Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022

Kazalo

3209. Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI), stran 9981.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI) 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-245
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (ZIUVI) 
1. člen
(vsebina) 
(1) S tem zakonom se za šolsko leto 2022/2023 določa:
– ceno malice za učenke in učence (v nadaljnjem besedilu: učenci) ter dijakinje in dijake (v nadaljnjem besedilu: dijaki),
– ceno oskrbnine za dijake v dijaških domovih in študentke in študente (v nadaljnjem besedilu: študenti) višjih strokovnih šol ter
– zagotovitev dodatnih sredstev, ki se zaradi vpliva visokih cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano, zagotavljajo osnovnim in srednjim šolam ter osnovnim in srednjim šolam v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaškim domovom, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe.
(2) S tem zakonom se za študijsko leto 2022/2023 določa:
– ceno bivanja študentov z dodeljeno subvencijo v javnih študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih ter
– zagotovitev dodatnih sredstev, ki se zaradi vpliva visokih cen nastanitve zagotavljajo javnim študentskim domovom, javnim dijaškim domovom in zasebnim študentskim domovom, v katerih bivajo študenti z dodeljeno subvencijo.
2. člen 
(cena malice v šolskem letu 2022/2023) 
(1) V šolskem letu 2022/2023 plačujeta učenec in dijak malico v enaki višini kot v šolskem letu 2021/2022.
(2) Iz državnega proračuna se v šolskem letu 2022/2023 osnovnim in srednjim šolam ter osnovnim in srednjim šolam v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavljajo dodatna sredstva za pripravo malice v višini, kot jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje.
3. člen 
(cena oskrbnine v dijaškem domu v šolskem letu 2022/2023) 
(1) V šolskem letu 2022/2023 plačujeta dijak in študent višje strokovne šole oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je bila določena za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. avgusta 2022, zmanjšano za sredstva, ki se dijaškim domovom zagotavljajo na podlagi 42.a člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10, 47/17, 30/18, 16/21 in 178/21). Če je dijaški dom v obdobju iz prejšnjega stavka določil nižjo dejansko ceno oskrbnine od njene izhodiščne cene, plačujeta dijak in študent višje strokovne šole v šolskem letu 2022/2023 oskrbnino v višini nižje dejanske cene.
(2) Iz državnega proračuna se v šolskem letu 2022/2023 dijaškemu domu za nemoteno izvajanje dejavnosti dijaškega doma zagotavljajo dodatna sredstva v višini, kot jo s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje.
4. člen 
(cena bivanja študentov v študijskem letu 2022/2023) 
(1) V študijskem letu 2022/2023 plačuje študent, ki subvencionirano biva v javnem študentskem domu, javnem dijaškem domu in zasebnem študentskem domu, ceno bivanja v višini, kot je bila določena na dan 1. junij 2022.
(2) Iz državnega proračuna se v študijskem letu 2022/2023 za nemoteno izvajanje javne službe javnemu študentskemu domu, javnemu dijaškemu domu ter zasebnemu študentskemu domu, v katerem bivajo študenti z dodeljeno subvencijo, zagotavljajo dodatna sredstva v višini, kot jo s sklepom določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(odstop od podzakonske ureditve) 
Ne glede na določbo četrtega odstavka 11. člena Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, 30/18, 70/19, 92/22 in 114/22 – popr.) svet dijaškega doma v šolskem letu 2022/2023 ne sme določiti višje cene od izhodiščne.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-10/22-14/14
Ljubljana, dne 6. oktobra 2022
EPA 295-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti