Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2771. Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož, stran 8322.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož 
1. 
S tem sklepom se potrdi lokacijsko preveritev za parcelo številka 1366/10 k. o. 2631 Portorož. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2934.
2. 
(1) Na zemljišču s parc. št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož (območje LP) je dopustna začasna raba.
(2) Na območju LP veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
– Dovoli se začasna gradnja individualne enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe).
– Določen je faktor pozidanosti (FZ). To je razmerje med zazidano površino stavbe in celotno površino zemljišča za gradnjo. FZ ne sme presegati faktorja 0,3. V FZ se ne všteva bazen. Določilo ne velja za popolnoma vkopane kleti. Pri izračunu faktorja pozidanosti je treba upoštevati tlorisne gabarite vseh stavb na gradbeni parceli, vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo lastnosti stavbe.
– Določen je faktor izrabe zemljišča (FIZ). To je razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino zemljišča za gradnjo. FIZ ne sme presegati faktorja 0,5.
– Minimalni odmik objekta od parcelnih meja znaša 3 m.
– Strehe objektov potekajo vzporedno s plastnicami terena in so 18–22 stopinj naklona ali pa so izvedene kot ravne strehe.
– Objekt je maksimalne etažnosti K+P+1+M v primeru, da ima streho v naklonu. V primeru ravne strehe pa je maksimalna etažnost K+P+1.
– Maksimalna kota venca oziroma vrha ravne strehe znaša 7,5 m od najnižje kote terena ob objektu.
– Oporni ali podporni zidovi morajo biti nižji od 2 m ali izvedeni z minimalnim zamikom 0,5 m. Oporni oziroma podporni zidovi morajo biti obloženi z lokalnim kamnom peščenjakom. Lahko so izvedeni tudi z drugim materialom, vendar morajo biti v tem primeru ozelenjeni z mediteranskim rastlinjem.
– Vsak stanovanjski objekt mora imeti najmanj 2 parkirni mesti za posamezno stanovanje na lastni gradbeni parceli. Uvozi morajo biti projektirani tako, da je zagotovljena preglednost ter da je urejeno odvodnjavanje cestnega priključka. Praviloma je treba zagotoviti obračanje motornih vozil na lastni gradbeni parceli, razen ko zaradi stanja na terenu ali iz drugih utemeljenih razlogov to ni mogoče.
– Dovoljeno je umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z določili izvedbenih pogojev iz predmetnega sklepa o začasni rabi. Objekte se lahko postavi minimalno 3 m od parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi bližje. Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe, veljajo glede oblikovanja naslednja merila in pogoji: stavbe morajo biti oblikovane skladno z osnovno stavbo, strehe v naklonu imajo lahko maksimalni naklon strehe 22 stopinj, kritina mora biti iz korcev, ravne strehe so lahko pohodne in/ali zazelenele, stavbe so lahko delno ali v celoti vkopane, višina stavbe ne sme presegati 3,5 m, merjeno od najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote najvišjega venca stavbe. Pri lociranju objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
– Dovoljeno je vzdrževanje objektov, gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in ureditev zunanjih odprtih površin.
– V primeru predvidenih posegov na občinskih cestah ter na obstoječi ali predvideni ostali infrastrukturi ali njihovih varovalnih pasovih je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega upravljavca.
– Pri vseh gradnjah je treba upoštevati predpisane odmike načrtovanih objektov od obstoječih in predvidenih cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov skladno s tehničnimi predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov.
– Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrežjem predpišejo pogoje izgradnje komunalnega ali cestnega priključka za priključitev objektov na posamezne objekte komunalne infrastrukture.
3. 
Sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe, gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Čas trajanja začasne rabe je največ 7 let.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-977/2021
Piran, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 e 72/17 – corr., 199/21 – ZUreP-3 e 20/22 – decisione della C. cost.) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34a seduta ordinaria del 7 luglio 2022 approva la seguente
D E L I B E R A 
concernente la verifica urbanistica per la particella n. 1366/10, c.c. 2631 Portorose 
1. 
Con la presente Delibera si approva la verifica urbanistica per la particella catastale n. 1366/10 c.c. 2631 Portorose. Il numero di identificazione della verifica urbanistica nella raccolta degli atti territoriali è 2934.
2. 
(1) Sul terreno con particella c. n. 1366/10 c.c. 2631 Portorose (area della verifica urbanistica) è consentito l’uso temporaneo.
(2) Nell’area della verifica urbanistica si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
– È consentita la costruzione temporanea di un edificio residenziale unifamiliare individuale (CC-SI 11100 Edificio residenziale unifamiliare).
– L’indice di fabbricabilità (IF) è determinato. Questo è il rapporto tra la superficie edificata dell’edificio e la superficie totale del terreno per la costruzione. L’IF non deve superare l’indice 0,3. L’IF non include la piscina. La disposizione non si applica per le cantine completamente interrate. Nel calcolo dell’indice di fabbricabilità è necessario considerare le dimensioni di pianta di tutti gli edifici sulla particella edificabile, inclusi i fabbricati semplici e meno impegnativi che hanno le proprietà di un edificio.
– L’indice di utilizzo del terreno (IUT) è determinato. Questo è il rapporto tra la superficie planimetrica lorda del fabbricato e la superficie totale del terreno per la costruzione. L’IUT non deve superare l’indice 0,5.
– Lo scostamento minimo del fabbricato dal confine delle particelle è di 3 m.
– I tetti degli edifici sono paralleli alla stratificazione del terreno e hanno un’inclinazione di 18–22 gradi oppure sono realizzati come tetti piani.
– I piani del fabbricato sono al massimo K+P+1+M se il tetto è inclinato. Nel caso di tetti piani, i piani del fabbricato sono al massimo K+P+1.
– La massima quota della linea di gronda ovvero del cornicione del tetto piano è di 7,5 m dall’estremità inferiore della quota del terreno lungo il fabbricato.
– I muri di sostegno o di supporto devono essere inferiori ai 2 m oppure realizzati con uno scostamento minimo di 0,5 m. I muri di sostegno o di supporto devono avere un rivestimento in pietra arenaria locale. Possono essere realizzati anche in altro materiale, tuttavia, in tal caso, devono essere inverditi con piante mediterranee.
– Ogni fabbricato residenziale deve avere un minimo di 2 posti macchina per ciascuna unità abitativa sulla propria particella edificabile. L’ingresso deve essere progettato in modo da garantire visibilità nonché provvedere al drenaggio dell’allacciamento stradale. Di norma è necessario garantire l’inversione di marcia dei veicoli sulla propria particella edificabile, eccetto quando ciò non è possibile a causa della situazione sul terreno ovvero a causa di altre ragioni fondate.
– È permesso realizzare fabbricati semplici e non impegnativi in conformità con le disposizioni delle condizioni esecutive di cui alla presente Delibera sull’uso temporaneo. I fabbricati possono essere realizzati al minimo a 3 m dal confine della particella oppure anche più vicino con il consenso scritto del proprietario del terreno limitrofo. Nella costruzione dei fabbricati semplici e meno impegnativi che sono edifici si applicano nella progettazione i seguenti criteri e condizioni: gli edifici devono essere progettati conformemente all’edificio di base, i tetti con pendenze possono avere una pendenza massima del tetto di 22 gradi e coperta con coppi, i tetti piani possono essere calpestabili e/o rinverditi, gli edifici possono essere parzialmente o interamente interrati, l’altezza dell’edificio non deve superare i 3,5 m misurando dalla quota più bassa del terreno adiacente all'edificio fino alla quota inferiore del cornicione più alto dell'edificio. Nella localizzazione delle strutture edilizie è necessario osservare i regimi di tutela, protezione e sicurezza del traffico prescritti.
– È permessa la manutenzione delle strutture, la costruzione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di altre reti nonché la sistemazione di superfici esterne aperte.
– Nel caso di interventi previsti sulle strade comunali nonché su altre infrastrutture esistenti o previste oppure nelle fasce di rispetto delle stesse è necessario ottenere, prima di acquisire il permesso di costruire, le condizioni di progetto e il parere del gestore competente.
– In tutte le costruzioni è necessario considerare gli scostamenti prescritti dei fabbricati pianificati dalle esistenti e previste condutture, reti di comunicazione ed elettrodotti in conformità alle norme tecniche e prevedere gli spostamenti, ovvero le modifiche dell’infrastruttura esistente a causa dei nuovi fabbricati.
– Le imprese competenti a gestire la rete idrica urbana forniscono le prescrizioni di realizzazione dell’allacciamento comunale o stradale di connessione dei fabbricati alle singole strutture delle infrastrutture comunali.
3. 
La Delibera cessa di avere effetto se l’investitore non presenta una domanda completa per l’ottenimento del provvedimento preliminare ovvero del permesso di costruire entro due anni dal rilascio della Delibera oppure quando cessa di avere effetto il provvedimento preliminare o il permesso di costruire rilasciati sulla base della Delibera.
Il periodo massimo di validità dell’uso temporaneo è di 7 anni.
4. 
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-977/2021
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco del Comune di Pirano
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti