Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

2665. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, stran 8035.

  
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa obseg in vrsto podatkov, ki jih izvajalci energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) in drugi zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– aplikacija za e-poročanje:
je informacijski sistem ministrstva za varno zajemanje podatkov v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: aplikacija);
– kvalificirano potrdilo:
je kvalificirano potrdilo, kot ga določa zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis, in omogoča varno podpisovanje elektronskih dokumentov;
– XML:
je okrajšava za angleški izraz »Extensible Markup Language«, razširljiv označevalni jezik, ki predstavlja format za zapisovanje strukturiranih podatkov ter omogoča enostavno izmenjavo teh podatkov med različnimi informacijskimi sistemi.
3. člen 
(zavezanci in drugi zavezanci) 
(1) Zavezanci za posredovanje podatkov ministrstvu so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
a) predelava nafte ali naftnih derivatov;
b) transport energije in goriv po omrežjih;
c) proizvodnja, pridobivanje, trgovanje in distribucija tekočih in plinastih goriv;
č) proizvodnja električne energije;
d) prenos in distribucija električne energije;
e) dobava električne energije;
f) trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo;
g) dejavnost operaterja;
h) dejavnost operaterja trga z električno energijo.
(2) Poleg zavezancev iz prejšnjega odstavka posredujejo podatke ministrstvu tudi drugi zavezanci, in sicer:
a) gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost pridobivanja premoga,
b) samoupravne lokalne skupnosti.
4. člen 
(vrste podatkov, periodika in roki posredovanja podatkov) 
(1) Zavezanci in drugi zavezanci posredujejo ministrstvu posamezne podatke v zvezi s:
a) obratovanjem energetskih omrežij;
b) dolgoročnimi razvojnimi načrti;
c) naložbami v energetsko infrastrukturo;
č) poslovanjem in opravljanjem dejavnosti;
d) proizvodnjo, prenosom, distribucijo, prodajo in trgovanjem z električno energijo;
e) trgovino s tekočimi gorivi;
f) proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi gorivi;
g) izvajanjem lokalnega energetskega koncepta.
(2) Podrobnejše vrste podatkov iz prejšnjega odstavka, periodika in roki posredovanja podatkov, ki jih posredujejo zavezanci in drugi zavezanci so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(načini posredovanja podatkov) 
(1) Zavezanec oziroma drugi zavezanec preko aplikacije za e-poročanje posreduje podatke z izpolnitvijo spletnega obrazca, z uvozom podatkov v XML formatu ali s prenosom datotek s podatki.
(2) Če posredovanje podatkov z uporabo aplikacije tehnično ni mogoče, se podatki posredujejo po elektronski pošti na uradni elektronski naslov ministrstva ali pisno po redni pošti.
6. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 
Po pozivu ministrstva zavezanec oziroma drugi zavezanec najkasneje štirinajst dni pred rokom za posredovanje podatkov ministrstvu posreduje kontaktne podatke imenovane odgovorne osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca in njegovega namestnika za posredovanje posameznih vrst podatkov.
7. člen 
(prijava in uporaba aplikacije) 
(1) Za prijavo v aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi zavezanca oziroma drugega zavezanca dodeli uporabniško ime in geslo.
(2) Za uporabo aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so dostopna v okviru aplikacije in na spletni strani ministrstva.
8. člen 
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov) 
(1) Pri posredovanju podatkov v okviru aplikacije ali preko elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani z uporabo kvalificiranega e-podpisa odgovorne osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca.
(2) Pri pisnem posredovanju podatkov so podatki lastnoročno podpisani s strani odgovorne osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca.
9. člen 
(obveščanje o spremembah) 
Zavezanec oziroma drugi zavezanec je dolžan ministrstvu nemudoma sporočiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov, tudi spremembo odgovorne osebe zavezanca in drugega zavezanca, nezmožnost posredovanja podatkov v predpisanem roku in morebitne tehnične težave pri uporabi aplikacije za e-poročanje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(začetek poročanja o prodaji pogonskih goriv na maloprodajnem trgu) 
Zavezanci za posredovanje podatkov iz Priloge z zaporedno številko 3.01 posredujejo prve podatke skladno s tem pravilnikom 2. septembra 2022.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16, 24/16 – popr., 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE), uporablja pa se še za poročanje o količini prodanih goriv v prometu do 31. marca za preteklo leto ter za poročanje o številu priključnih mest za električna vozila in količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih, do 31. marca za preteklo leto.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-251/2022
Ljubljana, dne 1. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0051
mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti