Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2022 z dne 4. 11. 2022

Kazalo

3440. Zakon o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR), stran 10609.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR) 
Razglašam Zakon o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-259
Ljubljana, dne 2. novembra 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O OPROSTITVI PLAČILA NADOMESTILA ZA VZDRŽEVANJE IN DELOVANJE NAMAKALNEGA RAZVODA VOGRŠČEK V LETU 2022 (ZOPNNR) 
1. člen
(vsebina zakona) 
Ta zakon določa interventni ukrep oprostitve plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov na območju namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) kot pomoč prizadetim lastnicam in lastnikom ter zakupnicam in zakupnikom kmetijskih zemljišč na območju namakalnega razvoda Vogršček (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledično onemogočenega namakanja v letu 2022.
2. člen 
(oprostitev plačila nadomestila) 
(1) Ne glede na zakon, ki ureja kmetijska zemljišča, se za koledarsko leto 2022 upravičencem nadomestilo ne odmeri.
(2) Namakalni sistemi, ki so v skladu z Uredbo o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov (Uradni list RS, št. 63/19) del namakalnega razvoda Vogršček, so:
1. Namakalni sistem polja Replje (šifra sistema 37091);
2. Oroševalni in namakalni sistem Miren pri Gorici (šifra sistema 37111);
3. Namakalni sistem polja Šempeter (šifra sistema 37131);
4. Namakalni sistem polja – Črniče – Perovlek (šifra sistema 37141);
5. Namakalni sistem polja Prvačina I in II (šifra sistema 37181);
6. Stabilni oroševalni namakalni sistem Jugovega polja (šifra sistema 37201);
7. Namakalni sistem polja Orehovlje – Bilje (šifra sistema 37211);
8. Namakalni sistem Vrtojba polje (šifra sistema 37261);
9. Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate (šifra sistema 37281);
10. Namakalni sistem polja Bukovica (šifra sistema 37301);
11. Namakalni sistem polja Okroglica I, II (šifra sistema 37411);
12. Oroševalni sistem Križ – Cijanov (šifra sistema 37471);
13. Namakanje polja Podvogrsko (šifra sistema 37501);
14. Namakalni sistem Orehovlje – Britof (šifra sistema 37511);
15. Namakanje Šempaske gmajne (šifra sistema 37531);
16. Namakalni sistem Karavlja – Gramoznica (šifra sistema 37541).
3. člen 
(zagotovitev sredstev za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov) 
Sredstva za vzdrževanje in delovanje namakalnih sistemov namakalnega razvoda Vogršček v višini do 90.000 eurov zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
4. člen 
(pomoč de minimis) 
(1) Oprostitev plačila nadomestila se šteje za pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
(2) Višina oprostitve plačila nadomestila iz prejšnjega odstavka se upravičencu, vključno z upravičencem, ki je enotno podjetje, kot je opredeljeno v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, (v nadaljnjem besedilu: enotno podjetje) šteje za pomoč de minimis v celoti, če s tem ni presežena individualna, nacionalna ali sektorska omejitev zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi se z oprostitvijo plačila nadomestila presegla individualna, nacionalna ali sektorska omejitev zneska pomoči de minimis, se višina oprostitve plačila nadomestila iz prejšnjega odstavka šteje za pomoč de minimis do individualne, nacionalne in sektorske omejitve zneska pomoči de minimis.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, za ugotavljanje obstoja enotnega podjetja za posameznega upravičenca preveri podatke o njegovih povezavah z drugimi poslovnimi subjekti v uradnih evidencah.
(4) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proizvodnji, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), in je poleg tega dejaven v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se lahko pomoč de minimis, dodeljena primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem oziroma dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zadevne individualne omejitve zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(5) Če je upravičenec dejaven v primarni kmetijski proizvodnji ter v sektorju ribištva in akvakulture, kot je opredeljen v točki (d) 5. člena Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11), se lahko pomoč de minimis, dodeljena primarni kmetijski proizvodnji v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, združuje s pomočjo de minimis, dodeljeno ribištvu in akvakulturi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), do individualne omejitve zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 717/2014/EU, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
(6) Pomoč de minimis iz tega zakona se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne združuje z drugo državno pomočjo, če bi se s takšnim združevanjem presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(7) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predhodno preveri posameznega upravičenca, vključno z upravičencem, ki je enotno podjetje, glede že dodeljene pomoči de minimis v evidencah pomoči de minimis, ki jih vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, ter ministrstvo, pristojno za finance.
(8) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, upravičencem izda odločbo o višini pomoči de minimis po uradni dolžnosti, in sicer najpozneje do 31. marca 2023. Podlaga za izdajo odločbe iz tega člena so podatki iz šestega odstavka 50. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16 in 79/17).
(9) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, po izdaji odločb iz prejšnjega odstavka v evidenci pomoči de minimis za primarno kmetijsko proizvodnjo zabeleži podatke o višini pomoči de minimis posameznim upravičencem.
(10) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o višini pomoči de minimis iz tega zakona deset let od dneva izdaje zadnje odločbe iz tega zakona.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 802-05/22-1/12
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 344-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost