Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3244. Pravilnik o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, stran 10079.

  
Na podlagi tretjega odstavka 129.b člena in drugega odstavka 129.c člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa kadrovske in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Ta pravilnik določa tudi program neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: program Slovenska čebelarska akademija) za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025, ki je podlaga za razpis za izbiro izvajalca in je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
(tehnični pogoji) 
(1) Izvajalec mora zagotavljati neformalno izobraževanje na področju čebelarstva (v nadaljnjem besedilu: neformalno izobraževanje) vsem zainteresiranim tujcem, izvajalcem izobraževanj in drugi zainteresirani javnosti (v nadaljnjem besedilu: udeleženci).
(2) Izvajalec zagotovi prostore, ki so registrirani kot poslovni prostori.
(3) Poslovni prostori, v katerih deluje izvajalec, morajo biti jasno označeni in opremljeni tako, da omogočajo nemoteno opravljanje neformalnega izobraževanja izvajalca in komunikacijo z udeleženci.
(4) Izvajalec mora zagotavljati vsaj:
1. pisarno, ki je opremljena z vsaj eno mizo, vsaj enim stolom in osnovno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki zajema računalnik, telefon, internetno in videokonferenčno povezavo;
2. sejno sobo za opravljanje neformalnega izobraževanja;
3. lokacijo na terenu, ki v naravi predstavlja vsaj en čebelnjak s štirimi AŽ panji in omogoča praktična usposabljanja in prikaze dela na področju čebelarstva in
4. opremo in orodje, ki sta potrebna pri čebelarjenju.
(5) Izvajalec se mora zavezati, da bo v treh mesecih od sklenitve pogodbe vzpostavil spletno stran programa Slovenske čebelarske akademije.
(6) Izvajalec se mora zavezati, da bo v skladu s tem pravilnikom, programom Slovenske čebelarske akademije in pogodbo izvajal neformalno izobraževanje.
(7) Izvajanje neformalnega izobraževanja poteka v živo, v prostorih iz drugega odstavka tega člena ali pa prek elektronskih medijev, spletne strani programa Slovenske čebelarske akademije ali elektronske pošte, zato mora izvajalec zagotoviti vsakomur dostopno, razumljivo in enostavno elektronsko komunikacijo. Na spletni strani programa Slovenske čebelarske akademije morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku javno objavljeni:
1. naslov sedeža izvajalca;
2. uradne ure izvajalca v skupnem obsegu najmanj štiri ure na teden;
3. telefonske številke in elektronski naslovi:
– vodje neformalnega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: vodja),
– odgovorne osebe izvajalca,
– čebelarskih inštruktorjev;
4. namen programa Slovenske čebelarske akademije;
5. način pridobivanja sredstev programa Slovenske čebelarske akademije;
6. naslov lokacije neformalnih izobraževanj;
7. obveščanje o aktivnostih neformalnega izobraževanja in terminih izvedb neformalnih izobraževanj ter način prijave in
8. izvajanje programa Slovenske čebelarske akademije.
3. člen 
(varstvo pri delu) 
(1) Izvajalec mora pri delu s čebelami zagotoviti varnost in zdravje pri delu sodelavcev, udeležencev in drugih prisotnih pri izvajanju neformalnega izobraževanja.
(2) Izvajalec mora zagotoviti vso dokumentacijo, ki se nanaša na varnost pri delu v skladu s pravili, ki urejajo varstvo pri delu.
(3) Izvajalec mora v treh mesecih predložiti izjavo o varnosti z oceno tveganja.
4. člen 
(kadrovski pogoji) 
Izvajalec mora za opravljanje nalog iz programa Slovenske čebelarske akademije zagotoviti vodjo in sklenjene pisne dogovore o sodelovanju z vsaj tremi čebelarskimi inštruktorji III. stopnje, tremi čebelarskimi inštruktorji II. stopnje in tremi čebelarskimi inštruktorji I. stopnje.
5. člen 
(vodja) 
(1) Vodja skrbi za izvedbo koordinacije in organizacije neformalnega izobraževanja.
(2) Vodja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo vsebine, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje (biologija, agronomija, veterina, zootehnika, okolje, živilska tehnologija, gozdarstvo, ekonomija, mednarodni odnosi, andragogika in podobno);
2. ne glede na prejšnjo alinejo ima lahko pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, ki se nanašajo na čebelarstvo oziroma vodenje projektov in najmanj tri leta delovnih izkušenj z vodenjem primerljivih projektov;
3. ima aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, najmanj po stopnji C1;
4. ima najmanj eno leto vodstvenih oziroma organizacijskih izkušenj, ki jih izkaže z ustreznimi listinami, in
5. ima vozniško dovoljenje kategorije B.
6. člen 
(čebelarski inštruktorji) 
(1) Neformalna izobraževanja izvajajo čebelarski inštruktorji.
(2) Čebelarski inštruktorji III. stopnje morajo imeti:
1. izobrazbo, ki ustreza najmanj podravni 8/2: doktorsko in podobno izobraževanje/doktorat znanosti in podobna izobrazba, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske ali veterinarske vsebine ali druge naravoslovne smeri, od tega najmanj eden z visokošolsko habilitacijo;
2. vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na področju čebelarstva, biologije čebel oziroma zdravstvenega varstva čebel.
(3) Čebelarski inštruktorji II. stopnje morajo imeti:
1. izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe sedme ravni, pridobljeni po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo s področij, kjer študijski programi obravnavajo kmetijske, veterinarske ali druge naravoslovne vsebine, ali izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje in dosežen naziv čebelarski mojster;
2. vsaj dva čebelarska inštruktorja II. stopnje morata imeti v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebeljih družin oziroma biti zaposlena pri delodajalcu, ki ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 družin, in se poklicno ukvarjata s čebelarstvom;
3. vsaj tri leta izkušenj iz poučevanja na določenem področju.
(4) Čebelarski inštruktorji I. stopnje morajo imeti:
1. izobrazbo, ki ustreza najmanj peti ravni izobrazbe, pridobljene po programih za pridobitev izobrazbe četrte stopnje v skladu z zakoni, ki urejajo srednješolsko izobraževanje, ali poklicno kvalifikacijo v čebelarstvu (NPK čebelar/čebelarka), pridobljeno po programih v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije;
2. ima v Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebeljih družin oziroma je zaposlen pri delodajalcu, ki ima Centralnem registru čebelnjakov registriranih najmanj 20 čebeljih družin, in se poklicno ukvarja s čebelarstvom;
3. vsaj osem let izkušenj na področju čebelarjenja.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 007-448/2022/22
Ljubljana, dne 20. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0100
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost