Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2022 z dne 23. 9. 2022

Kazalo

2871. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 8455.

  
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN), 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17, 8/19 in 44/21) ter tretje alineje prvega odstavka 38. in prve alineje prvega odstavka 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21, 115/21 in 186/21) sta Senat Univerze na Primorskem na svoji 31. redni seji, dne 21. 9. 2022 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 23. redni seji dne 22. 9. 2022 v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Univerze na Primorskem 
1. člen 
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16, 2/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21, 115/21 in 186/21) se besedilo prve alineje prvega odstavka 187. člena nadomesti z besedilom »stroške za študij (prispevki za informacijski sistem, članarino za knjižnico idr.)«.
V drugi alineji se besedo v oklepaju »itd.« nadomesti z besedo »idr.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Splošni akti univerze in članic se uskladijo s temi spremembami in dopolnitvami v roku treh mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
3. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/22
Prof. dr. Klavdija Kutnar 
rektorica Univerze na Primorskem 
predsednica Senata Univerze na Primorskem 
 
Po pooblastilu 
št. 1143-110/2019 z dne 23. 11. 2019 
prof. dr. Štefko Miklavič
Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler 
predsednik 
Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost