbe za funkcionalno dopolnitev in 12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 Objekti prometne infrastrukture; le 211 Ceste,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
24 Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas; le 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti; le 24205 Objekti za preprečitev zdrsa in 24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– pomožni objekti: ob glavni stavbi se ob upoštevanju določil o dopustni izrabi prostora lahko zgradi največ po ena pomožna stavba iste vrste, ki pripada posamezni stavbi. Pomožni objekti na posamezni gradbeni parceli oziroma programskemu sklopu morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni, tako da so z umeščanjem v prostor, oblikovanjem gabaritov, fasad in streh podrejeni glavni stanovanjski stavbi ter so z njo usklajeni v barvi fasad, naklonu streh in barvah kritine. Največja dopustna etažnost pomožnih stavb je 1E+p (podstrešje). Pri umeščanju in oblikovanju pomožnih objektov je poleg določil 16. člena obvezujoče še:
– garažna stavba: kot samostojni objekt ali kot del glavnega objekta; umeščena vzporedno z glavnim objektom oziroma za njim glede na dostopno cesto; konstrukcija: lahka kovinska ali lesena; streha: ravna, skrita za strešni venec; 
– uta ali letna kuhinja: kot samostojni objekt ali kot del glavnega objekta; umeščen za glavnim objektom glede na dostopno cesto; konstrukcija: lahka kovinska ali lesena; streha: ravna, skrita za strešni venec; 
– nadstrešnice: kot samostojni objekt ali kot del glavnega objekta; umeščen vzporedno z glavnim objektom oziroma za njim glede na dostopno cesto; konstrukcija: lahka kovinska ali lesena; streha: ravna, skrita za strešni venec; 
– oporni zidovi: Premoščanje višinskih razlik se v prvi vrsti izvede z ozelenjenimi brežinami, kjer ni možno drugače pa se izvedejo oporni zidovi, ki se v čim večji meri ozelenijo. Oblikovanje opornih zidov, višjih od 2 m (npr. oblikovanje zidu, ozelenitev, materiali, terase, navezovanje na okoliški teren in objekte ipd.), določi arhitekt ali krajinski arhitekt v projektni dokumentaciji, glede na vidno izpostavljenost in skladno z oblikovanjem okoliških ureditev in pozidave; 
– načrt parcelacije:
– Načrt parcelacije v UE3a je opredeljen v grafičnem delu, list 6.4 Načrt parcelacije z elementi za zakoličbo (Prikaz prostorskih rešitev SDUN – umestitev Pametne srebrne vasi) in prikazuje površine za gradnjo prometne infrastrukture in gradbenih parcel. Mejne točke parcel so opredeljene po koordinatnem sistemu D96-TM in so razvidne iz istega načrta. 
– Izhodišče za parcelacijo prikazujejo površine programskih sklopov, na osnovi katerih se znotraj le-teh lahko tudi naknadno določi gradbene parcele. Če se izkaže potreba, se za posamezne objekte in ureditve oziroma funkcionalne celote podrobneje gradbene parcele določijo v projektni dokumentaciji po merilih tega odloka. 
– Gradbena parcela se določi na način, da ima dostop s prometne površine in zagotovljeno infrastrukturno opremo ter da omogoči gradnjo stavbe in pripadajočih ureditev za nemoteno funkcioniranje programa, rabo in vzdrževanje objektov, pri čemer je potrebno upoštevati maksimalno dopusten faktor pozidanosti. 
– površina za razvoj objektov: je površina, ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo objektov. Na površini za razvoj objektov je poleg stavb dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov ter spremljajočih zunanjih ureditev (manipulativne površine, parkirišča, zelenice, brežine in podobno). Površina za razvoj objekta(ov) je določena z odmiki od parcelne meje, ki so opredeljeni v grafičnem delu, list št. 6.1 Zasnova območja s prikazom umestitve objektov in ureditev na način, da zagotavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje objektov in zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami itn. ter da so omogočene funkcionalne prometne povezave in izpolnjene vse bistvene zahteve, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi in tehnične smernice. Izven površine za razvoj objektov se lahko umeščajo enostavni, nezahtevni, gradbeno-inženirski objekti ter vse zunanje ureditve in funkcionalni elementi stavb (nadstreški, balkoni, zunanje stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno), pri čemer mora biti zagotovljeno funkcioniranje in vzdrževanje objekta ter neovirano funkcioniranje prometne in peš povezav. Funkcionalni elementi stavb so lahko do 1m izven površine za razvoj objekta(ov). V primeru, da je kletna etaža hkrati tudi podporna konstrukcija pri premagovanju višinskih razlik med platoji, lahko le-ta poseže izven površine za razvoj objekta(ov);
– odmiki od parcelnih mej: skladno z 12., 14., 15. in 16. členom tega odloka;
– kota pritličja oziroma kleti: je prilagojena koti dostopne ceste oziroma nivoju urejenega terena, pri čemer je pritličje lahko do največ 0,50m nad nivojem urejenega terena;
– trasa senovske rudniške železnice: skozi območje UE3a se vzpostavi »zelena« kontinuirana (se ne prekine) pot, ki predstavlja traso nekdanje rudniške železnice in se naveže na obstoječo pešpot, ki delno že poteka po ohranjenem delu trase nekdanje rudniške železnice (severno in južno od območja). Trasa v južnem delu poteka skozi pasažo predvidenega objekta, se nadaljuje med objektom in javnim parkom, v nadaljevanju pa se usmeri proti zahodu (po zunanjih stopnicah) in se nadaljuje v smeri proti severu po interni cesti do skrajnega roba, kjer se naveže na peš oziroma kolesarsko pot. Pot se tlakuje in oblikuje ter označi z informativnimi tablami z vsebino o poteku trase in drugimi informacijami o tej enoti kulturne dediščine. Izvedba poti se podrobneje prikaže v fazi projektne dokumentacije skladno z usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– urbana oprema: Na celotno območje se lahko umešča urbana oprema, ki mora biti na javnih površinah skladna s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v Občini Krško. Vsa urbana oprema mora biti sodobno oblikovana in poenotena z arhitekturnim oblikovanjem območja. Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poenotenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah;
– varstvo pred poplavami: Umeščanje objektov in dejavnosti na območje UE3a, ki je poplavno ogroženo in je opredeljeno v grafičnem delu, list št. 6.5 Ukrepi za obrambo in zaščito, je dovoljeno skladno z določili o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Na delu objekta, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 457/24, k.o. Dovško in je pod vplivom majhne poplavne nevarnosti, se predvidi takšna raba objekta v kateri se ne bo občasno ali stalno zadrževalo večje število ljudi (npr. pomožni prostori, skladišče, kurilnica ipd.). Za del objekta, ki se nahaja v razredu preostale poplavne nevarnosti se predvidi predhodna izvedba omilitvenih ukrepov, in sicer nadvišanje območja za okoli 0,5 m oziroma dvig terena na varno koto, ki je okvirno 229,80 mnv. Natančno varno koto terena in morebitne ostale protipoplavne ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti se določi v fazi projekte dokumentacije za objekte na tem območju na podlagi priprave hidrološko – hidravličnega elaborata.
– zunanje ureditve: določila za ureditev zunanjih površin so opredeljena v nadaljevanju, in sicer posebej za UE3a-a in UE3a-b.
Obstoječi objekti / rušitve
– Poruši se objekt nekdanje elektrarne na parc. št. 485/2, k.o. Dovško.
– V UE3a-a se lahko porušijo tudi obstoječi oporni zidovi, če so tehnično neustrezni in/ali se za-to izkaže potreba pri umeščanju objektov oziroma pri urejanju zunanjih površin.
UE3a-a – območje večstanovanjskih stavb za posebne družbene skupine
Namembnost in oblikovanje
– lokacija: zahodni del UE3a, med Titovo cesto in javno potjo 691228;
– dostop: z notranje dostopne ceste (javna pot JP 691228) ter interne servisne ceste;
– namembnost: stanovanjska (oskrbovana stanovanja in stavbe za bivanje v obliki skupnosti); skrajno severovzhodni del stavbe, ki poseže na majhen razred poplavne nevarnosti, se v pritličju nameni pomožnim prostorom, skladišču, kurilnici ipd., ne pa vsebini, ki povzroča stalno ali občasno zadrževanje večjega števila ljudi;
– tipologija: kot ena ali več poljubno razgibanih prostostoječih enot praviloma pravokotne oblike. Ob stavbi se dopuščajo tudi nadstreški, zunanje stopnice ipd.« To določilo omogoča tudi umestitev dveh nizov sob s skupnimi bivalnimi prostori in vrtom pred zgradbami na ravni strehi. Tipologija oziroma oblika posameznih etaž je lahko različna;
– horizontalni gabariti: tlorisne dimenzije osnovnega kubusa so poljubnih dimenzij v odvisnosti od funkcije stavbe ter razpoložljivega prostora znotraj površine za razvoj objekt(ov);
– vertikalni gabariti: do največ (K)+P+3. Možna je izvedba več kletnih etaž, če to dopuščajo terenske razmere. Znotraj dovoljene etažnosti so dopustne medetaže in galerije. Zaradi tehnoloških zahtev se za manjše dele stavb oziroma samostojne tehnološke objekte (dimnik, stolp, dvigalo) dopuščajo tudi večje višine od določene etažnosti;
– konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij;
– streha: streha nad osnovnim tlorisom je lahko ravna ali enokapna z nižjim naklonom do 30˚. Na ravni strehi se lahko na celotni površini uredi strešni vrt. V primeru enokapne strehe je dopustna kombinacija z ravno streho do 1/3 površine strehe osnovnega tlorisa ter nad izzidki in dodanimi tlorisi, v kolikor pa se na strehi uredi vrt je kombinacija z ravno streho do 1/2 osnovnega tlorisa. Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni, frčadami in strešnimi izzidki (za potrebe neposrednega vhoda na teraso), ki morajo biti nižji od slemena osnovne strehe. Strehe frčad in strešnih izzidkov so lahko ravne ali enokapne, z enakim naklonom kot osnovna streha. Celotna dolžina frčad in/ali strešnih izzidkov ne sme presegati tretjine dolžine strešine osnovnega tlorisa objekta. Na vseh strehah je dovoljeno postavljati naprave za zajemanje in koriščenje sončne energije, vendar naj bodo le-te postavljeni za strešni venec pri ravni strehi, v primeru enokapne strehe pa sprejemniki sončne energije ne smejo presegati slemena in kapa streh, njihov naklon pa mora biti enak naklonu strešine;
– kritina: pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni (siva, rjava, opečno rdeča). Ravna streha je lahko ozelenjena. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov. Kritina streh nadstrešnic je lahko transparentna;
– fasada: enostavno oblikovanje z uporabo sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kakovostna arhitektura. Poseben poudarek se nameni oblikovanju fasad, ki so orientirane na Titovo cesto. Fasade, ki so orientirane na Titovo cesto se oblikuje tako, da s svojim izgledom dajejo občutek mestne ulice. Te fasade naj bodo strukturno in transparentno oblikovana kot glavne fasade.
– faktor zazidanosti: do 0,6.
Zunanja ureditev:
– V sklopu zunanjih ureditev je dopustno izvajanje zasaditev, tlakovanje in drugo utrjevanje površin, urejanje poti, postavitev parkovne opreme (okrasni bazeni, vodnjaki ipd.), druge urbane opreme in opreme v sklopu prometnih ureditev na način, da bo omogočeno kakovostno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve območja. Dopustno je tudi preoblikovanje terena oziroma rekonstrukcija (izkopi in nasutja) ter odstranjevanje vegetacije, kjer je to utemeljeno. Zunanje ureditve naj bodo v pretežni meri parternega značaja.
– Območje zelenih površin v UE3a-b, med stavbo in glavno cesto, predstavljajo parkovne ureditve pol-javnega značaja, ki se opremijo z elementi za sproščanje in druženje. Te se prednostno zazeleni z avtohtono vegetacijo (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi ali kako drugače utrjenimi površinami. Znotraj parka se smiselno uredijo peš-poti. Osrednjo pot predstavlja trasa nekdanje rudniške železnice. Znotraj parka se dopušča umestitev urbane opreme (otroških igral, fitnes opreme, klopi za sedenje, stojala za kolesa, ambientalnih (nizkih) svetil, košev za smeti ipd.), okrasnega bazena, senčnice in infrastrukturnih vodov. Gradnja ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov na območju parka ni dopustna.
– Parkirišča za stanovalce, zaposlene in obiskovalce se uredijo ob dostopnih cestah. Parkirišča se asfaltira in/ali tlakuje, lahko so tudi v zeleni izvedbi. Poleg zunanjih parkirnih površin se dodatna parkirna mesta, glede na potrebe dejavnosti, lahko izvedejo v kletni etaži stavbe. Na parkiriščih je potrebno zagotoviti tudi parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe ter parkirna mesta za kolesa. Parkirišča se po potrebi opremi s polnilci za električne avtomobile. Območje zunanjih parkirnih mest je potrebno ozeleniti z enakomerno razporeditvijo dreves. Parkirna mesta na prostem se lahko nadkrije z nadstreškom ali z rastlinsko pergolo.
UE3a-b – območje individualnih stanovanjskih stavb
Namembnost in oblikovanje:
– lokacija: severozahodni del UE3a, razgiban teren;
– dostopnost: z zahoda preko nekategorizirane javne poti (Cesta proti Ravnam) in z vzhoda preko interne servisne ceste;
– namembnost: stanovanjski (individualne stanovanjske stavbe);
– tipologija: manjša prostostoječa enota, ki je lahko poljubno razgibana;
– horizontalni gabariti: dimenzije osnovnega kubusa so poljubne, v razmerju stranic od 1:1,2 do 1:2 ter v odvisnosti od velikosti gradbene parcele;
– vertikalni gabariti: do največ (K)+P+M. Možna je izvedba več kletnih etaž, če to dopuščajo terenske razmere. Znotraj dovoljene etažnosti so dopustne medetaže in galerije. Zaradi tehnoloških zahtev se za manjše dele stavb oziroma samostojne tehnološke objekte (dimnik, stolp, dvigalo) dopuščajo tudi večje višine od določene etažnosti;
– konstrukcija: dovoljene vse vrste konstrukcij;
– kota pritličja oziroma kleti: se prilagodi niveleti dostopne ceste;
– kolenčni zid: max 1.40 m, vključno s kapno lego;
– streha: streha nad osnovnim tlorisom je simetrična dvokapnica z naklonom od 30° do 45°. Dopustna je kombinacija z ravno streho do največ 1/3 površine strehe osnovnega tlorisa ter nad izzidki in dodanimi tlorisi. V primeru, da je na strehi predviden strešni vrt, je lahko ravna streha do 1/2 površine strehe osnovnega tlorisa kot tudi nad izzidki in dodanimi tlorisi. Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni, frčadami in strešnimi izzidki (za potrebe neposrednega vhoda na teraso), ki morajo biti nižji od slemena osnovne strehe. Strehe frčad in strešnih izzidkov so lahko ravne, trikotne ali dvokapne, z enakim naklonom kot osnovna streha. Celotna dolžina frčad in/ali strešnih izzidkov ne sme presegati tretjine dolžine strešine osnovnega tlorisa. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico in praviloma vzporedna s plastnicami nagnjenega terena. Na vseh strehah je dovoljeno postavljati naprave za zajemanje in koriščenje sončne energije, vendar le-te ne smejo presegati slemena in kapa streh, njihov naklon pa mora biti enak naklonu strešine, na ravni strehi pa naj bodo postavljene za strešni venec.
– kritina: vse vrste kritin skladno s tehnološko rešitvijo strehe v temnejših tonih (siva, rjava, opečno rdeča);
– fasada: oblikovanje fasade naj bo čim bolj enostavno na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kakovostna arhitektura. Dopustno je tudi uvajanje sodobnih materialov in oblikovnih pristopov. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flourescentnih barv ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras;
– faktor zazidanosti: do 0,4.
Zunanja ureditev
– Okolica se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika, uredijo se manipulativne površine in parkirna mesta. V primeru opravljanja dejavnosti je ob stanovanjski hiši potrebno zagotoviti še dodatno število parkirnih mest, skladno s potrebami posamezne dejavnosti. Parkirna mesta na prostem se lahko nadkrije z nadstreškom ali z rastlinsko pergolo.
– Dostopi se uredijo preko interne ceste glede na končno organizacijo stavb na parceli ter njihovo zasnovo.
UE3a-c – območje prometnic in komunalne, energetske in ostale infrastrukture
– namembnost: za prometne ureditve znotraj območja ter glavne poteke infrastrukturnih vodov in naprav, ekoloških otokov itn.
UE3a-d – območje državne ceste
– namembnost: prometnim ureditvam na delu Titove ceste (državna cesta, Podsreda – Brestanica), vzdolž UE3a
– prometna študija: Na osnovi izdelane Kapacitetne analize prepustnosti križišča za priključevanje Pametne srebrne vasi na državno cesto R2-422, odsek 1333 Podsreda – Brestanica v km 11+200 in km 11+548, št. 402-PŠ, Cestni inženiring d.o.o., Maribor, maj 2022) predvidena obstoječa prometna ureditev priključevanja območja na R2-422 zagotavlja zadostno prepustnost ob koncu planske dobe, to je leta 2042 in je s kapacitetnega vidika znotraj dopustnih vrednosti. V prvi fazi se območje UE3a priključi na obstoječe prometno omrežje, pri čemer je potrebno obnoviti obstoječ priključek z ureditvijo odvodnjavanja. V kolikor bodo prometne obremenitve večje od pričakovanih, opredeljenih v prometni študiji, se za potrebe varnosti v priključku Titove ceste na R2-422, v km 11+548 izvede levi zavijalni pas v sklopu celovite prometne ureditve državne ceste v UN Senovo (po posebnem projektu).«.
12. člen 
V 16. členu odloka se:
– v drugem odstavku pod naslovom »Objekti za lastne potrebe« dopolni besedilo:
– druge alineje tako, da se v besedni zvezi » … v UE2,5,9 …« za številko 2 doda besedilo, ki se glasi »3a-b«
– tretje alineje tako, da se v besedni zvezi » … v UE2,5,9 …« za številko 2 doda besedilo, ki se glasi »3a«, na koncu besedila pa se doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače.« 
– četrte alineje tako, da se v besedni zvezi » … v UE2,5,9 …« za številko 2 doda besedilo, ki se glasi »3a-b«, na koncu besedila pa se doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače;«
– pete alineje tako, da se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače.« 
– osme alineje tako, da se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače.«. 
– v tretjem odstavku pod naslovom »Ograje« črta besedilo prve alineje in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: » medsosedske ograje je dovoljeno postavljati v UE2,3a-b,5,9 in delno v UE6 ob objektih stanovanjskih vil, v UE7,8 ob stanovanjskih objektih na parc. št. 446/7 in 446/5, *104 in *190 k.o. Dovško, višina ograje je do 1.80 m, lahko je izvedena iz kamna, betonskih, kovinskih elementov, na način, da deluje transparentno, pri čemer je višina polnega (zidanega) dela ograje največ 0,8 m. V vseh UE so ograje lahko izvedene kot živa meja. V UE9 in UE3a-b je poleg naštetih dovoljena tudi lesena ograja;«.
– v četrtem odstavku pod naslovom »Infrastrukturni objekti«, v drugem oklepaju na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »sončni kolektorji ipd.«.
13. člen 
V 19. členu odloka – URBANA OPREMA se črta besedilo tretjega odstavka in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško je izdelan za območje celotne občine in se smiselno uporablja za območje UN Senovo pri umeščanju in oblikovanju urbane opreme (avtobusna čakalnica, kolesarnica, javna telefonska govorilnica, objekti za oglaševanje, transparenti, kiosk, vodnjak, klop, koši za odpadke, svetilke javne razsvetljave, nadstrešnice za parkirišča, senčniki, ograje, stebrički za preprečitev prometa motornih vozil, cvetlična korita, načini tlakovanja peš površin in trgov, obrobe drevoredov, hišne številke, table z nazivi ulic in trgov in podobno).«.
14. člen 
V 22. členu odloka – VODNOGOSPODARSKE UREDITVE se na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »V kolikor se za območje UE3a izkaže potreba po izvedbi protipoplavnih ukrepov, se morajo le-ti izvesti pred načrtovano gradnjo, in sicer v sodelovanju z Direkcijo RS za vode, pri čemer je potrebno pridobiti njihovo mnenje.«.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA 
15. člen 
V 24. členu odloka – PROMET se:
– pod naslovom »Titova cesta (RII 422 Podsreda – Brestanica)« na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »Območje UE3a – Pametna srebrna vas se v prvi fazi priključuje na obstoječe prometno omrežje. Glavni dostop je z jugovzhodne strani preko obstoječega priključka javne poti JP 691228 (Titova cesta) na državno cesto, v km 11+548, ki ga je potrebno obnoviti z ureditvijo odvodnjavanja. Sekundarni dostop pa s severne strani preko obstoječega priključka JP 691229 (Partizanska cesta) na državno cesto, v km 11+200. V končni fazi se priključevanje izvede skladno s celovitimi prometnimi ureditvami državne ceste po posebnem projektu.«
– pod naslovom »Interna servisna cesta« črta prvi stavek in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Ohrani se severni del trase obstoječe interne servisne in zbirne ceste na območju UE3a, v južnem delu separacije pa se zgradi nova.«
– pod naslovom »Parkirišča« na koncu besedila ločilo »pika« nadomesti z ločilom »podpičje«, za njim pa se doda besedilo, ki se glasi: »če s tem odlokom ni določeno drugače.«
– na koncu besedila, za zadnjo alinejo doda besedilo, ki se glasi:
»– Vsi objekti in ureditve morajo biti načrtovati izven pasu za prometno signalizacijo državne ceste (obstoječe in rekonstruirano stanje).
– Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanj ter namestitve prometne signalizacije. Zasaditve s krošnjami ne smejo segati v profil državne ceste ter ne smejo ogrožati varnosti v cestnem svetu.
– Osvetljenost mora biti projektirana v skladu z zakonodajo s področja osvetljenosti državnih cest, upoštevajoč strokovna priporočila.«.
16. člen 
V 25. členu odloka – VODOVODNO OMREŽJE se:
– v drugem stavku prvega odstavka med besediloma UE3 – separacija in UE5 – novo stanovanjsko območje doda besedilo, ki se glasi: »UE3a – območje Pametne srebrne vasi«;
– na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Ob upoštevanju zgoraj navedenih splošnih določil in pogojev so v UE3a – območje Pametne srebrne vasi, za priključevanje območja na vodovodno omrežje, predvidene sledeče rešitve:
– Načrtovane objekte je možno priključiti na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka na predmetnem območju, razen na primarni vodovod PE 230; 
– Izvedba vodovodnega omrežja do dimenzije DN 110 se izvede iz PE cevi PN 16, za dimenzije vodovoda večje od DN 110 pa se praviloma uporabi duktilna litina; 
– Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati izhodišča Kostak d.d., št. 554-0011/2021-2-KOM, z dne 18. 6. 2021.«. 
17. člen 
V 26. členu odloka – KANALIZACIJSKO OMREŽJE se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: » Ob upoštevanju zgoraj navedenih splošnih določil in pogojev so v UE3a – območje Pametne srebrne vasi, za priključevanje območja na kanalizacijsko omrežje, predvidene sledeče rešitve:
– Kanalizacija se dogradi v ločenem sistemu, pri čemer se upošteva dosedanja hidravlična obremenitev meteornih vod ter obstoječega in projektiranega omrežja fekalne kanalizacije;
– Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadrževanje in ponikanje čim večjega dela padavinskih voda. Ponikovalnice morajo biti locirane izven povoznih in manipulativnih površin. Pri pripravi projektne dokumentacije mora biti na podlagi geološko geomehanskega poročila preverjeno ali je ponikanje možno. Če ponikanje ni možno, se padavinsko vodo lahko odvaja v obstoječo padavinsko kanalizacijo, s končno dispozicijo iztoka v vodotok Belski (Senovški) potok. Za vzdrževanja obstoječega stanja in preprečitev poslabšanja poplavnih razmer dolvodno od izpusta padavinske kanalizacije v vodotok je potrebno pred izpustom interne padavinske vode v padavinsko kanalizacijo zadrževati hipni odtok. Zadrževalnik je potrebno dimenzionirati na naliv 300l/s/ha, čas trajanja 15 minut. Zadrževati je potrebno razliko odtoka med travnato in pozidano površino;
– Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati izhodišča Kostak d.d., št. 554-0011/2021-2-KOM, z dne 18. 6. 2021.«
18. člen 
V 29. členu odloka – ELEKTRO-ENERGETSKO OMREŽJE se:
– pod naslovom »Električno VN in NN omrežje«:
– v celoti črta besedilo prvega odstavka in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Jedro Senovega se napaja preko 20 kV kabelske zanke s posameznimi transformatorskimi postajami. Za napajanje UE3a – območje Pametne srebrne vasi se pred priključitvijo območja obstoječa TP Senovo Rudnik preuredi za večje odjemne moči.« 
– v celoti črta besedilo drugega odstavka in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Znotraj območja je pri pozidavi potrebno upoštevati varovalni pas SN in NN kablovoda 1.0 m na vsako stran od osi kablovoda«
– v tretjem odstavku na koncu pete alineje doda besedilo, ki se glasi: »skladno s pogoji upravljavca elektroenergetskih vodov in naprav.« 
– v tretjem odstavku črta besedilo šeste alineje in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: » Priključitev objektov na distribucijski elektroenergetski sistem se izvede skladno s soglasjem za priključitev upravljavca elektroenergetskih vodov in naprav.« 
– na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Ob upoštevanju zgoraj navedenih splošnih določil in pogojev so v UE3a – območje Pametne srebrne vasi, za napajanje in priključevanje območja na elektroenergetsko omrežje, predvidene sledeče rešitve skladno z Idejnim projektom ureditve električnih vodov na območju SDUN Senovo – Ureditev Pametne srebrne vasi, št. 228/21, Elektro Celje, d.d., december 2021: 
– Pred priključitvijo predvidenih objektov je potrebno v obstoječi TP Senovo Rudnik preurediti nizkonapetostne zbiralnice in zamenjati obstoječi transformator 160 kVA z večjim do moči 1000 kVA glede na potrebno priključno moč, katera bo natančneje znana v fazi izdelave DGD projektne dokumentacije. 
– Položitev priključnih NN kablovodov za napajanje predvidenih objektov od obstoječe TP Senovo Rudnik do elektro prostorov v objektih in priključno razdelilno merilnih omaric (PMO, PRMO) je predvideno po novi elektro kabelski kanalizaciji (EKK), s pripadajočimi elektro kabelskimi jaški (EKJ). 
– Obstoječa KB 20 kV za TP Senovo Kolonija in KB 20 kV za TP Senovo Restavracija, ki sta položena v obstoječi EKK in potekata po območju predvidene gradnje, se od obstoječe TP Senovo Rudnik in do točke A opustita (označeno v grafiki). Omenjena 20 kV kablovoda se v obstoječi TP Senovo Rudnik demontirata s priključnih mest, v točki A pa prerežeta. Predvidena nadomestna 20 kV kablovoda se med obstoječo TP Senovo Rudnik in točko A v celoti uvlečeta v novo EKK.
– Prav tako se obstoječi KB 20 kV za TP Ravne 2, ki je položen prosto v zemljo in poteka po območju predvidene gradnje od obstoječe TP Senovo Rudnik in do točke B opusti (označeno v grafiki). Omenjen 20 kV kablovod se v obstoječi TP Senovo Rudnik demontirata s priključnih mest v točki B pa prereže. Predviden nadomestni 20 kV kablovod se med obstoječo TP Senovo Rudnik in točko B v celoti uvleče v novo EKK.
– Vsi predvideni SN in NN električni vodi se položijo v predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK), ki se izdela iz zaščitnih cevi EPC in GDC 0 160 mm. V predvideni elektro kabelski kanalizaciji (EKK) je potrebno predvideti dodatne rezervne cevi za kasnejšo širitev električnega omrežja.« 
– V celoti briše besedilo pod naslovom »Ničenje in ozemljitev«.
19. člen 
V celoti se črta besedilo 30. člena odloka – OGREVANJE in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Ogrevanje je individualno, možna pa je izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati. Za gorivo se lahko uporabljajo različni energenti, prednostno pa takšni, ki čim manj obremenjujejo okolje. Možna je priključitev na plinovodno omrežje, z ogrevanjem z zemeljskim, oziroma v bodoče, obnovljivim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.«.
20. člen 
V celoti se črta besedilo 31. člena odloka – OSKRBA S PLINOM in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Plinovod se polaga vzporedno z ostalimi komunalnimi vodi, predvidoma ob vodovodu z upoštevanjem ustreznih odmikov. Omrežje se izvede iz polietilenskih cevi, vkopanih v teren na globini 1 m. Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za posamezni objekt. Na obravnavanem območju se lahko predvidi priključitev vseh objektov na plinovodno omrežje. Trase plinovodov naj bodo načrtovane v pločnikih ali kolesarskih stezah, v kolikor to ni mogoče pa v robu cest v javnih površinah. Drevesa in grmovnice s koreninami globljimi od 0,5 m morajo biti od plinovoda odmaknjene vsaj 2,5 m. Ob načrtovanju rešitev in umeščanju v prostor morajo biti upoštevani vsi veljavni predpisi in normativi iz energetskega zakona, zakona o oskrbi s plini in iz pravilnikov (Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar) ter zahteve operaterja distribucijskega sistema plina.«.
21. člen 
V celoti se črta besedilo 32. člena odloka – TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ, vključno z naslovom in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM ZVEZ
Na območju celotnega UN je potrebno predvideti izgradnjo TK kabelske kanalizacije in ustreznega elektronskega komunikacijskega omrežja, kjer to še ni izvedeno. Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje je potrebno ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi izdelane projektne rešitve.
Za objekte, kjer bo izveden priklop na elektronsko komunikacijsko omrežje se predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, ki omogoča 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočljiva je izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (pri tem se upošteva minimalne dimenzije instalacijskih cevi) z dovodno TK omarico zaključi v notranji TK omarici. ali komunikacijskem prostoru V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje (ustrezno nameščena vtičnica 220 V, ki omogoča priklop terminalne opreme) in prezračevanje.
Ob upoštevanju zgoraj navedenih splošnih določil in pogojev je za UE3a – območje Pametne srebrne vasi, potrebno upoštevati še:
– Izhodiščna točka navezave na elektronsko komunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d. je obstoječi kabelski jašek št. 9 ob Titovi cesti na parc. št. 455/4 k.o. Dovško.
– Dopustna je vzpostavitev maloobmočne brezžične dostopovne točke v lokalnem (dostopovnem) komunikacijskem omrežju.«
22. člen 
V 33. členu odloka – VARSTVO PRED HRUPOM se na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »Območje, ki meji na državno cesto (regionalna cesta II, R2-422, na odseku 1333 Podsreda – Brestanica), uvrščamo tako kot prometnico, v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
V primeru prekoračene obremenitve okolja pri obratovanju cone, bodisi zaradi umestitve novih hrupnejših dejavnosti in/ali povečanega hrupa s ceste (povečana frekventnost prometa) pa je treba opraviti ustrezne meritve in na podlagi le-teh izvesti smiselne protihrupne ukrepe (aktivne, pasivne), ki bodo zagotovili znižanje hrupa na, z veljavno zakonodajo predpisano raven, v 20-letnem planskem obdobju.
Izvedba morebitno potrebnih protihrupnih ukrepov, ki so posledica obratovanja državne ceste mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirana območja, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranem odseku.«
23. člen 
V 36. členu odloka – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se pod naslovom Poplavnost območja pred prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za območje Senovega in Brestanice je bila izdelana Hidrološko hidravlična študija na območju naselja Senovo in Brestanica za potrebe SD OPN občine Krško, št. P339/2018, Inštitut za vodarstvo d.o.o., november 2018 (dopolnitev: november 2020, april 2021). Umeščanje objektov in dejavnosti na območja, ki so poplavno ogrožena je dovoljena skladno z določili o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Za objekte v UE3a-a, ki se nahajajo na poplavnem območju, je v fazi priprave projektne dokumentacije potrebno izdelati hidrološko-hidravlični elaborat, s katerim bodo opredeljeni natančni omilitveni ukrepi, vključno s koto varnostnega nadvišanja (okvirna varna kota je ocenjena na 229,80 mnv.).«
24. člen 
V 41. členu odloka – VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi; »Vzpostavi se: trasa senovske rudniške železnice na območju UE3a kot pešpot z elementi urbane opreme.«
25. člen 
V 45. členu odloka se črta besedilo tretje in pete alineje.
26. člen 
V 48. členu odloka se:
– v prvem stavku številka »10« nadomesti s številko »8«.
– črta zadnji stavek in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Investitor je dolžan pridobiti mnenje k projektu s področja elektrotehnike.«
27. člen 
Za 48. členom odloka se dodajo trije novi členi: 48.a, 48.b in 48.c, z besedilom, ki se glasi:
»48.a člen 
Investitor je pred izdajo gradbenega dovoljenja za telekomunikacijsko omrežje upravljavcu dolžan dostaviti načrt izgradnje TK omrežja.
48.b člen 
Investitor je dolžan najmanj 5 delovnih dni pred pričetkom gradnje pisno obvestiti izvajalca javne službe, Kostak d.d., ter naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov in nadzor pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe pri delih v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. Varovalni pas znaša 3,00m merjeno od osi voda na vsako stran, kjer je raba prostora omejena.
48.c člen 
Mestna občina Krško in Elektro Celje, d.d. se morata pred sprejetjem programa opremljanja stavbnih zemljišč pisno dogovoriti o gradnji SN in NN elektroenergetske infrastrukture, rokih za izvedbo, prevzemu in njenem financiranju.«.
28. člen 
Spremeni se 50. člen odloka in se glasi; »V varnostnem pasu distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki znaša 5.0 m na vsako stran plinovoda (merjeno od njegove osi), se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljalca plinovoda.«.
29. člen 
V 51. členu odloka se v celoti črta besedilo drugega odstavka.
IX. TOLERANCE 
30. člen 
V 53. členu odloka se:
– v četrti alineji na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Zaradi tehnoloških zahtev za manjše dele stavb oziroma samostojne tehnološke objekte (dimnik, stolp, dvigalo) se dopuščajo tudi večje višine od dovoljenih s tem odlokom.«
– v štiriindvajseti alineji črta prvi stavek, ki se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. V kolikor so spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja tega dokumenta, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.«
– za štiriindvajseto alinejo doda nova z besedilom, ki se glasi: »– Dopustne so spremembe prometnih rešitev na državni cesti na podlagi posebnega projekta, ki zajema celovito rešitev trase in ga potrdi Direkcija RS za ceste.«
– na koncu besedila doda besedilo nove alineje, ki se glasi:
»– Za UE3a – območje Pametne srebrne vasi so poleg zgoraj navedenih splošnih odstopanj dopustna še naslednja odstopanja:
– prikaz umestitve (pozicija) in oblikovanje (velikost, oblika) stavb ter prometnih in ostalih ureditev prikazanih v grafičnem delu, list št. 6.1 Zasnova območja s prikazom umestitve objektov in ureditev, je poljubna in je možna kjerkoli znotraj površine za razvoj objekta(ov), pri čemer morajo biti stavbe umeščene tako, da so zagotovljeni ustrezni odmiki, ki zagotavljajo požarno varnost, ustrezne sanitarno – higienske pogoje (osončenje, prevetritev ipd.) ter ustrezno površino za normalno funkcioniranje (zadostne manipulativne, parkirne in zelene površine) in vzdrževanje posamezne stavbe.«. 
X. KONČNE DOLOČBE 
31. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti) 
Po razveljavitvi SDUN – umestitev Pametne srebrne vasi ali njegovih funkcionalno zaključenih delov se uporabljajo določbe veljavnega OPN Občine Krško.
32. člen 
(hramba SDUN) 
SDUN so na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Mestni občini Krško ter na sedežu KS Senovo.
33. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega SDUN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-2/2021-O502
Krško, dne 14. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost