Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu, stran 8482.

  
Na podlagi trinajstega odstavka 80. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu 
1. člen 
V Pravilniku o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 39/18) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Redni nadzor se opravlja na podlagi programa, ki ga sprejme direktor urada, pristojnega za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: urad), do 31. decembra tekočega leta za obdobje naslednjega koledarskega leta. Program se objavi na spletni strani urada.«.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«.
V tretjem odstavku se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Urad«.
V četrtem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom »direktor urada«.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predsednik komisije je uradna oseba urada.«.
V tretjem odstavku se besedilo »direktorat ministrstva, v čigar pristojnost spada pretežna vsebina nadzora« nadomesti z besedo »urad«.
V petem odstavku v drugem stavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Nagrado in povračilo potnih stroškov članov komisije, ki niso zaposleni na uradu (v nadaljnjem besedilu: zunanji član), določa interni pravilnik ministrstva.«.
4. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »urada«.
5. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku:
– v 1. točki beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«,
– v 2. točki besedilo »pri drugih organih« spremeni tako, da se glasi: »pri ministrstvu, drugih državnih organih oziroma institucijah«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »urada«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Poročilo in morebitno mnenje izvajalca oziroma zapisnik razčiščevalnega sestanka komisija pošlje uradu v osmih dneh po izteku roka za podajo mnenja izvajalca oziroma po izvedbi razčiščevalnega sestanka.«.
6. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v prvem stavku beseda »minister«, v drugem stavku pa beseda »ministrstvo« nadomestita z besedo »urad«.
V drugem odstavku se v prvem stavku beseda »ministru« nadomesti z besedo »uradu«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »urada«.
V petem odstavku se v prvem stavku beseda »ministru« nadomesti z besedo »uradu«, v drugem stavku pa beseda »ministrstvo« z besedo »urad«.
7. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Urad s poročilom, odzivnim poročilom in morebitnimi ukrepi oziroma priporočili seznani ministrstvo. Kadar gre za izvajalca, ki zdravstveno dejavnost opravlja na primarni ravni, urad s poročilom, odzivnim poročilom in morebitnimi ukrepi oziroma priporočili seznani tudi občino.«.
V drugem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom »direktor urada«.
8. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »urad«.
9. člen 
V 13. členu se beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo »Urad«, beseda »ministrstva« pa z besedo »urada«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-191/2022
Ljubljana, dne 23. septembra 2022
EVA 2022-2711-0098
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 
 
 

AAA Zlata odličnost