Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2022 z dne 19. 8. 2022

Kazalo

2664. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022, stran 8034.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 
1. člen 
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022 (Uradni list RS, št. 20/22) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem ter doda nova, 20. točka, ki se glasi:
»20. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1216 z dne 8. julija 2022 o odstopanju glede leta 2022 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/725 (UL L št. 188 z dne 15. 7. 2022, str. 49), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2022/1216/EU).«.
2. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »s 30. do 32. členom in« nadomesti z besedilom »z 2. in 3. členom Izvedbene uredbe 2022/1216/EU,«.
3. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu z 2. členom ter četrtim in petim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2022/1216/EU ter 34. členom, drugim odstavkom 42. člena in 43. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU za namene, določene v:«.
V tretjem odstavku se besedilo »z drugim pododstavkom prvega odstavka 42. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU« nadomesti z besedilom »z 2. členom Izvedbene uredbe 2022/1216/EU«.
4. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »s 30. do 33. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU« nadomesti z besedilom »z drugim do petim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2022/1216/EU«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen 
V 24. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek agencija ne izvaja najmanjše stopnje kontrole za navzkrižno skladnost v skladu s prvim pododstavkom prvega odstavka 68. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU, ampak jo izvaja v skladu z desetim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2022/1216/EU.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-282/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0050
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost