Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Borovnica, stran 8316.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Borovnica na 8. dopisni seji dne 30. 8. 2022 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Borovnica 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Borovnica kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Borovnica.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen 
S tem odlokom se za območje Občine Borovnica določajo naslednje vrste in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– splošna/družinska medicina, v predvidenem obsegu 1,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne/družinske medicine se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju splošne oziroma družinske medicine na območju Občine Borovnica.
Navedeno izhaja iz dopisa javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika z dne 8. 8. 2022, v katerem je navedeno, da zavod zaradi kadrovskega primanjkljaja ne more zagotoviti 1,00 programa splošne oziroma družinske medicine v Občini Borovnica, kljub več poskusom pridobitve ustreznih kandidatov. Posledično gre šteti, da ZD Vrhnika soglaša, da Občina Borovnica za omenjeni progam v obsegu 1,00 programa razpiše koncesijo.
5. člen 
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh koncedenta ali na portalu javnih naročil.
7. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z javnim razpisom, podeli koncesijo.
8. člen 
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
9. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
10. člen 
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
11. člen 
Za koncesijo, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-0001/2022-7
Borovnica, dne 30. avgusta 2022
Podžupan 
Občine Borovnica 
v začasnem opravljanju funkcije župana 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti