Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

2681. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8065.

  
Na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Nepremičninam:
– parcela št. 166/6, k. o. 2630-Piran,
– parcela št. 1698/4, k. o. 2631 Portorož in
– parcela št. 1698/6, k.o. 2631 Portorož
preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega sklepa. Status grajenega javnega dobra preneha s pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti odločbe občinska uprava to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobru.
Št. 478-41/2021, 478-96/2019
Piran, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 262 in relazione con l’articolo 260 della Legge sulla pianificazione territoriale – ZUreP-3 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 199/21) e l’art. 17 in relazione all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34ª seduta ordinaria del 7 luglio 2022 approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Sugli immobili:
– particella c. n. 166/6, c.c. 2630-Pirano,
– particella c. n. 1698/4 c.c. 2631-Portorose e
– particella c. n. 1698/6 c.c. 2631-Portorose
è abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza locale.
2. 
La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
3. 
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base alla presente Delibera, procederà all’emissione del Provvedimento dichiarativo in materia di abolizione dello status di bene demaniale artificiale di rilevanza locale sui beni immobili di cui al punto 1 della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale è abolito quando il Provvedimento dichiarativo è definitivo. L’Amministrazione comunale, dopo la definitività del Provvedimento, invia lo stesso al tribunale competente, che per dovere d’ufficio cancella la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 478-41/2021, 478-96/2019
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost