Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3242. Uredba o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke, stran 10077.

  
Na podlagi tretjega odstavka 39. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa način sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke (v nadaljnjem besedilu: zavod) in drugimi udeleženci pri obravnavi mladoletnih oškodovancev in prič v predkazenskem in kazenskem postopku in mladoletnikov, ki še niso stari osemnajst let, zoper katere teče predkazenski ali kazenski postopek (v nadaljnjem besedilu: otrok).
(2) Drugi udeleženci iz prejšnjega odstavka so udeleženci po zakonu, ki ureja kazenski postopek, centri za socialno delo, izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo telesni pregled otroka v hiši za otroke, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki.
(3) Sodelovanje po tej uredbi pomeni medsebojno obveščanje, usklajevanje in poročanje.
(4) Zavod druge udeležence redno seznanja s sprejetimi standardi in protokoli, ki se v skladu z načeli celostne obravnave otrok v hiši za otroke uporabljajo v zavodu.
II. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN SODIŠČEM 
2. člen 
(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod) 
(1) Če sodišče pri odločanju, ali naj se v konkretnem primeru zagotovi celostna obravnava otroka v hiši za otroke, potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, mu ga mora zavod na njegovo zaprosilo posredovati brez odlašanja.
(2) Če sodišče odloči, da naj se v primeru otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem in kazenskem postopku glede določenih kaznivih dejanj, zagotovi celostna obravnava otroka v hiši za otroke, mu mora zavod sporočiti razpoložljive termine v časovnem okviru, ki ga določi sodišče.
(3) Če sodišče meni, da bi bilo v največjo korist otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem in kazenskem postopku glede drugega kaznivega dejanja, ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper katerega teče predkazenski in kazenski postopek, da bi se zagotovila celostna obravnava otroka v hiši za otroke, zavod sodišču sporoči svoje kadrovske, prostorske in časovne možnosti v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu opredeli sodišče.
3. člen 
(priprave na zaslišanje) 
(1) O odredbi, času in kraju pripravljalnega sestanka sodišče obvesti zavod na način, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, šteje za primernega.
(2) Če sodišče odloči, da otroka vabi na zaslišanje zavod, zavod določi otroku dodeljenega svetovalca, ki stori vse potrebno za udeležbo otroka na zaslišanju.
4. člen 
(telesni pregled otroka) 
Če sodišče odloči, da se telesni pregled otroka izvede v hiši za otroke, mu mora zavod sporočiti razpoložljive termine v časovnem okviru, ki ga določi sodišče.
5. člen 
(drugo izvedenstvo) 
Zavod lahko daje sodnemu izvedencu, ki ga odredi sodišče, na razpolago prostore za potrebe izdelave drugih izvedenskih mnenj za otroka, obravnavanega v zavodu, če se s tem ne ovira izvajanje dejavnosti zavoda.
6. člen 
(protokol o načinu zaslišanja otroka in strokovnih standardih v hiši za otroke) 
Protokol, ki vsebuje priporočila za poenoteno in strokovno izvajanje zaslišanj otrok v hiši za otroke in strokovne standarde sodelovanja med udeleženci pri tem, na predlog strokovnega sveta sprejme svet zavoda in ga objavi na spletni strani zavoda.
III. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN DRŽAVNIM TOŽILSTVOM 
7. člen 
(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod) 
Če državni tožilec pri svojem delu potrebuje podatek o tem, ali in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, mu ga mora zavod na njegovo zaprosilo posredovati brez odlašanja.
IV. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN POLICIJO 
8. člen 
(zbiranje obvestil in opravljanje drugih nalog policije v predkazenskem postopku v hiši za otroke) 
(1) Če policija meni, da bi bilo treba za uspešno izvedbo predkazenskega postopka zbiranje obvestil in drugih nalog policije po zakonu, ki ureja kazenski postopek, zaradi varstva največjih koristi otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem postopku, ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper njega pa teče predkazenski postopek, naloge izvesti v hiši za otroke, zaprosi zavod za uporabo prostorov in drugo potrebno pomoč ter v zaprosilu opredeli, ali potrebuje prostore za izvedbo zbiranja obvestil ali tudi prostore za telesni pregled otroka in kakšno tehnično podporo zavoda bi potrebovala ter časovni okvir za izvedbo nalog v zavodu.
(2) Zavod v izdanem soglasju opredeli pogoje in način za izvedbo predlaganih nalog policije iz prejšnjega odstavka tako, da ob upoštevanju svojih kadrovskih, prostorskih in časovnih možnosti poskrbi, da se v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu opredeli policija, ne ovira dejavnosti zavoda.
9. člen 
(posredovanje podatkov, s katerimi upravlja zavod) 
Če policija pri svojem delu potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, o tem, ali in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, kot tudi če potrebuje podatke v zvezi z drugimi okoliščinami, ki bi lahko bile koristne za uspešno izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka, ji jih mora zavod na njeno zaprosilo brez odlašanja posredovati v pisnem poročilu.
V. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN CENTROM ZA SOCIALNO DELO 
10. člen 
(zagotavljanje udeležbe otroka na zaslišanju) 
Zavod v dogovoru z udeleženci stori vse potrebno, da je otrok prisoten na zaslišanju oziroma telesnem pregledu, in v ta namen sodeluje predvsem s centrom za socialno delo, zakonitim zastopnikom otroka in policijo.
11. člen 
(obveščanje centra za socialno delo) 
Zavod obvesti center za socialno delo o začetku nudenja psihosocialne pomoči in zaključku obravnave ter o morebitni nadaljnji obravnavi zunaj zavoda.
12. člen 
(izvedba nalog centra za socialno delo v hiši za otroke) 
(1) Če center za socialno delo meni, da bi bilo treba za uspešno izvedbo njegovih nalog po predpisih, ki urejajo socialno varstvo, zaradi varstva največjih koristi otroka, ki je mladoletni oškodovanec ali priča v predkazenskem postopku, ali ki je mladoletnik, ki še ni star osemnajst let, zoper njega pa teče predkazenski postopek, te naloge izvesti v hiši za otroke, zaprosi zavod za uporabo prostorov in drugo potrebno pomoč in opredeli, kakšno tehnično podporo zavoda bi potreboval ter časovni okvir za izvedbo nalog v zavodu.
(2) Zavod v izdanem soglasju opredeli pogoje in način za izvedbo predlaganih nalog centra za socialno delo tako, da ob upoštevanju svojih kadrovskih, prostorskih in časovnih možnosti poskrbi, da se v časovnem okviru, ki ga v zaprosilu opredeli center za socialno delo, ne ovira dejavnosti zavoda.
13. člen 
(posredovanje podatkov s katerimi upravlja zavod) 
Če center za socialno delo pri svojem delu potrebuje podatek, s katerim upravlja zavod, o tem, ali, in če da, kdaj je bil otrok že obravnavan v zavodu, kot tudi če potrebuje podatke v zvezi drugimi okoliščinami, ki bi lahko bile koristne za uspešno izvedbo nalog centra za socialno delo, mu jih mora zavod na njegovo zaprosilo brez odlašanja posredovati v pisnem poročilu.
VI. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 
14. člen 
(zagotavljanje pogojev za telesni pregled otroka v zavodu) 
(1) Zavod zagotavlja pogoje za izvajanje telesnega pregleda otroka v hiši za otroke tako, da je zagotovljena skrbna in obzirna obravnava otroka brez odlašanja.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi pomoč dodeljenega svetovalca, ki nudi krizno podporo otroku pred telesnim pregledom in po njem.
(3) Zavod vzdržuje prostor in opremo za nemoteno izvajanje telesnih pregledov otrok in zagotavlja tehnične možnosti za čim bolj natančno ugotavljanje in evidentiranje poškodb.
15. člen 
(protokol o načinu telesnega pregleda otroka in strokovnih standardih v hiši za otroke) 
(1) Zavod sprejme protokol, ki vsebuje priporočila za poenoteno in strokovno izvajanje telesnega pregleda otroka v zavodu, obliko in vsebino obvestila o stanju oziroma o poškodbi (anamneza, opis poškodb, diagnoza) in strokovne standarde sodelovanja med udeleženci pri tem.
(2) Zavod poskrbi, da so zdravnik, ki bo opravil telesni pregled otroka, in medicinsko osebje, ki bo pri tem sodelovalo, seznanjeni s protokoli in standardi sodelovanja iz prejšnjega odstavka.
VII. SODELOVANJE MED ZAVODOM IN ORGANIZACIJAMI Z NAMENOM IZVAJANJA KRIZNE PODPORE IN PSIHOSOCIALNE POMOČI TER IZVAJANJA USPOSABLJANJ V ZAVODU 
16. člen 
(sodelovanje med zavodom in organizacijami, ki nudijo pomoč) 
Organizacije, ki nudijo pomoč, zlasti centri za socialno delo, izvajalci zdravstvene dejavnosti in drugi strokovnjaki ter nevladne organizacije, sodelujejo z zavodom na način, ki zavodu omogoča učinkovito izvajanje krizne podpore in psihosocialne pomoči brez nepotrebnega odlašanja.
17. člen 
(sodelovanje med zavodom in vzgojno-izobraževalnimi zavodi) 
(1) Zavod in vzgojno-izobraževalni zavod, kateremu je otrok zaupan v vzgojo, varstvo oziroma izobraževanje, v okviru krizne podpore in psihosocialne pomoči otroku sodelujeta z namenom ustreznih prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem procesu.
(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za sodelovanje zavoda s prevzgojnim domom.
18. člen 
(sodelovanje organizacij in strokovnjakov pri usposabljanju v zavodu) 
Zavod pri izvajanju rednih usposabljanj ter multidisciplinarnih in medinstitucionalnih usposabljanj sodeluje z državnimi organi, nevladnimi organizacijami, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter drugimi strokovnjaki in spodbuja udeležbo zainteresirane javnosti na usposabljanjih, ki jih organizira zavod.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(zaslišanje otrok v hiši za otroke v prehodnem obdobju) 
(1) Če zavod v konkretni zadevi v prehodnem obdobju po 42. členu Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21; v nadaljnjem besedilu: ZZOKPOHO) ugotovi, da nima na voljo strokovnjaka, ki bi izvedel zaslišanje otroka, o tem brez odlašanja obvesti policijo in jo zaprosi za posredovanje seznama usposobljenih uradnih oseb policije.
(2) Na podlagi takšnega obvestila policija v najkrajšem možnem času sestavi seznam uradnih oseb policije, ki izpolnjujejo pogoje iz 42. člena ZZOKPOHO, ki so nepristranske v konkretni zadevi in so po oceni policije glede na njihove delovne obveznosti, obremenitve in druge okoliščine primerne za izvajanje tega pooblastila. Kot nepristranska se šteje uradna oseba policije, ki v konkretni zadevi predhodno ni zbirala obvestil ali opravljala drugih nalog policije v predkazenskem postopku, ki v drugi zadevi ni predhodno zbirala obvestil ali opravljala drugih nalog policije v predkazenskem postopku v povezavi z osebami v konkretni zadevi in ki ni z osebami v konkretni zadevi sorodstveno ali prijateljsko povezana.
(3) Seznam uradnih oseb policije iz prejšnjega odstavka policija posreduje zavodu skupaj z njihovimi kontaktnimi podatki.
(4) Uradno osebo policije s prejetega seznama določi direktor zavoda.
(5) Uradni osebi policije iz prejšnjega odstavka policija omogoči sodelovanje z zavodom.
(6) Zavod uradni osebi policije, ki jo je določil za zaslišanje otroka, nudi potrebno pomoč za izvedbo zaslišanja. Uradna oseba policije in zavod se o načinu pomoči dogovorita neposredno.
(7) Policija za komunikacijo z zavodom na podlagi prvega in tretjega odstavka tega člena imenuje stalno kontaktno osebo.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-357/2022
Ljubljana, dne 19. oktobra 2022
EVA 2021-2030-0042
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti