Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

2653. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN«, stran 8024.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika dne 4. 8. 2022 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« 
1. člen
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Stanovanjsko območje na jugu, v enoti urejanja prostora POD-8-OPPN« (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
Območje in predmet načrtovanja 
Območje OPPN se nahaja v naselju Podzemelj v Občini Metlika. Izdela se delni OPPN na zemljišču pobudnika, in sicer s parc. št. 2638, 2639 in 2640, vse k.o. Podzemelj. Delni OPPN obsega tudi dele parcel javnega dobra, in sicer 2603, 2636, 2641, 2456/3 in 2458/2, vse k.o. Podzemelj. Na območju je opredeljena podrobna namenska raba SKs.
Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni, zmanjša oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
Pobudnik priprave OPPN je podjetje KZ Metlika z.o.o., Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika.
3. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Priprava OPPN je predpisana v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 22/21, v nadaljnjem besedilu: OPN). Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela OPN ter investicijska pobuda za območje OPPN so povzeti v Strokovnih podlagah za pripravo OPPN, ki so pripravljena na podlagi 119. člena in v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21).
V strokovnih podlagah je obravnavano celotno območje OPPN v smislu zagotovitve potrebnega dostopa in zasnove komunalne infrastrukture, pri čemer se OPPN izdela le za del območja iz 2. točke tega sklepa. Strokovne podlage je izdelalo podjetje SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o, pod številko OPPN-1/2022 v mesecu juniju 2022.
4. člen 
Vrsta postopka 
OPPN se skladno s 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave 
OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in minimalnih okvirnih rokih:
Faza
Rok
Občina pridobi mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave
pred objavo sklepa
osnutek OPPN in pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti
1 mesec po objavi sklepa
dopolnjen osnutek OPPN
1 mesec po pridobitvi mnenj k osnutku 
javna razgrnitev in javna obravnava
1 mesec po pripravi dopolnjenega osnutka 
priprava in potrditev stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
1 mesec po končani javni razgrnitvi
predlog OPPN, pridobitev dopolnitve mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
1 mesec po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
priprava usklajenega predloga OPPN, obravnava in sprejem na občinskem svetu 
1 mesec od pridobitve mnenj k predlogu OPPN
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor graditev in stanovanja,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor za območje spodnje Save,
7. Elektro Ljubljana,
8. Komunala Metlika,
9. Telekom Slovenije,
10. EVI d.o.o.,
11. Krajevna skupnost Podzemelj,
12. Občina Metlika.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
Način vključevanja javnosti 
Občina seznani javnost s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa in strokovnih podlag iz 2. točke tega sklepa na spletni strani občine.
Javnost se vključi v postopek za pripravo OPPN v fazi osnutka in dopolnjenega osnutka akta.
Občina Metlika pripravi javno razgrnitev osnutka in dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je osnutek oziroma dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališča, ki jih objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja 
Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškimi in izvedbenim delom OPN,
– elaborat ekonomike,
– potrebne študije glede na morebitne zahteve nosilcev urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku priprave OPPN ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.
9. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira pobudnik, ki je v ta namen sklenil pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
Obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje 
Občina je na podlagi drugega odstavka 128. člena ZUreP-3 zaprosila za mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. Zavod RS za varstvo narave, Območja enota Novo mesto, je izdalo mnenje št. 3563-0028/2022-2, z dne 30. 6. 2022, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo/na varovana območja ni treba izvesti.
11. člen 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Metlika in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-80/2016-155
Metlika, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti