Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2882. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 2. rebalans, stran 8470.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 21. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 – 2. rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
LETO 2022 (v EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.962.894
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.268.752
70
DAVČNI PRIHODKI
5.112.152
700 Davki na dohodek in dobiček
3.920.702
703 Davki na premoženje
1.045.450
704 Domači davki na blago in storitve
131.000
706 Drugi davki in prispevki
15.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.156.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
253.500
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
33.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
120.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.742.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
278.300
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
12.260
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
266.040
74
TRANSFERNI PRIHODKI
415.842
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
353.642
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in iz drugih držav
62.200
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.517.670
40
TEKOČI ODHODKI
2.289.470
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
372.570
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
62.020
402 Izdatki za blago in storitve
1.640.880
403 Plačila domačih obresti
10.000
409 Rezerve
204.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.840.500
410 Subvencije
45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.603.400
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
200.000
413 Drugi tekoči domači transferi
992.100
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.315.930
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.315.930
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
71.770
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
66.770
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.554.776
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
–1.544.776
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
2.138.782
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
210.000
55
ODPLAČILA DOLGA
210.000
550 Odplačila domačega dolga 
210.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.764.776
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.554.776
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2021)
1.780.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani se drugi odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2022 oblikuje v višini 119.000 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021-23/1
Dol pri Ljubljani, dne 15. septembra 2022
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti