Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2819. Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, stran 8379.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in šestega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v zvezi s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 
1. člen 
V Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21 in 44/22 – ZVO-2) se v Prilogi 4 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe:
WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) / mQ (emb.mat.x),
pri čemer je:
WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za posamezno trimesečje;
mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;
mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju.
Deleži odpadne embalaže z izravnavo se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe za delež izravnave med trenutnim in predpreteklim trimesečjem:
WQ (DROEx,emb.mat.x) – WQ-2 (DROEx,emb.mat.x) = Wi,
pri čemer je:
WQ-2 (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za predpreteklo trimesečje;
Wi: izravnalni delež, ki je razlika deležev iz trenutnega trimesečja in predpreteklega trimesečja.
Deleži odpadne embalaže z izravnavo s predpreteklim trimesečjem se za posamezno (trenutno) trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe:
WQ (DROEx,emb.mat.x) + Wi = WZ (DROEx,emb.mat.x),
pri čemer je:
WZ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže z izračunano izravnavo iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za posamezno trimesečje, ki jo mora posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti od vsakega izvajalca javne službe v posameznem trimesečju, posamezen izvajalec javne službe pa oddati tej družbi za ravnanje z odpadno embalažo.«.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjena 3. točka Priloge 4 uredbe se prvič uporabi za izračun deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, pri čemer se pri izračunu deležev odpadne embalaže za četrto trimesečje leta 2022 izravnalnemu deležu odpadne embalaže prišteje tudi izravnalni delež odpadne embalaže za tretje trimesečje leta 2022.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-323/2022
Ljubljana, dne 15. septembra 2022
EVA 2022-2550-0057
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti