Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022

Kazalo

2698. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 8124.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 4. člena Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 184/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij 
1. člen 
V Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 195/21 in 38/22) se v 24. členu v prvem odstavku besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Banka odkupljene terjatve brez regresne pravice vključi v postavko kot izpostavljenosti do osnovnega dolžnika, odkupljene terjatve z regresno pravico pa kot izpostavljenosti do odstopnika terjatve, zavarovane s terjatvijo do osnovnega dolžnika, ki je predmet odkupa (in morebitnimi drugimi oblikami zavarovanja).«.
2. člen 
V 27. členu se za drugim odstavkom vstavita novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se prihodki iz naslova subvencioniranih obresti (neodvisno od plačnika subvencioniranih obresti) označijo po šifrantih glede na dolžnika po kreditni pogodbi, na katero se te subvencionirane obresti nanašajo.
(4) Pravili iz drugega in tretjega odstavka tega člena banka smiselno upošteva tudi pri poročanju obresti iz financiranja na podlagi odkupljenih terjatev brez regresne pravice in podobnih poslov, pri katerih kot plačnik obresti (poleg osnovnega dolžnika ali samostojno) nastopa odstopnik terjatve oziroma oseba, ki je na podlagi pogodbe upravičena do financiranja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
V 513. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek banki v primeru odkupa poslovne terjatve, ki ni predmet obrestovanja, ni treba navesti datuma iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen 
V 568. členu se v prvem odstavku za sedmo alinejo: »− 16 Nakup stanovanjske nepremičnine za prodajo,« vstavi nova alineja, ki se glasi:
»– 17 Za stanovanjske nepremičnine z drugim namenom,«
in za sedanjo štirinajsto alinejo »– 26 Nakup poslovne nepremičnine za prodajo,« nova alineja, ki se glasi:
»– 27 Za poslovne nepremičnine z drugim namenom,«.
V drugem odstavku se v prvi točki doda nova podtočka h), ki se glasi:
»h) šifra 17 – stanovanjske nepremičnine z drugim namenom označuje kredite za stanovanjske nepremičnine, ki jih po namenu uporabe ni mogoče označiti s šiframi 11, 12, 13, 14, 15 in 16;«
in v drugi točki nova podtočka h), ki se glasi:
»h) šifra 27 – poslovne nepremičnine z drugim namenom označuje kredite za poslovne nepremičnine, ki jih po namenu uporabe ni mogoče označiti s šiframi 21, 22, 23, 24, 25 in 26;«.
5. člen 
V 615.a členu v prvem odstavku se v tretji alineji v oklepaju besedilo »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77« nadomesti z besedilom »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77«.
V 615.a členu se v četrtem odstavku v oklepaju besedilo »šifre 21, 23 in 73« nadomesti z besedilom »šifre 17, 21, 23, 27, 73 in 77« in na koncu odstavka doda besedilo: »V primeru, da je kredit dan državi ali lokalni skupnosti, se kot denarni tok iz poslovanja poroča vrednost 0.«.
6. člen 
V 615.b členu v prvem odstavku se v prvi alineji v oklepaju besedilo »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77« nadomesti z besedilom »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77«.
7. člen 
V 615.c členu v prvem odstavku se v prvi alineji v oklepaju besedilo »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77« « nadomesti z besedilom »označen s šifro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ali 77«.
8. člen 
V 687.a členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Kadar je v zavarovanje dana parcela z objektom, se vrsta nepremičnine, prejete v zavarovanje, določi glede na namen uporabe objekta.
(4) Kadar je v zavarovanje dana katastrska enota (npr. parcela ali del stavbe) z več različnimi nameni, se šifra iz prvega odstavka tega člena določi (ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena) glede na pretežno rabo katastrske enote.«.
9. člen 
V 708. členu se v tretjem odstavku na koncu dvanajste točke podpičje nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»S to šifro se označijo tudi premostitveni krediti, zavarovani s finančnimi instrumenti, ki sledijo opredelitvi iz sklepa Banke Slovenije, ki ureja makrobonitetne omejitve kreditiranja potrošnikov;«.
10. člen 
V 715. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Ročnost je obdobje med datumom (prvega) črpanja kredita in datumom zapadlosti zadnjega obroka kredita.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je obdobje med datumom odobritve kreditne pogodbe in datumom (prvega) črpanja daljše od tridesetih koledarskih dni za kreditne pogodbe za potrošniški namen in devetdesetih koledarskih dni za kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino, se ne glede na prejšnji odstavek kot ročnost kredita šteje obdobje od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita. Banka enako postopa tudi pri v celoti nečrpanih kreditih, pri katerih pogodbena določila omogočajo črpanje v rokih iz prejšnjega stavka. Banka pri opredelitvi ročnosti kreditov, ki so na referenčni datum v celoti nečrpani in je črpanje kredita v skladu s pogodbenimi določili mogoče v največ tridesetih koledarskih dneh za kreditne pogodbe za potrošniški namen in devetdesetih koledarskih dneh za kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino, upošteva ročnost kredita kot obdobje med prvim možnim datumom (delnega) črpanja in datumom zapadlosti zadnjega obroka kredita.«.
V tretjem odstavku se besedilo: »na najbližji mesec« nadomesti z besedo »navzgor« in se briše stavek, ki sledi in se glasi: »Če je kreditna pogodba odobrena točno na sredini meseca, se ročnost zaokroži navzdol.«.
11. člen 
V 727. členu se v tretjem odstavku besedilo: »po sklenitvi kreditne pogodbe, pri čemer se kot prvi mesec šteje mesec zapadlosti prvega obroka ali anuitete« nadomesti z besedilom »od vključno zapadlosti prvega obroka ali anuitete«.
12. člen 
V 729. členu se na koncu prvega odstavka beseda »stroškov« nadomesti z besedilom: »življenjskih stroškov (npr. stroški prehrane, namestitve, ogrevanja itd.)«.
13. člen 
V 730. členu se v prvem odstavku za besedilom drugega stavka, ki se zaključi z besedo »limitov«, vstavi besedilo »V dolg kreditojemalca se ne vključijo krediti, ki so predmet poplačila s kreditom, ki je predmet poročanja.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar kreditna pogodba vključuje več kreditojemalcev, se znesek kredita razporedi med te glede na delež stroška servisiranja kredita, ki ga plačuje posamezen kreditojemalec.«.
Obstoječi drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen 
V 731. členu se v prvem odstavku besedilo v oklepaju »za vse posle, ki se upoštevajo v vrednostnem podatku 309. Znesek celotnega dolga kreditojemalca« dopolni z besedilom: », razen za premostitvene kredite, premostitvene kredite, zavarovane s finančnimi instrumenti, in kredite z odobrenim odlogom odplačevanja, če je dolžina odloga daljša kot ročnost novo odobrenega kredita«.
15. člen 
738. člen se spremeni tako, da se glasi:
»738. člen 
(vsebina poročila BSZAM) 
Banka v poročilu BSZAM na ravni posameznega posla poroča podrobnejše podatke o novih ali obstoječih kreditih fizičnim osebam, ki so bili odobreni od vključno 1. januarja 2015 in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev:
– so bili odobreni ali spremenjeni zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca kot posledica razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2;
– so nedonosni;
– spadajo med dovoljene izjeme po sklepu, ki ureja makrobonitetne omejitve kreditiranja potrošnikov;
– so zavarovani z državnim jamstvom na podlagi zakona, ki ureja stanovanjsko jamstveno shemo za mlade.«.
16. člen 
V 739. členu se v prvem odstavku v peti točki na koncu doda nova alineja, ki se glasi:
»– so zavarovani z državnim jamstvom na podlagi zakona, ki ureja stanovanjsko jamstveno shemo za mlade;«.
17. člen 
To navodilo začne veljati 1. oktobra 2022.
Ljubljana, dne 22. avgusta 2022
Boštjan Vasle 
guverner 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti