Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2767. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pri Likarici« – Idrija, stran 8318.

  
Na podlagi prvega odstavka 129. in tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 119/21) ter na podlagi 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13, 13/19, 202/20) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pri Likarici« – Idrija 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pri Likarici« – Idrija (Uradni list RS, št. 38/92, 135/04, 100/06; v nadaljnjem besedilu sd OPPN).
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se s sd OPPN ne spreminja. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega območji »podenota Zidgrad« (zemljišča parc. štev. 2434/1, 2437/2, 2439/4, 2439/5, 2441/2, 2441/3, 2441/4, 2441/5, 2441/6, 2443, 2448/1, vse k.o. Idrija mesto) ter »podenota sanacija« (zemljišča parc. štev. 2407/3, 2407/5, 2407/10, 2407/11, 2407/12, 2407/13, 2407/14, 2407/15, 2407/16, 2409, 2410, 2411, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2412/4, 2412/5, 2413, 2414, 2415, 2416 – del, 2434/2, 2434/3, 2434/4, 2434/5, 2434/6, 2434/7, 2434/8, 2435/1, 2435/2, 2436/1, 2436/2, 2436/3, 2437/1, 2439/1, 2439/2, 2439/3, 2713/1 – del, 2713/2, vse k.o. Idrija mesto).
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je komunalno opremljeno. Predmet načrtovanja območja je določitev prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo na območju »podenota sanacija« z namensko rabo SSe, ki jih veljavni odlok ne določa. Določila prostorsko izvedbenih pogojev se povzamejo po določilih Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Strokovne rešitve za pripravo sd OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave sd OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja sd OPPN se na podlagi 129. in 119. člena ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
5. člen 
(roki za pripravo in opis posameznih faz postopka) 
Za postopek priprave in sprejetja sd OPPN se na podlagi ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
Faze postopka:
Priprava osnutka sd OPPN – 21 dni po objavi sklepa
Vključitev javnosti za predložitev predlogov in usmeritev – 15 dni
Objava osnutka sd OPPN v PIS – 7 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka sd OPPN – 21 dni
Objava dopolnjenega osnutka sd OPPN v PIS – 7 dni
Vključitev javnosti za dajanje pripomb – 30 dni po objavi v PIS
Javna obravnava
Priprava stališč do pripomb – 21 dni
Potrditev predloga stališč s sklepom (Občina) – 7 dni
Priprava predloga sd OPPN – 21 dni
Objava predloga sd OPPN v PIS – 7 dni
Sprejem sd OPPN – 30 dni
Objava sd OPPN v PIS – 7 dni
Predvideni roki za pripravo in sprejem sd OPPN se lahko spremenijo v primeru zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora, oziroma drugih udeležencev v postopku.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
– Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
V postopek priprave sd OPPN se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se vključi v pripravo osnutka sd OPPN z objavo osnutka sd OPPN na spletni strani občine in se ji tako omogoči predložitev predlogov in usmeritev za pripravo osnutka.
V fazi dopolnjenega osnutka, ki se ga objavi v PIS, se izvede javna razgrnitev za najmanj 30 dni, in javna obravnava. V času javne razgrnitve javnost lahko poda pripombe na načrtovano rešitev.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)
Pri pripravi sd OPPN se upoštevajo naslednji podatki in strokovne podlage:
– usmeritve iz obstoječega Občinskega prostorskega načrta
– seznam lastnikov zemljišč
– strokovne rešitve prostorskih ureditev
– utemeljitev skladnosti z nosilci urejanja prostora.
9. člen 
(navedba ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0056/2022-2 z dne 29. 7. 2022 je bilo ugotovljeno, da presoje sprejemljivosti na varovana območja ni treba izvesti.
Sd OPPN ne izpolnjuje pogojev za izvedbo CPVO v skladu z drugo in tretjo alinejo tretjega odstavka 128. člena ZUreP-3, prav tako občina ocenjuje, da se s sd OPPN ne načrtujejo prostorske ureditve, ki bi izpolnjevale pogoje iz četrtega odstavka 128. člena ZUreP-3, za katere bi bila obvezna pridobitev mnenja ministrstva glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2022
Idrija, dne 19. avgusta 2022
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti