Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2872. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022, stran 8456.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občina Ankaran na 27. redni seji dne 20. 9. 2022 sprejela
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2022 
1. člen 
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»2. člen 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.872.312,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.136.058,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.381.687,40
700
Davki na dohodek in dobiček
1.807.514,00
703
Davki na premoženje
2.145.571,40
704
Domači davki na blago in storitve
428.102,00
706
Drugi davki
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.754.370,60
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.970.691,48
711
Takse in pristojbine
5.300,00
712
Globe in druge denarne kazni
40.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
450.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
288.379,12
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.349.797,09
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.349.797,09
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
386.457,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
201.051,21
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
185.405,79
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.445.634,51
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.685.665,55
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.026.282,06
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
163.795,89
402
Izdatki za blago in storitve
3.305.087,60
403
Plačila domačih obresti
500,00
409
Rezerve
190.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.000.579,63
410
Subvencije
171.567,20
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
900.164,72
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
342.118,10
413
Drugi tekoči domači transferi
2.586.729,61
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.256.864,91
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.256.864,91
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
502.524,42
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
21.600,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
480.924,42
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–8.573.322,42
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–8.573.322,42
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
8.573.322,42
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
8.573.322,42
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Preostala določila odloka ter deli splošnega in posebnega dela in načrtov razvojnih programov proračuna, ki se s tem rebalansom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo dalje.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4109-0011/2022
Ankaran, dne 9. septembra 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Barbara Švagelj 
Ai sensi del sesto comma dell’articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – dec. CC) CC) e l’articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 17/15, 10/22), il Comune di Ancarano nella sua 27a seduta ordinaria del 20/09/2022 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sull’assestamento del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2022 
Articolo 1 
Nel II capitolo “IMPORTO DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO E STRUTTURA DELLA PARTE PARTICOLARE DEL BILANCIO” del Decreto sul Bilancio del Comune di Ancarano per il 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/2021), l’articolo 2 viene modificato come segue:
»Articolo 2 
La parte generale del bilancio al livello di sottogruppi di conti si determina nei seguenti importi:
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
8.872.312,09
ENTRATE CORRENTI (70+71)
7.136.058,00
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
4.381.687,40
700
Imposte sul reddito e sugli utili
1.807.514,00
703
Imposte patrimoniali
2.145.571,40
704
Imposte locali su beni e servizi
428.102,00
706
Altre imposte
500,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
2.754.370,60
710
Partecipazione ai profitti ed entrate patrimoniali
1.970.691,48
711
Tasse e contributi
5.300,00
712
Sanzioni pecuniarie
40.000,00
713
Entrate da vendite e servizi
450.000,00
714
Altre entrate extratributarie
288.379,12
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE
1.349.797,09
720
Entrate ricavate dalla vendita di beni strumentali
0,00
721
Entrate ricavate da vendita di giacenze
0,00
722
Entrate ricavate dalla vendita di terreni e del patrimonio immateriale
1.349.797,09
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
0,00
731
Donazioni ed elargizioni dall’estero
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
386.457,00
740
Trasferimenti erariali da altri enti finanziari pubblici
201.051,21
741
Fondi percepiti dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Unione Europea
185.405,79
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA E DA ALTRI STATI (786+787)
0,00
786
Altri fondi dal bilancio dell’Unione Europea
0,00
787
Fondi percepiti da altre istituzioni comunitarie
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
17.445.634,51
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
4.685.665,55
400
Salari ed altre erogazioni al personale dipendente
1.026.282,06
401
Contributi previdenziali dei datori di lavoro
163.795,89
402
Spese per beni e servizi
3.305.087,60
403
Spese per interessi in ambito nazionale
500,00
409
Fondi di accantonamento
190.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
4.000.579,63
410
Sovvenzioni
171.567,20
411
Sovvenzioni a favore di singoli e nuclei familiari
900.164,72
412
Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ed eventi no profit
342.118,10
413
Altri trasferimenti correnti in ambito nazionale
2.586.729,61
414
Trasferimenti all’estero
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
8.256.864,91
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
8.256.864,91
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
502.524,42
431
Trasferimenti d’investimento a persone fisiche e giuridiche
21.600,00
432
Trasferimenti d’investimento a fruitori di bilancio
480.924,42
III. AVANZO (DISAVANZO) (I-II)
–8.573.322,42
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
Rimborso di crediti
0,00
751
Vendita di quote in capitale
0,00
752
Ricavato in seguito a privatizzazione
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
Concessione di crediti
0,00
441
Aumento di quote di capitale e investimenti finanziari
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO
0,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
0,00
55
VII. RIMBORSO DI DEBITI
0,00
550
Rimborso di debiti assunti in ambito nazionale
0,00
IX. INCREMETO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–8.573.322,42
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.+IX.)
8.573.322,42
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
8.573.322,42
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO
« 
Articolo 2 
Le varie sezioni della parte generale e di quella particolare e il piano dei programmi di sviluppo del bilancio, che sono modificati con l’assestamento, sono parte integrante del presente decreto come allegati e sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ancarano.
Le restanti disposizioni del decreto e le sezioni della parte generale e particolare e il piano dei programmi di sviluppo del bilancio, che non vengono modificati con l’assestamento del bilancio, restano in vigore e continuano ad essere utilmente applicati.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 4109-0011/2022
Ancarano, 9 settembre 2022
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti