Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2762. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za varstvo okolja, stran 8311.

  
Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1) je Senat Fakultete za varstvo okolja (v nadaljevanju FVO) na 5. seji dne 27. 6. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Fakultete za varstvo okolja 
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Fakulteta za varstvo okolja (v nadaljevanju FVO) in so javna listina. Diplomo dobi študent/-ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen 
FVO izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi I. stopnje,
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi II. stopnje.
3. člen 
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo FVO. Izdaja se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja, dimenzije 420 mm x 297 mm (A3), enkrat zgiban (štiri strani), v modro-srebrno-beli barvi. Na prvi strani je v zgornjem levem kotu odtisnjen logotip FVO v modri barvi in srebrni folio tisk, na drugi strani je odtisnjen logotip FVO v modri barvi in srebrni folio tisk, na tretji strani je napis diploma v srebrnem folio tisku ter žig FVO v slepem tisku.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum, kraj in država rojstva diplomanta/ke, zaključen visokošolski študijski program, podeljeni strokovni naziv, datum zaključka in datum podelitve diplome, kraj diplomiranja, zaporedna številka diplome, ime in priimek ter lastnoročni podpis direktorja/ice in dekana/ice FVO.
Vsi podatki na diplomi so zapisani v modro-črni barvi.
Vzorec diplomskih listin je objavljen v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
4. člen 
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat FVO, ime in priimek ter lastnoročni podpis direktorja/ice in dekana/ice FVO.
5. člen 
FVO izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi FVO razvidno, da mu je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za izdajo diplom FVO, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih in priimkih podpisnikov zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome direktor/ica in dekan/ica FVO podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat FVO.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja, sprejet na 3. seji Senata VŠVO, dne 30. 1. 2014.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-4/2022-1
Velenje, dne 27. junija 2022
Prof. dr. Boštjan Pokorny 
dekan FVO 

AAA Zlata odličnost