Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3459. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2022_II, stran 10685.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. seji dne 12. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2022_II 
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2022 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2022
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.730.355,83
Tekoči prihodki (70+71)
3.183.060,00
70
Davčni prihodki (700+703+704+706)
2.712.260,00
700
Davki na dohodek in dobiček
2.204.640,00
703
Davki na premoženje
419.620,00
704
Domači davki na blago in storitve
88.000,00
71
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
470.800,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
178.200,00
711
Takse in pristojbine
7.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
25.500,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
100,00
714
Drugi nedavčni prihodki
260.000,00
72
Kapitalski prihodki (720+722)
50.940,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
20.940,00
73
Prejete donacije (730+731)
100,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
100,00
74
Transferni prihodki (740)
4.496.255,83
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
968.295,56
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.527.960,27
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.867.210,16
40
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
1.180.479,52
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
364.224,63
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.360,00
402
Izdatki za blago in storitve
704.394,89
403
Plačila domačih obresti
10.500,00
409
Rezerve
50.000,00
41
Tekoči transferi (410+411+412+413)
1.068.155,02
410
Subvencije
1.000,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
587.580,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
112.300,02
413
Drugi tekoči domači transferi
367.275,00
42
Investicijski odhodki (420)
7.618.575,62
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.618.575,62
43
Investicijski transferi (431+432)
0,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–2.136.854,33
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.446.060,00
50
Zadolževanje
1.446.060,00
500
Domače zadolževanje
1.446.060,00
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
13.714,32
55
Odplačila dolga
13.714,32
550
Odplačila domačega dolga
13.714,32
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–704.508,68
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
1.432.345,68
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.136.854,33
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
895.251,43
« 
2. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-5/2022
Log, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost