Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

2655. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04), stran 8026.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 28. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04) 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Krmelj II (OPPN-40-04)(v nadaljevanju: OPPN).
Sklep vsebuje:
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo OPPN in posameznih faz postopka;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja;
– navedbo ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN je umeščeno med regionalno cesto R3-738/6727 Tržišče–Krmelj–Hotemež na vzhodni strani in potokom Hinja na zahodni strani ter stanovanjskim območjem na severni strani in obstoječo domačijo s hišno številko Krmelj št. 1 na južni stani.
Obravnavano območje je stavbno zemljišče, po podrobni namenski rabi prostora opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti z oznako »CU«, enota urejanja prostora KL28, ki je v lasti fizičnih in pravnih oseb.
V danem primeru se izdeluje OPPN za del območja, zato je potrebno ob pričetku izdelati dopolnilne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN – z izdelano rešitvijo za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter programom opremljanja zemljišč.
Predmet OPPN je del enote urejanja prostora KL28 in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 971/4, 960/2, 960/1, 1211/3, 1250/13d, 961/1d, 971/25d, 971/3d, 959/1d,1250/9d, 959/2d-(d-pomeni delno), vse k.o. Goveji Dol, v površini cca 1,34 ha.
Ker je po veljavnem OPN za obravnavano enoto urejanja predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, je potrebna izdelava in sprejetje izvedbenega načrta, ki bo služil kot pravna podlaga za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Namen izdelave OPPN je opredelitev namembnosti načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, gradbenih parcel, ter določitev pogojev za oblikovanje objektov in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.
Obravnavani OPPN načrtuje gradnjo delavnice za servisiranje lastne gradbene mehanizacije s poslovnimi prostori, garaž in nadstrešnic za gradbene stroje, pralnice, skladiščnih objektov, pomožnih nestanovanjskih objektov ter objektov po veljavni uredbi.
Poslovna cona ni opremljena z gospodarsko javno infrastrukturo, zato je predvidena rekonstrukcija prometnega omrežja ter dograditev komunalne in elektroenergetske infrastrukture.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdelanega gradiva, novih strokovnih podlag in elaboratov, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci prostora ter ob upoštevanju programskih izhodišč, smernic in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in veljavne zakonodaje.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave OPPN poteka v skladu določili 118.–129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)(Uradni list RS, št. 199/21).
5. člen 
(roki za pripravo) 
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave OPPN in njegovih posameznih faz:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
pobuda
izdelovalec
junij 2022
pridobivanje mnenja Zavoda za varstvo narave o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
občinska uprava, izdelovalec (NUP)
julij 2022
sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke prostorskemu aktu
občinska uprava, župan, MOP
avgust 2022
pridobivanje podrobnejših usmeritev (NUP)
občinska uprava, izdelovalec, NUP
zakonski rok je 30 dni od prejema zaprosila
izdelava osnutka OPPN z upoštevanjem smernic NUP in javni posvet
občinska uprava, izdelovalec
30 dni
objava osnutka OPPN v PIS in pridobivanje mnenj NUP
občinska uprava, izdelovalec, NUP
zakonski rok za mnenja je 30 dni po objavi gradiv
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec
30 dni po prejemu in analizi mnenj
objava dopolnjenega osnutka v PIS in javna razgrnitev
občinska uprava
7 dni
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava
priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave
izdelovalec, občinska uprava
15 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS
občinski svet
na prvi seji
izdelava predloga OPPN
izdelovalec
14 dni po sprejemu stališč do pripomb
objava predloga OPPN v PIS in pridobitev dopolnjenih mnenj v primeru, da je predlog bistveno spremenjen glede na osnutek.
občinska uprava, NUP
zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva
uskladitev in izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
15 dni po pridobitvi mnenj
sprejem akta na občinskem svetu (druga obravnava)
občinski svet
21 dni
objava odloka v Uradnem listu RS
občinska uprava
15 dni
izdelava končnega OPPN
izdelovalec
10 dni po objavi 
v Uradnem listu RS
objava v PIS
občinska uprava
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec in izdelovalec OPPN na to ne moreta vplivati.
6. člen 
(navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
6. Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
7. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
9. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
10. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Krmelj, Krmelj 52, 8296 Krmelj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 122. člena in s tretjim odstavkom 123. člena ZUreP-3, podati mnenja k osnutku in dopolnjena mnenja k predlogu prostorskega akta v 30-ih dneh od prejema poziva.
V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo v istem postopku.
7. člen 
(načrt vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN na spletni strani Občine Sevnica.
Javnost se seznani v fazi priprave osnutka OPPN skladno z drugim odstavkom 121. člena (ZUreP-3).
Javnost se seznani z objavo dopolnjenega osnutka na spletni strani občine in omogoči dajanje pripomb ter javno obravnavo v skladu s petim odstavkom 122. člena (ZUreP-3).
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljana) 
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: GMP Prijatelj d.o.o., Podboršt 15, 8297 Šentjanž;
– pripravljavec: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
Izdelavo OPPN in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in stroške objav v Uradnem listu RS, financira investitor.
Izdelavo geodetskega posnetka in dopolnilnih strokovnih podlag za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter programom opremljanja zemljišč za celotno enoto urejanja KL28 financira pripravljavec Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o OPPN, Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni obliki.
9. člen 
(izvedba celovite presoje na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
Na območju OPPN ni vsebin varovanj, ki bi bili s posebnim aktom razglašeno kot varovano ali zavarovano območje.
Pri umeščanju objektov in dejavnosti je obvezno upoštevati veljavno uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
V skladu s 128. členom (ZUreP-3) je za izdelavo OPPN pridobljeno mnenje št. 356-00075/2022-2 z dne 19. 7. 2022 Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje v katerem navaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni potrebno izvesti.
Načrtovani so objekti in dejavnosti za katere ni potrebna izvedba celovite presoje na okolje oziroma sprejemljivosti na varovana območja.
10. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Št. 3505-0006/2022
Sevnica, dne 28. julija 2022
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti