Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2888. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 8476.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in s soglasjem Ministrstva za zdravje št. 0142-275/2022/7 z dne 15. 6. 2022 ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-8/2022-DI/2 z dne 20. 5. 2022 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 8. septembra 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Nova Gorica kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidene mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Mestni občini Nova Gorica.
(2) S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Koncesija na podlagi tega odloka se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z »Mrežo javne zdravstvene službe, na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica« maj 2016, številka 160-2/2016-1, in ker zaradi pomanjkanja kadrovskih možnosti ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju zdravstvene dejavnosti družinske medicine.
II. VRSTA, OBMOČJE, PREDVIDEN OBSEG, TRAJANJE IN NADZOR NAD KONCESIJO 
3. člen 
(1) S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– splošna/družinska medicina v predvidenem obsegu 2,00 programa.
(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
(1) Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljenega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
(2) Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljenega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.
7. člen 
(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
9. člen 
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
III. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022-12
Nova Gorica, dne 8. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti