Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

2793. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C), stran 8346.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. avgusta 2022.
Št. 003-02-1/2022-185
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (ZVNDN-C) 
1. člen
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) se v 102. členu v prvem odstavku za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– izdeluje poročila o intervenciji na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije;«.
Dosedanje osma do trinajsta alineja postanejo deveta do štirinajsta alineja.
2. člen 
Za 116. členom se doda nov 116.a člen, ki se glasi:
»116.a člen 
(povračilo stroškov izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi državnega načrta in določitev obsega sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in nevladnih organizacij) 
(1) Stroški društva in druge nevladne organizacije, ki opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči, nastali med intervencijo, ki je bila izvedena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Če vlada na podlagi poročila o intervenciji iz prejšnjega odstavka in glede na vrsto nesreče ob upoštevanju zlasti obsega nesreče, obsega vključenosti sil zaščite, reševanja in pomoči, trajanja intervencije, zahtevnosti intervencije in pogojev, v katerih je potekala intervencija, ugotovi, da obstaja potreba po dodatni opremljenosti oziroma izboljšanju delovanja društev in drugih nevladnih organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo, v dveh mesecih od seznanitve s poročilom o intervenciji določi obseg sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in drugih nevladnih organizacij, ki so sodelovale pri intervenciji, za vsak dan sodelovanja na intervenciji do 3 odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji do 8 ur v posameznem dnevu, in za vsak dan sodelovanja na intervenciji do 5 odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji več kot 8 ur v posameznem dnevu. Sredstva za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev in nevladnih organizacij se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(sprememba 43. člena Zakona o gasilstvu) 
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22) se v 43. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Stroški intervencije gasilskih enot se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.«.
4. člen 
(uporaba zakona za intervencije, izvršene od 1. julija 2022 do uveljavitve zakona) 
Dopolnjeni 102. člen in novi 116.a člen zakona ter spremenjeni peti odstavek 43. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C) se uporabljajo tudi za intervencije, ki so bile izvršene na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije od 1. julija 2022 do uveljavitve tega zakona.
5. člen 
(olajšava za donacije) 
Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, in zakonu, ki ureja dohodnino, se olajšava za donacije v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) in 1. točko drugega odstavka 66. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) pod pogoji iz ZDDPO-2 in ZDoh-2 lahko uveljavlja tudi za donacije drugim nevladnim organizacijam na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/22-3/26
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
EPA 205-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti