Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3441. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), stran 10610.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-256
Ljubljana, dne 2. novembra 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-1C) 
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) se v 18. členu v prvem odstavku v napovednem stavku beseda »lahko« črta.
V drugem odstavku se beseda »lahko« črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odpust v skladu s 1., 3. in 4. točko prvega odstavka in drugim odstavkom tega člena upravičenec uveljavlja z zahtevkom, ki ga vloži v roku 20 dni po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastal razlog za odpust obračuna in plačila trošarine. Davčni organ o zahtevku odloči z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. Če davčni organ ugodi ali delno ugodi zahtevku za odpust, v izreku odločbe navede količino trošarinskih izdelkov, za katere je obračun in plačilo trošarine odpuščeno. Obveznost za obračun in plačilo trošarine se upravičencu v skladu z 2. in 8. točko prvega odstavka tega člena odpusti na podlagi zapisnika davčnega organa oziroma v skladu s 5. do 7. točko prvega odstavka tega člena na podlagi podatkov evidenc imetnika trošarinskega skladišča oziroma oproščenega uporabnika.«.
2. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku na koncu 2. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. oseba, ki opravlja dejavnost za trošarinske izdelke iz 85. člena tega zakona, odpremljene prejemniku, ki opravlja dejavnost, v drugo državo članico.«.
V drugem odstavku se besedilo »oziroma prodajalec na daljavo« nadomesti z besedilom »ali prodajalec na daljavo ali oseba iz 3. točke prejšnjega odstavka«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Oseba iz 3. točke prvega odstavka tega člena zahtevku za vračilo predloži dokazila, na podlagi katerih davčni organ lahko ugotovi, da so izdelki iz 85. člena tega zakona prispeli v namembni kraj in da so bili v namembni državi izpolnjeni vsi predpisani postopki ter je bila plačana trošarina, če je tako zahtevano.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen 
V 20.a členu se v prvem odstavku besedilo »94.,« črta.
4. člen 
V 85. členu se v tretjem odstavku za besedilom »tega zakona, glede« doda besedilo »vračila določbe V. poglavja tega zakona, ter glede«.
5. člen 
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen 
(gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil za prevoz čebeljih panjev) 
(1) Za gorivo, namenjeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji) in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev (v nadaljnjem besedilu: gorivo za kmetijstvo), se šteje plinsko olje kot gorivo za ogrevanje iz tarifne oznake 2710 19 43. Trošarina za gorivo za kmetijstvo se plačuje v višini, določeni z 2.2 točko tretjega odstavka 92. člena tega zakona.
(2) Gorivo za kmetijstvo lahko kupi oseba, ki je na dan 30. junija preteklega leta evidentirana kot:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva v registru kmetijskih gospodarstev ali član agrarne skupnosti v registru agrarnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti ali zakonom, ki ureja ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti ter vrnitev njihovega premoženja in pravic, in uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč, ali
2. uporabnik gozdnih zemljišč,
in ki ima na dan 30. junija preteklega leta v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč ali gozdnih zemljišč, da njegova letna normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijska in gozdna zemljišča oziroma vsaj 150 litrov za gozdna zemljišča.
(3) Gorivo za kmetijstvo lahko kupi tudi oseba, ki je v registru čebelnjakov pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirana kot čebelar in kot imetnik vsaj 41 čebeljih panjev na dan 30. junija preteklega leta, ter ima v registru čebelnjakov za preteklo leto evidentirane premike vsaj 41 čebeljih panjev na oddaljeno stojišče v razdalji vsaj 10 km zračne linije.
(4) Normativno porabo goriva za osebo iz drugega odstavka tega člena določi davčni organ glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji v njegovi uporabi, kot ju izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva oziroma zemljiški kataster na dan 30. junija preteklega leta in glede na normativno porabo goriva, določeno s predpisom iz dvanajstega odstavka tega člena.
(5) Davčni organ po uradni dolžnosti dodeli osebam, ki izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo, enolično identifikacijsko oznako. Davčni organ enolično identifikacijsko oznako, poleg nosilcu kmetijskega gospodarstva, dodeli tudi namestniku in članom kmetijskega gospodarstva.
(6) Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo pred nakupom goriva za kmetijstvo trgovcu predloži enolično identifikacijsko oznako in osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto.
(7) Trgovec lahko proda gorivo za kmetijstvo le osebi, ki predloži enolično identifikacijsko oznako ter osebni dokument.
(8) Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, zagotovi dostop do informacijskega sistema davčnega organa za potrebe ugotavljanja upravičenosti do nakupa goriva za kmetijstvo. Davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta predloži poročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo v preteklem koledarskem letu.
(9) Davčni organ na svoji spletni strani objavi zahteve za dostop do informacijskega sistema iz prejšnjega odstavka.
(10) Za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo se štejejo vozila, kot so opredeljena s pravilnikom o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogom stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. Za vozila, prirejena za prevoz čebeljih panjev, se štejejo vozila za prevoz čebel kot vrsta vozil za posebne namene, opredeljena v pravilniku, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.
(11) Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za nakup goriva za kmetijstvo pridobi davčni organ podatke o nosilcih, namestnikih in članih kmetijskega gospodarstva, podatke o članih agrarnih skupnosti, podatke o površinah kmetijskih zemljišč in podatke o čebelarju in čebeljih panjih ter premikih čebeljih panjev od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in podatke o površinah gozdnih zemljišč od Geodetske uprave Republike Slovenije.
(12) Kriterije za določitev normativne porabe goriva iz četrtega odstavka, način in postopek dodelitve ter obliko enolične identifikacijske oznake iz petega odstavka ter postopek vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa iz osmega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.«.
6. člen 
V 98. členu se v prvem odstavku za tarifno oznako »2710 20 19« dodata vejica in besedilo »ki se uporabljajo kot gorivo za ogrevanje ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.
7. člen 
V 99. členu se v prvem odstavku za besedo »ogrevanje« doda besedilo »ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.
8. člen 
V 100. členu se v prvem odstavku za besedilom »pogon,« doda besedilo »razen za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.
9. člen 
V 104. členu se v prvem odstavku v 8. točki besedilo »94. člen,« črta.
V 12. točki se besedilo »četrti in peti odstavek 94. člena,« črta.
Za 19. točko se dodata novi 19.a in 19.b točka, ki se glasita:
»19.a proda gorivo za kmetijstvo osebi, ki ne predloži enolične identifikacijske oznake in osebnega dokumenta (sedmi odstavek 94. člena);
19.b ne zagotovi dostopa do informacijskega sistema davčnega organa ali ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku poročila o količini prodanega goriva za kmetijstvo v preteklem koledarskem letu (osmi odstavek 94. člena);«
V 21. točki se za besedilom »ogrevanje,« doda besedilo »ali kot gorivo za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(uveljavljanje vračila trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za leto 2022) 
Za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za leto 2022, lahko upravičenec uveljavlja vračilo trošarine v skladu s 94. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21).
11. člen 
(poročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo za leto 2023) 
Trgovec, ki prodaja gorivo za kmetijstvo, predloži davčnemu organu prvič poročilo o količini prodanega goriva za kmetijstvo, v skladu z osmim odstavkom spremenjenega 94. člena zakona za leto 2023.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba podzakonskih predpisov) 
(1) Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 35/22) preneha veljati 31. decembra 2022.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prvi odstavek 2. člena, 3., 5., 6., 7., 8. in 9. člen Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Uradni list RS, št. 35/22) uporabljajo za postopke za vračilo trošarine za leto 2022.
13. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov) 
Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 94., 98. in 99. člena zakona do 30. novembra 2022.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023, razen spremenjenega 20. člena zakona, ki se začne uporabljati 13. februarja 2023.
(2) Do začetka uporabe spremenjenih 18., 20., 20.a, 85., 94., 98., 99., 100. in 104. člena zakona se uporabljajo 18., 20., 20.a, 85., 94., 98., 99., 100. in 104. člen Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21).
Št. 434-03/22-2/17
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 301-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti