Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 8302.

  
Na podlagi petega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) v 1. členu v prvem odstavku:
– se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vzgojitelji, svetovalni delavci, pomočniki ravnateljev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;«;
– se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju: strokovni delavci),«;
– dosedanja druga alinea postane tretja alinea;
– se v dosedanji tretji alinei, ki postane četrta alinea, za besedilom »ter v« črta besedilo »Šoli za ravnatelje,«.
V drugem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo »prve, tretje in četrte alinee«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Strokovni delavci iz druge alinee napredujejo v naziv mentor in svetovalec.«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku besedilo »prve in druge« nadomesti z besedilom »prve, druge in tretje«.
V drugem odstavku se beseda »tretje« nadomesti z besedo »četrte«.
3. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku za besedilom »vzgojitelj v vrtcu« doda besedilo »in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.
4. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku za besedilom »vzgojitelj v vrtcu« doda besedilo »in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.
5. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Opravljeno dodatno strokovno delo se vrednoti in točkuje v skladu s 17., 17.a, 20. in 23. členom tega pravilnika, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko je dodatno strokovno delo opravil. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se lahko opravljeno dodatno strokovno delo svetovalnega delavca v vrtcu vrednoti in točkuje tudi v skladu z 20. členom tega pravilnika.«.
6. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »vrtca« doda besedilo »iz prve alinee prvega odstavka 1. člena tega pravilnika«.
7. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
Dodatno strokovno delo vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, povezano z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu, se vrednoti in točkuje:
a) z eno točko:
(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven zavoda,
(2) trije praktični nastopi ob hospitaciji dijakov,
(3) mentorstvo petim dijakom za pripravo za nastop,
(4) enotedensko mentorstvo za vsakega dijaka na pedagoški praksi,
(5) pet praktičnih predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela za starše,
(6) izdelava didaktične igrače in predstavitev didaktične igrače staršem ali sodelavcem,
(7) priprava delavnice za starše (ročna dela, pravljična joga – vsebine, ki jih starši lahko prenesejo na otroke),
(8) tri praktične predstavitve vzgojno-izobraževalnega dela za sodelavce,
(9) izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za vzgojiteljski zbor ali starše,
(10) izvedba petih srečanj z aktivnim sodelovanjem otrok, staršev in vzgojiteljic (npr. delavnice, živ-žav, otroški sejem, kostanjev dan idr.),
(11) vodenje skupine otrok na dveh zimovanjih, letovanjih ali taborih,
(12) vodenje dveh različnih prireditev za otroke (lutke, igrice idr.) ali sodelovanje na štirih prireditvah,
(13) enoletno vodenje interesne dejavnosti v vrtcu (izvedba vsaj enkrat mesečno),
(14) aktivno sodelovanje pri pripravi in izdaji glasila ali publikacije vrtca,
(15) organizacija treh tematskih razstav, odprtih za javnost,
(16) mentorstvo najmanj trem otrokom ali skupini otrok na javnem nastopu,
(17) predstavitev plakata ali razstave na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih delavcev izven zavoda,
(18) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih ali natečajih;
b) z dvema točkama:
(1) mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku,
(2) mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod na javnem natečaju na državni ravni,
(3) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelujejo v nacionalnih projektih,
(4) enoletno delo v okviru projektov za trajnostni razvoj, v inovacijskih projektih ali projektih uveljavljanja in izmenjave projektnih dosežkov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih javnih zavodov,
(5) izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih tečajev,
(6) organizacija ali izvedba ene javne prireditve z najmanj tremi točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami,
(7) izvedba enega programa z aktivnim sodelovanjem otrok ali staršev, ki obsega najmanj tri srečanja (šola za starše, program aktivnega preživljanja prostega časa, joga in sproščanje, pripovedovanje, idr.),
(8) organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja,
(9) eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev,
(10) enoletno vodenje strokovnega aktiva vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v vrtcu;
c) s tremi točkami:
(1) priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in izobraževanja ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan učni načrt oziroma katalog znanj,
(2) samostojno predavanje, referat ali delavnica na kongresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,
(3) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe,
(4) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige, ki obsega najmanj 49 strani,
(5) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem strokovnem časopisu ali tuji pedagoški reviji,
(6) članstvo v odboru za organizacijo mednarodne konference, kongresa, simpozija ali posveta z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav;
č) s štirimi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(2) samostojno predavanje, delavnica ali referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega predavanja, delavnice ali referata na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu,
(4) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,
(5) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
(6) najmanj enoletno delo v razvojno-raziskovalnem projektu, ne glede na dolžino trajanja projekta, v organizaciji ministrstva, pristojnega za šolstvo, univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškega inštituta, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Republike Slovenije, Državnega izpitnega centra, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ali Slovenskega šolskega muzeja,
(7) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige, ki obsega najmanj 49 strani;
d) s petimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(2) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela,
(3) avtorstvo didaktične igrače, za katero je bilo podeljeno priznanje na državni ravni;
e) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela,
(2) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(3) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za mednarodno raven ali sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali več državami.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ne glede na določila drugega odstavka 8. člena in drugega odstavka 9. člena pravilnika vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki ob vložitvi predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, in je v skladu s 16. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21) napredoval:
– v plačni razred od začetnega plačnega razreda za dva do štiri plačne razrede pridobi naziv mentor,
– v plačni razred od začetnega plačnega razreda za pet do deset plačnih razredov pridobi naziv svetovalec.
Predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v skladu s prejšnjim odstavkom ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda vloži pri ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, do 30. novembra 2023 na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del pravilnika. Iz predloga mora biti razvidno:
– delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
– uvrstitev v plačni razred v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in drugimi predpisi,
– izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Obrazcu morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, in sicer pogodba oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, dokazila o izobrazbi in dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja.
Minister na podlagi predloga iz drugega odstavka tega člena odloči o uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja ob smiselni uporabi rokov iz 3. člena pravilnika. O uskladitvi delovnega mesta in naziva posameznega vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja se odloči samo enkrat.
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki mu je bila izdana odločba iz prejšnjega odstavka, lahko pridobi višji naziv v skladu s pravilnikom ne glede na neizpolnjen pogoj iz prve alineje drugega odstavka 9. člena pravilnika.
9. člen 
Če ima vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja že pridobljen naziv mentor ali svetovalec s področja vzgoje in izobraževanja, lahko uveljavlja pravice iz že pridobljenega naziva s področja vzgoje in izobraževanja, če je ta zanj ugodnejši.
10. člen 
Postopki napredovanja, začeti pred začetkom uporabe tega pravilnika, se zaključijo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.
Št. 0070-115/2022
Ljubljana, dne 29. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0094
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti