Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3455. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 8, stran 10646.

  
Na podlagi 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne 19. 10. 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR SA 8 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 3075, ki se nanaša na zemljišča parcel št.: 508/2, 508/4, 509/14, 511/25 in 511/37, vse k.o. Drulovka in se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19, 168/20 – obv.razl., 184/20 – teh.popr., 10/21 – obv. razl., 35/22 – obv. razl; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR SA 8 z namensko rabo prostora IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu lokacijske preveritve, ki jo je izdelal RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, pod številko 08/22, v maju 2022.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, tako da je dopustna novogradnja skladiščnega objekta na mestu nekdanjega objekta, ki ne sme preseči tlorisnih in višinskih gabaritov objekta, kot so navedeni v elaboratu lokacijske preveritve, da je s pisnim soglasjem mejaša oziroma upravljavca dovoljen manjši odmik od sosednjega zemljišča oziroma ceste, kot je predpisan v 12. členu IPN MOK in da je faktor zazidanosti gradbene parcele na območju LP max. FZ 0,8.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-35/2022-19
Kranj, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost