Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022

Kazalo

3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A), stran 9982.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-246
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA (ZPGVCEP-A) 
1. člen
V Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22) se v 1. členu v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »in likvidnostni ukrep za področje gospodarstva.«.
2. člen 
V 2. členu se na koncu sedme alineje pika nadomesti s podpičjem in dodata nova osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– »sektor ribištva in akvakulture« pomeni gospodarski sektor, kot je opredeljen v točki d) 5. člena Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11).«.
3. člen 
V 3. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu je pravna ali fizična oseba ali gospodarsko interesno združenje, ki so organizirani v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge, ali z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, ali zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, ali zakonom, ki ureja zavode, in je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021.
(2) Upravičenec ne more prejeti pomoči, če ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti na dan 31. oktobra 2022.«.
V tretjem odstavku se število »50« nadomesti s številom »1.000«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignil za več kot 10 odstotkov.«.
4. člen 
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli:
US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t), 
pri čemer je:
US =
upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q =
porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)
p =
cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev
t = 
dani mesec v upravičenem obdobju
ref =
referenčno obdobje od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021
p(ref) =
cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.«.
V petem odstavku se besedilo »po 1. januarju 2021« nadomesti z besedilom »v letu 2021«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku formula »VMP = 30 % x US« spremeni tako, da se glasi:
»VMP = 50 % x US za enostavno pomoč in 
VMP = 30 % x US za posebno pomoč«. 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo se lahko kumulira s pomočjo de minimis skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1) ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), oziroma s pomočjo v skladu z Uredbo 651/2014/EU ali Uredbo 702/2014/EU oziroma s pomočjo v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 473 z dne 24. 11. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir COVID-19), če se upoštevajo določbe o kumulaciji iz navedenih uredb in začasnega okvira COVID-19.«.
Osmi in deveti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena skupni znesek državne pomoči ne sme presegati 62.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji, in 75.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v sektorju ribištva in akvakulture.«.
(9) Če se upravičenec ukvarja z več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči iz tretjega in osmega odstavka tega člena, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči takemu upravičencu ne presega 500.000 eurov. Če se upravičenec ukvarja z dejavnostma iz prejšnjega odstavka, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči takemu upravičencu ne presega 75.000 eurov.«.
Deseti odstavek se črta.
Dosedanji enajsti odstavek postane deseti odstavek.
6. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ali z njegove strani pooblaščene osebe«.
V petem odstavku se v napovednem stavku besedilo »izjave, dokazila in pooblastilo« nadomesti z besedilom »izjave in dokazila«.
V drugi alineji se število »50« nadomesti s številom »1.000«.
Tretja in četrta alineja se spremenita tako, da se glasita:
»– izjavo, da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom začasnega okvira, ne presega 500.000 eurov (tretji odstavek 6. člena tega zakona) oziroma ne presega 62.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji, in 75.000 eurov na upravičenca, ki opravlja dejavnost v sektorju ribištva in akvakulture (osmi odstavek 6. člena tega zakona),«.
– izjavo, da skupna višina posebne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom in 2.4. oddelkom začasnega okvira, ne presega 2 milijona eurov (četrti odstavek 6. člena tega zakona) oziroma ne presega 500.000 eurov na upravičenca ali 75.000 eurov na upravičenca, če se ukvarja z dejavnostma iz osmega odstavka 6. člena tega zakona (deveti odstavek 6. člena tega zakona),«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, da upravičenec cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov,«.
Na koncu devete alineje se vejica nadomesti s piko.
Deseta alineja se črta.
V šestem odstavku se v napovednem stavku besedilo »izjave, dokazila in pooblastilo« nadomesti z besedilom »izjave in dokazila«.
V tretji alineji se število »50« nadomesti s številom »1.000«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo, da upravičenec cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov,«.
Na koncu dvanajste alineje se vejica nadomesti s piko.
Trinajsta alineja se črta.
7. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(preveritev pred odobritvijo enostavne pomoči za upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji ali v sektorju ribištva in akvakulture) 
Pristojni organ pred odobritvijo enostavne pomoči za gospodarstvo iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega zakona preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z 2.1. oddelkom začasnega okvira za posameznega upravičenca, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji ali v sektorju ribištva in akvakulture, v evidencah državne pomoči, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo.«.
8. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku število »20« v celotnem odstavku nadomesti s številom »40«.
9. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(poročanje) 
(1) Pristojni organ po izplačilu pomoči za gospodarstvo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, razen za enostavne pomoči za gospodarstvo iz drugega odstavka tega člena poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljeni pomoči na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Pristojni organ v 15 dneh po izplačilu enostavne pomoči za gospodarstvo iz prve alineje prvega odstavka 4. člena tega zakona upravičencu, ki opravlja dejavnost v primarni kmetijski proizvodnji ali v sektorju ribištva in akvakulture, poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in ribištvo, o dodeljeni pomoči na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
10. člen 
Za 11. členom se doda novo II.a poglavje LIKVIDNOSTNI UKREPI ZA PODROČJE GOSPODARSTVA in novi 11.a člen, ki se glasi:
»II.a LIKVIDNOSTNI UKREP ZA PODROČJE GOSPODARSTVA 
11.a člen 
(namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja) 
(1) Ko Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: javni sklad) od ustanovitelja prejme namensko premoženje za izvajanje finančnih produktov v obliki ugodnih posojil, se lahko namensko premoženje javnega sklada zmanjša, vendar največ do minimuma namenskega premoženja javnega sklada, določenega v zakonu, ki ureja delovanje javnih skladov.
(2) Ustanovitelj v pogodbi, s katero se na javni sklad prenašajo namenska sredstva za izvajanje finančnih produktov, določi podrobnejše namene porabe teh sredstev.
(3) Sklep o zmanjšanju namenskega premoženja zaradi pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v rezultatu poslovanja javnega sklada na podlagi tega člena sprejme ustanovitelj ob sprejemu letnega poročila javnega sklada v skladu z zakonom, ki ureja delovanje javnih skladov.
(4) Sredstva za izvajanje finančnih produktov v višini do 6 milijonov eurov se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(5) Prenos namenskih sredstev za izvajanje finančnih produktov ustanovitelj izvede leta 2022. Sredstva postanejo namensko premoženje Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo, pri čemer so finančni produkti na voljo do porabe sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/22-10/20
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EPA 298-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti