Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022

Kazalo

3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1, stran 10019.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119.a člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 
1. člen 
V 3. členuOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 84/11, 91/15, 54/17, 29/18) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občine iz prvega odstavka tega člena za namen ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev, sprejmejo letni program izobraževanja odraslih.«
2. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost). Dejavnost se lahko izvaja, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
3. člen 
V 6. členu se črta tretja alineja 3. točke, ki se glasi:
»– vodja izobraževalnega programa«.
4. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom mandatne dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu. Odstop člana sveta zavoda, predstavnika delavcev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Glede postopka za odpoklic predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda, za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice in zavoda.
Predstavniku udeležencev preneha mandat s prenehanjem statusa udeleženca izobraževanja v zavodu. Status udeleženca v izobraževanju v zavodu se izkazuje z ustrezno dokumentacijo, kot je vpisni list ali pogodba o izobraževanju.
Članu sveta zavoda, ki je bil imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na to funkcijo.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.«
5. člen 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2022-6
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti