Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj, stran 8317.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. dopisni seji dne 1. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj 
1. člen 
V 2. členu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96, 69/98, 73/98, 51/2010, 38/2014 in 41/2018) se v 1. točki črta beseda »Kočevje«.
2. člen 
Spremeni se 5. točka 2. člena, tako da po novem glasi: »5. KS Dragatuš: Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri Dragatušu, Dragatuš, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri Vinici, Golek, Knežina, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek, Veliki Nerajec, Zapudje«.
Doda se nova 12. točka, ki glasi:
»12. KS Tanča Gora: Dragovanja vas, Kvasica in Tanča Gora«.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 13. in 14. točka.
3. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se v tretji alineji za besedo »Kanižarica« doda vejica in besedilo »Tanča Gora«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Prve volitve v svete krajevnih skupnosti Dragatuš in Tanča Gora, tako kot je opredeljeno v drugem in tretjem členu tega odloka, se izvedejo na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti, ki so razpisane za 20. 11. 2022.
5. člen 
Sprememba odloka iz drugega člana se prične uporabljati po izvedenih volitvah v svete krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, ko preneha mandata sedanjega sveta Krajevne skupnosti Dragatuš.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-1/95-14
Črnomelj, dne 1. septembra 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti