Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022

Kazalo

3223. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, stran 10020.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice 
1. člen 
4. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 23/99, 14/00, 43/00, 84/06, 60/07, 34/08, 25/10, 45/15, 29/18, 52/22) se spremeni, da se sedaj glasi:
»4. člen 
Glavne dejavnosti zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so:
– P 85.200 
Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.500
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Zavod poleg glavnih dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavne dejavnosti in so vodene v standardni klasifikaciji pod šiframi:
– C 18.130 
Priprava za tisk in objavo
– C 18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G 47.190 
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G 47.890 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G 47.910 
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G 47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.290 
Druga oskrba z jedmi
– J 58.110 
Izdajanje knjig
– J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190 
Drugo založništvo
– J 58.290 
Drugo izdajanje programja
– J 59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– N 78.100 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
– N 82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– Q 86.909 
Druge zdravstvene dejavnosti
– Q 88.910 
Dnevno varstvo otrok
– Q 88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– R 90.010 
Umetniško uprizarjanje
– R 90.030
Umetniško ustvarjanje
– R 91.011 
Dejavnost knjižnic
– R 91.012
Dejavnost arhivov
– R 93.110
Obratovanje športnih objektov
– R 93.190
Druge športne dejavnosti
– R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Šola lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2022-6
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti