Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

2650. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran, stran 8022.

  
Na podlagi 87. člena ter drugega odstavka 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in prve alineje prvega odstavka 34. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), župan sprejme
S K L E P 
o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran 
1. 
Za poveljnika Civilne zaščite Občine Ankaran se imenuje Marko Žitko, Hrvatinova ulica 9, 6280 Ankaran – Ancarano, upokojeni vodja policijskega okoliša.
2. 
Za namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Ankaran se imenuje Sašo Birsa, Ivančičeva cesta 11, 6280 Ankaran – Ancarano, poveljnik PGD Hrvatini.
3. 
V štab Civilne zaščite Občine Ankaran se imenujejo:
– Valdi Pucer, Tomažičeva ulica 13, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za javno varnost in zaščito,
– Egon Ražman, Cesta na Prisojo 4 A, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran – koordinator del s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja,
– Danijel Magdič, Jadranska cesta 64c, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, izvajanje vzdrževalnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,
– Miha Gorela, Cesta na Prisojo 2, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran ter prostovoljni gasilec,
– Sebastjan Šukljan, Popetre 32, 6272 Gračišče, Občinska uprava Občine Ankaran, izvajanje vzdrževalnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,
– Jani Krstić, Kocjančičeva ulica 34, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za pravne zadeve in lokalno samoupravo,
– Katja Pišot Maljevac, Benčičeva ulica 15, 6000 Koper – Capodistria, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za družbene dejavnost,
– Iztok Mermolja, Jadranska cesta 76, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, direktor občinske uprave.«
4. 
Imenovanje poveljnika, namestnika poveljnika ter članov Štaba Civilne zaščite Občine Ankaran traja do preklica.
5. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 52/19) ter Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 95/20).
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2019-24
Ankaran, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 87, del comma 2 dell'articolo 98 della Legge sulla tutela da calamità naturali e da altri eventi calamitosi (Gazzetta ufficiale della RS n. 51/06 – testo ufficiale consolidato n. 97/10) e il paragrafo 1, comma 1 dell'articolo 34 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 17/15), il Sindaco approva la seguente
D E L I B E R A 
sulla nomina del Comandante della protezione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano 
1. 
Nella funzione di comandante della Protezione civile del Comune di Ancarano viene nominato Marko Žitko, Via Marčel Hrvatin 9, 6280 Ancarano, capo distretto di polizia in pensione.
2. 
Nella funzione di comandante sostituto della Protezione civile del Comune di Ancarano viene nominato Sašo Birsa, Strada Ivančič Franc – Rudi, 6280 Ancarano, comandate dei Vigili del fuoco volontari di Crevatini.
3. 
» Nella funzione di membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano vengono nominati:
– Valdi Pucer, Via Pinko Tomažič 13, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale Comune di Ancarano, responsabile Dipartimento protezione civile,
– Egon Ražman, Strada per Prisoje 4 A, 6280 Ancarano, collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano – coordinatore nel campo dei servizi pubblici, dei servizi comunali, il traffico e la manutenzione dei beni comunali,
– Danijel Magdič, Strada dell’Adriatico 64c, 6280 Ancarano Amministrazione comunale Comune di Ancarano, lavori di manutenzione degli immobili e altri beni del Comune di Ancarano,
– Miha Gorela, Strada per Prisoje 2, 6280 Ancarano – collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano e vigile del fuoco volontario,
– Sebastjan Šukljan, Popetre 32, 6272 Gračišče, Amministrazione comunale Comune di Ancarano, lavori di manutenzione degli immobili e altri beni del Comune di Ancarano,
– Jani Krstić, Via Vincenc Kocjančič-Marko, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, responsabile Dipartimento affari legali e autogoverno locale,
– Katja Pišot Maljevac, Via Dragomir Benčič 15, 6000 Capodistria, Amministrazione comunale Comune di Ancarano, responsabile Dipartimento attività sociali,
– Iztok Mermolja, Strada dell’Adriatico 76, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, direttore dell'Amministrazione comunale.«
4. 
La nomina del comandante, del comandante sostituto e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano è valida fino a revoca.
5. 
Con l’attuazione della presente delibera cessa l’applicazione della Delibera sulla nomina del Comandante della protezione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 52/19) e la Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla nomina del Comandante della protezione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 95/20).
6. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0320-0009/2019-24
Ancarano, 13 luglio 2022
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti