Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3706. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. novembra 2022, stran 11442.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija na seji dne 23. novembra 2022 sprejela naslednje
In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della Corte Costituzionale) alla seduta tenutasi il 23 novembre 2022, la Commissione elettorale comunale ha approvato il seguente
P O R O Č I L O / R A P P O R T O 
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. novembra 2022 sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria del 20 novembre 2022 
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 9. seji dne 23. novembra 2022 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki so bile 20. novembra 2022./ Alla IX seduta, tenutasi il 23 novembre 2022, in base ai verbali dei comitati elettorali, la commissione elettorale comunale ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria, svoltesi il 20 novembre 2022.
I. 
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 42.685 volivcev. Glasovalo je 22.991 volivcev ali 53,86 %, od tega 22.921 na voliščih ter 70 po pošti./ Il giorno delle elezioni, il 20 novembre 2022, gli aventi diritto al voto erano 42.685 elettori. Hanno votato 22.991 elettori ovvero il 53,86 % degli aventi diritto, di cui 22.921 ai seggi elettorali e 70 tramite il servizio postale.
II. 
Za volitve župana je bilo oddanih 22.989 glasovnic, od katerih je bilo 148 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 22.841. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco sono state consegnate 22.989 schede, di cui 148 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 22.841. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la maggioranza delle schede valide.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
Zap. št.
Kandidat
Št. glasov
% glasov
1
ALAN MEDVEŠ 
368
1,61
2
PETER BOLČIČ 
574
2,51
3
JADRANKA ŠTURM KOCJAN 
464
2,03
4
IGOR COLJA 
583
2,55
5
BORIS POPOVIČ 
8.609
37,69
6
ALEŠ BRŽAN 
12.243
53,60
Kandidat ALEŠ BRŽAN je prejel 53,60 % vseh oddanih glasov. Glede na navedeno je kandidat ALEŠ BRŽAN dobil več kot polovico vseh oddanih veljavnih glasov./ Il candidato ALEŠ BRŽAN ha ricevuto il 53,60 % di tutti i voti espressi, quindi il predetto candidato ha ottenuto più della metà di tutti i voti validamente espressi.
III. 
Za volitve članov občinskega sveta je je bilo oddanih 22.989 glasovnic, od katerih je bilo 298 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 22.691./ Per l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 22.989 schede, di cui 298 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 22.691.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
Zap. št.
Ime liste 
Št. glasov
 % glasov
1
SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
823
3,63
2
ZAUPANJE
544
2,40
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
335
1,48
4
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE – PIRATI
417
1,84
5
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
90
0,40
6
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
207
0,91
7
KOPER JE NAŠ – KJN
7.403
32,63
8
LEVICA
675
2,97
9
GIBANJE SVOBODA
3.815
16,81
10
LISTA ALEŠA BRŽANA
6.318
27,84
11
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.006
4,43
12
OLJKA
773
3,41
13
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
185
0,82
14
AKACIJE
100
0,44
Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po D’Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količnikom, in sicer toliko količnikov kot se voli članov občinskega sveta ter ugotovila, da so naslednje liste dobile mandate v občinskem svetu:/La commissione elettorale ha diviso il numero dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D’Hont, in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L’esito del calcolo e` il seguente:
Zap. št.
Ime liste 
Št. mandatov
1
SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
1
2
ZAUPANJE
0
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
4
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE – PIRATI
0
5
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
0
6
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
0
7
KOPER JE NAŠ – KJN
11
8
LEVICA
1
9
GIBANJE SVOBODA
6
10
LISTA ALEŠA BRŽANA
9
11
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
12
OLJKA
1
13
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
0
14
AKACIJE
0
Nato je volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, zato se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov./Successivamente, la commissione elettorale ha constatato che nessuno dei candidati ha ottenuto il numero sufficiente di voti di preferenza necessario per conseguire il mandato. Pertanto, i mandati vengono assegnati in base all’ordine di apparizione dei candidati nella lista, definito al momento della sua predisposizione, come prescritto dall’articolo 18 della Legge sulle elezioni amministrative.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati vengono assegnati ai candidati seguenti:
1. JADRANKA ŠTURM KOCJAN, roj./nato: 20. 12. 1952, (Spol: Ž / Sesso: F), Erjavčeva ulica/Via Fran Erjavec 31, 6000 Koper – Capodistria, profesor psihologije in pedagogike, professore di psicologia e pedagogia, upokojenka, pensionata
2. BORIS POPOVIČ, roj./nato: 5. 9. 1962, (Spol: M / Sesso: M), Bošamarin/Bossamarino 62, 6000 Koper – Capodistria, gimnazijski maturant, diplomando liceale, komercialist, operatore commerciale
3. ANJA PEČIČ, roj./nato: 5. 4. 1985, (Spol: Ž / Sesso: F), Grinjan 5D, 6000 Koper, diplomirani organizator turizma, dottore in scienze organizzative nel settore turistico, vodja hotela, direttore d’albergo
4. ERMIN HUREMOVIĆ, roj./nato: 23. 6. 1985, (Spol: M / Sesso: M), Vanganelska cesta/Strada di Vanganello 55D, 6000 Koper – Capodistria, diplomant tržnega komuniciranja, laureato in comunicazione di marketing, koordinator kontrole kvalitete, coordinatore del controllo qualità
5. NEVENKA STANIĆ RISTOVIĆ, roj./nato: 12. 4. 1968, (Spol: Ž / Sesso: F), Semedela/Semedella 79A, 6000 Koper – Capodistria, univ. dipl. pravnica s PDI, dottoressa in giurisprudenza con esame di Stato, pravnik mediator, giurista mediatore
6. SANI KAMENČIĆ, roj./nato: 14. 8. 1984, (Spol: M / Sesso: M), Dolinska cesta/Strada della Valle 3J, 6000 Koper – Capodistria, poslovni sekretar, segretario, poslovni sekretar v SBI, segretario presso l’Ospedale generale di Isola
7. ANNA POROPAT, roj./nato: 5. 12. 1991, (Spol: Ž / Sesso: F), Zgornje Škofije 18, 6281 Škofije, magister managementa, dottoressa magistrale in management, samostojni podjetnik, imprenditrice individuale
8. DRAŽEN VIDAKOVIĆ, roj./nato: 11. 12. 1991, (Spol: M / Sesso: M), Kmečka ulica/Via degli Agricoltori 7, 6000 Koper – Capodistria, ekonomski tehnik, perito commerciale, svetovalec, consulente
9. STEFANIJA RAJČIĆ SEDLAREVIĆ, roj./nato: 11. 11. 1980, (Spol: Ž / Sesso: F), Kampel/Campel 92, 6000 Koper – Capodistria, univ. dipl. pravnica, dottoressa in giurisprudenza, vodja sektorja za upravljanje sektorja z nepremičninami, responsabile del settore per la gestione immobiliare
10. NIK KRAMAR, roj./nato: 11. 1. 2004, (Spol: M / Sesso: M), Vanganel 47, 6000 Koper, dijak, studente, dijak, studente
11. LANA UDONI, roj./nato: 30. 10. 1998, (Spol: Ž / Sesso: F), Kozlovičeva ulica/Via Kristjan Kozlovič 5, 6000 Koper – Capodistria, frizerka, parrucchiera, zavarovalni zastopnik, agente assicurativo
12. ZORAN PAVIĆ, roj./nato: 20. 6. 1962, (Spol: M / Sesso: M), Pristaniška ulica/Via del Porto 6A, 6000 Koper – Capodistria, pravnik, giurista, strokovni predavatelj na SŽ, docente esperto presso le Ferrovie Slovene
13. ALAN MEDVEŠ, roj./nato: 27. 9. 1978, (Spol: M / Sesso: M), Grajska pot/Vicolo del Castello 5, 6000 Koper – Capodistria, magister znanosti, dottore magistrale, sekretar poslanske skupine Levica, segretario del gruppo parlamentare Levica
14. MATJAŽ ČOK, roj./nato: 7. 9. 1981, (Spol: M / Sesso: M), Plavje 6, 6281 Škofije, magister managementa, MBA, dottore magistrale in management, MBA, direktor, podjetnik, direttore, imprenditore
15. MATEJA HRVATIN KOZLOVIČ, roj./nato: 18. 2. 1983, (Spol: Ž / Sesso: F), Truške 1A, 6273 Marezige, magistrica turizma, MBA, dottoressa magistrale in turismo, MBA, podjetnica, imprenditrice
16. MATEJ KRALJ, roj./nato: 14. 8. 1989, (Spol: M / Sesso: M), Škocjan/San Canziano 27A, 6000 Koper – Capodistria, turistični tehnik, perito turistico, kmet, vinar, imprenditore agricolo, vinificatore
17. VESNA REBEC, roj./nato: 1. 8. 1975, (Spol: Ž / Sesso: F), Dekani 76N, 6271 Dekani, magistrica managementa, dottoressa magistrale in management, direktorica, direttrice
18. JAN MUŽENIČ, roj./nato: 24. 10. 1983, (Spol: M / Sesso: M), Bonini 58B, 6000 Koper, diplomirani organizator turizma, dottore in scienze organizzative nel settore turistico, logistično transportni operater, operatore di logistica e trasporti
19. MOJCA KAČINARI, roj./nato: 1. 9. 1970, (Spol: Ž / Sesso: F), Kraljeva ulica/Via Zoran Kralj 8A, 6000 Koper – Capodistria, magister ekonomskih ved, dottoressa magistrale in scienze economiche, direktorica, direttrice
20. ALEŠ BRŽAN, roj./nato: 15. 2. 1976, (Spol: M / Sesso: M), Triban 6, 6000 Koper, univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa, ingegnere delle tecnologie dei trasporti, župan, sindaco
21. MIRJAM LEMUT, roj./nato: 12. 5. 1955, (Spol: Ž / Sesso: F), Čevljarska ulica/Calegaria 17, 6000 Koper – Capodistria, univerzitetni diplomirani pedagog in slavist, laureata in pedagogia e slavistica, upokojenka, pensionata
22. JANEZ STARMAN, roj./nato: 12. 10. 1971, (Spol: M / Sesso: M), Izletniška pot/Vicolo delle Gite 28, 6000 Koper – Capodistria, univerzitetni diplomirani pravnik, dottore in giurisprudenza, odvetnik, avvocato
23. JASNA SOFTIĆ, roj./nato: 19. 5. 1970, (Spol: Ž / Sesso: F), Plavje 93, 6281 Škofije, profesorica razrednega pouka, professoressa di classe, vodja marketinga, podžupanja, responsabile marketing, vicesindaco
24. DUŠKO MADŽAROVIĆ, roj./nato: 4. 9. 1967, (Spol: M / Sesso: M), Manžan 13A, 6000 Koper, inženir prometa, ingegnere dei trasporti, direktor zavoda, direttore dell’ente
25. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC, roj./nato: 12. 2. 1969, (Spol: Ž / Sesso: F), Oljčna pot/Vicolo degli Olivi 69A, 6000 Koper – Capodistria, diplomirana socialna delavka, laureata in scienze del servizio sociale, svetovalna delavka, consulente scolastica
26. ROMEO PALČIČ, roj./nato: 27. 12. 1974, (Spol: M / Sesso: M), Vojkovo nabrežje/Riva Janko Premrl – Vojko 14, 6000 Koper – Capodistria, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ingegnere edile, uradnik, podsekretar, impiegato, sottosegretario
27. ASTRID DEL BEN, roj./nato: 11. 2. 1965, (Spol: Ž / Sesso: F), Dolinska cesta/Strada della Valle 3I, 6000 Koper – Capodistria, diplomirana ekonomistka, dottoressa in economia, direktor družbe, vodja računovodstva, dirigente d’azienda, responsabile della contabilità
28. VLADO KRIVEC, roj./nato: 13. 5. 1957, (Spol: M / Sesso: M), Kozlovičeva ulica/Via Kristjan Kozlovič 11, 6000 Koper – Capodistria, strojni tehnik, tecnico meccanico, novinar, giornalista
29. JURE COLJA, roj./nato: 11. 1. 1992, (Spol: M / Sesso: M), Kampel/Campel 5G, 6000 Koper – Capodistria, srednja ekonomska šola, istituto tecnico commerciale, tehnik v radijski produkciji, tecnico di produzione radiofonica
30. PATRIK PEROŠA, roj./nato: 31. 5. 1976, (Spol: M / Sesso: M), Kvedrova cesta/Strada Kveder Dušan – Tomaž 1, 6000 Koper – Capodistria, magister znanosti, dottore magistrale, manager, manager.
IV. 
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./ Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.
Št./N. 041-1/2022
Koper/Capodistria, 23. 11. 2022
Predsednik 
občinske volilne komisije 
Il presidente 
della commissione elettorale comunale 
dr. Miloš Senčur 

AAA Zlata odličnost