Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022

Kazalo

2644. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov, stran 7997.

  
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena, drugega odstavka 90. člena, prvega odstavka 92. člena, enajstega odstavka 92.a člena, petega odstavka 149. člena in petega odstavka 150. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov 
I. VSEBINA IN POMEN IZRAZOV 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa način tehtanja in etiketiranja pridelka hmelja, certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov, naknadno certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: naknadno certificiranje), tehnične in organizacijske pogoje, ki jih mora izpolnjevati organizacija za kontrolo in certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija), center za certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: center), hranjenje dokumentacije, stroške certificiranja, stroške naknadnega certificiranja, podrobnejšo vsebino in vodenje evidence centrov ter podrobnejšo vsebino in vodenje evidence pridelka hmelja.
(2) Ta pravilnik določa tudi podrobna pravila za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov (UL L št. 355 z dne 15. 12. 2006, str. 72), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1850/2006/ES);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1225 z dne 14. julija 2022 o začasnih izrednih ukrepih, ki odstopajo od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2022, str. 1),(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: certificiranje hmelja) je postopek, v katerem pooblaščena organizacija s certifikatom potrdi pridelovalno območje hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodih, če so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika;
2. etiketa je nalepka s posebno zaščito, ki vsebuje vse predpisane podatke, s katerimi je označen posamezen tovorek hmelja in jo izda pooblaščena organizacija;
3. hmelj je posušeno socvetje, imenovano storžek, ki zraste na gojeni ženski hmeljni rastlini (Humulus lupulus L. Cannabinaceae). Storžek je zeleno rumene barve, jajčaste oblike in ima pecelj;
4. hmeljni proizvodi so hmelj v prahu, briketi z oznako 90, hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina, briketi z oznako 45, koncentriran hmelj v prahu, hmeljni ekstrakt, mešani hmeljni proizvod in izomeriziran hmeljni proizvod;
5. International Hop Growers’ Convention (v nadaljnjem besedilu: IHGC) je Svetovna hmeljarska organizacija;
6. identifikacijska številka tovorka je zaporedna šestmestna številka, ki jo za posamezen letnik hmelja določi pooblaščena organizacija;
7. letnik hmelja pomeni pridelek hmelja, obran v istem koledarskem letu;
8. naročnik certificiranja je nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec), ki vloži vlogo za certificiranje, pri naknadnem certificiranju pa center;
9. pooblaščena organizacija je pristojen organ za certificiranje v skladu s točko (j) 2. člena Uredbe 1850/2006/ES;
10. predelan hmelj je certificiran hmelj, predelan v hmeljne proizvode;
11. predelava hmelja je postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov, izveden v zaprtem delovnem procesu v centru;
12. reprezentativen vzorec je povprečni vzorec nepripravljenega hmelja vsake pošiljke, ki se vzame v postopku certificiranja pridelka hmelja, istega naročnika oziroma nosilca, od iste sorte in letnika hmelja;
13. varovani papir je papir narejen po naročilu pooblaščene organizacije in je poslovna tajnost;
14. tovorek je enota pakiranja hmelja.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 1850/2006/ES, zakonu, ki ureja kmetijstvo in pravilniku, ki ureja Register kmetijskih gospodarstev.
II. TEHTANJE IN ETIKETIRANJE HMELJA 
3. člen 
(tehtanje tovorkov hmelja) 
(1) Tehtanje tovorkov hmelja (v nadaljnjem besedilu: tehtanje tovorkov) opravijo nosilci, ki razpolagajo z ustrezno tehtnico iz drugega odstavka tega člena ali centri iz 18. člena tega pravilnika.
(2) Za tehtanje tovorkov se uporabi overjena tehtnica, ki izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja meroslovje.
(3) Pri tehtanju mora biti masa tovorkov zapisana v papirni obliki ali v obliki elektronskega zapisa, če ga omogoča digitalna tehtnica oziroma mora tehtnica omogočati shranjevanje podatkov na elektronski medij.
4. člen 
(etikiranje tovorkov) 
(1) Stehtan tovorek nosilec opremi z etiketo, ki mora biti nameščena tako, da se ob ponovnem odpiranju tovorka uniči, in vsebuje naslednje podatke:
1. sorto,
2. letnik hmelja,
3. identifikacijsko številko tovorka, v skladu z Uredbo 1850/06/ES,
4. oznako pridelovalnega območja hmelja: Republika Slovenija,
5. ime ali kratico imena pooblaščene organizacije,
6. opis proizvoda,
7. podatek iz 7. točke 12. člena tega pravilnika.
(2) Etikete iz prejšnjega odstavka, ki jih centru izda pooblaščena organizacija, pridobi nosilec, ki opravlja tehtanje sam, v centru na podlagi predložene deklaracije iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Če nosilec prevzame v centru več etiket kot ima tovorkov, jih center pri izvedbi certificiranja pri nosilcu prevzame in najpozneje naslednji delovni dan po roku za certificiranje hmelja iz drugega pododstavka drugega odstavka 6. člena Uredbe 1850/06/ES, vrne pooblaščeni organizaciji, ki jih uniči.
(4) Obliko, barvo in material etikete določi pooblaščena organizacija v skladu z Uredbo 1850/06/ES.
(5) Stroške izdelave etiket nosi center.
5. člen 
(tehtalni list) 
(1) Center, po tehtanju za vsako pošiljko izda tehtalni list, ki poleg podatkov iz 3. člena Uredbe 1850/06/ES vsebuje še naslednje podatke:
1. identifikacijsko številko pošiljke;
2. identifikacijske številke tovorkov;
3. način pakiranja s seznama načinov pakiranja, ki ga določi pooblaščena organizacija;
4. opis proizvoda;
5. naslov oziroma šifro skladišča, kjer se nahajajo stehtani tovorki;
6. neto maso, bruto maso oziroma taro po posameznih tovorkih (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
7. skupno neto maso, bruto maso oziroma taro skupine tovorkov (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
8. naslov kraja tehtanja;
9. kraj, datum in podpis nosilca ter izvajalca iz 22. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Podatek o sorti na tehtalnem listu je podatek iz uradnega seznama IHGC, kjer se lahko za sorto uporablja ime sorte, sinonim sorte ali kratica sorte (v nadaljnjem besedilu: sorta).
(3) Center vnese tehtalni list v evidenco iz 150. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1). Izvod tehtalnega lista center posreduje nosilcu po elektronski poti ali v pisni obliki.
III. CERTIFICIRANJE PRIDELKA HMELJA 
6. člen 
(postopek certificiranja) 
(1) Pred certificiranjem vloži center najavo za začetek certificiranja pri pooblaščeni organizaciji.
(2) Če nosilec opravi tehtanje in etiketiranje tovorkov iz 3. in 4. člena tega pravilnika sam, se postopek certificiranja začne z vložitvijo deklaracije iz 8. člena tega pravilnika pri izbranem centru.
(3) Če celoten postopek certificiranja hmelja, vključno s tehtanjem in etiketiranjem tovorkov, opravi izbrani center, je certificiranje že izvajanje opravil iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika pri čemer se tehtalni list iz 5. člena tega pravilnika šteje za deklaracijo iz 8. člena tega pravilnika.
(4) Center izvede plombiranje in označevanje tovorkov v skladu z 9. členom tega pravilnika, odvzame vzorce v skladu z 11. členom tega pravilnika in jih posreduje uradnemu laboratoriju iz 10. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: laboratorij).
(5) Pred izdajo certifikata laboratorij ugotavlja minimalne tržne zahteve hmelja v storžkih v pošiljki v skladu s Prilogo I Uredbe 1850/06/ES (v nadaljnjem besedilu: ugotavljanje kakovosti).
(6) Na podlagi poročila o preskusu laboratorija iz devetega odstavka 11. člena tega pravilnika pooblaščena organizacija izda certifikat.
7. člen 
(identifikacijska številka pošiljke) 
(1) Center vsaki pošiljki dodeli identifikacijsko številko, ki spremlja pošiljko v vseh opravilih certificiranja in na dokumentaciji v postopku certificiranja.
(2) Identifikacijska številka pošiljke je sestavljena v skladu s Prilogo VI Uredbe 1850/06/ES, pri čemer je:
– številka centra enaka identifikacijski številki centra iz evidence centrov, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– identifikacija pošiljke enaka identifikacijski številki prvega tovorka v pošiljki.
8. člen 
(deklaracija) 
(1) Deklaracija je dokument, pripravljen v skladu s 3. členom Uredbe 1850/06/ES. Deklaracija je izjava nosilca o resničnosti podatkov za hmelj in hkrati vloga za pričetek postopka certificiranja. Nosilec izbere center iz 18. člena tega pravilnika pri katerem vloži deklaracijo.
(2) Deklaracija je sestavljena iz originala in kopije. V primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika nosilec original vloži pri izbranem centru in obdrži kopijo. Deklaracijo center vnese v evidenco iz 150. člena ZKme-1.
(3) Obliko deklaracije določi pooblaščena organizacija in izdela njen obrazec.
(4) Identifikacijska številka deklaracije je enaka identifikacijski številki pošiljke iz 7. člena tega pravilnika.
9. člen
(plombiranje in označevanje tovorkov) 
(1) Vsak tovorek mora biti plombiran in označen.
(2) Nameščene etikete postanejo plombe, ko center izvede vzorčenje tovorkov in preveri nameščenost etiket na njih.
(3) Plombiran tovorek se označi v skladu s Prilogo III Uredbe 1850/2006.
10. člen 
(uradni laboratorij) 
Ugotavljanje kakovosti oziroma tržne zahteve iz 4. člena Uredbe 1850/06/ES, vsebnost vlage, semena, listov in delov trte ter odpada izvaja laboratorij imenovan v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
11. člen 
(odvzem vzorcev in priprava reprezentativnih vzorcev) 
(1) Izvajalec v skladu z metodo za odvzem vzorcev in pripravo reprezentativnih vzorcev iz Priloge II Uredbe 1850/06/ES iz pošiljke odvzame vzorce hmelja za pripravo naslednjih reprezentativnih vzorcev:
– vzorec za določitev minimalnih tržnih zahtev (v nadaljnjem besedilu: vzorec za preskus) in
– kontrolni vzorec.
(2) V primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika morajo biti tovorki hmelja skladiščni tako, da je možen dostop do tovorkov za vzorčenje, ki ga opravi izvajalec.
(3) V primeru iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika izvajalec odvzame vzorce tistih tovorkov, ki jih določi center na podlagi naključnega izbora, v skladu z drugim pododstavkom 5. člena Uredbe 1850/06/ES.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika izvajalec, v skladu z drugim pododstavkom 5. člena Uredbe 1850/06/ES, sam določi tovorke iz katerih bo odvzel vzorce.
(5) Izvajalec mora ob odvzemu vzorca sestaviti zapisnik v dveh izvodih, v katerem so navedeni naslednji podatki:
– identifikacijska številka pošiljke;
– identifikacijske številke tovorkov, iz katerih so bili odvzeti vzorci;
– naslov oziroma šifra skladišča, v katerem se hmelj nahaja do prve prodaje hmelja;
– kraj in datum zapisnika, ki ga podpišeta izvajalec, ki je odvzel vzorce in pripravil reprezentativna vzorca, ter naročnik certificiranja.
(6) Izvajalec reprezentativni vzorec razdeli na dva dela tako, da dobi vzorec za preskus in kontrolni vzorec. Vsak vzorec se shrani v vodotesni in nepredušni embalaži skupaj z zapisnikom o odvzemu vzorca.
(7) Izvajalec mora vzorec za preskus najkasneje v roku treh dni od odvzema dostaviti v laboratorij iz prejšnjega člena.
(8) Kontrolni vzorec se hrani na centru najmanj eno leto od dneva odvzema vzorca in se uporabi v primeru reklamacije pri prodaji hmelja.
(9) Laboratorij po opravljenih preskusnih metodah iz Priloge II Uredbe 1850/06/ES za vsako pošiljko izda poročilo o preskusu (v nadaljnjem besedilu: poročilo), ki vsebuje naslednje podatke:
1. vrednosti za parametre iz Uredbe 1850/06/ES,
2. identifikacijsko številko pošiljke,
3. način pakiranja,
4. opis proizvoda,
5. sorto hmelja,
6. letnik hmelja,
7. skupno število tovorkov v pošiljki,
8. skupno neto maso, bruto maso oziroma taro v pošiljki (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno).
(10) Poročilo laboratorij vnese v evidenco iz 150. člena ZKme-1. En pisni izvod poročila obdrži laboratorij, en pisni izvod prejme nosilec.
(11) V primeru neizpolnjevanja minimalnih tržnih zahtev iz Uredbe 1850/2006/ES pri posamezni pošiljki hmelja po opravljenem preskusu, izvajalec izvede ponovno vzorčenje pošiljke v skladu s tem členom.
12. člen 
(certifikat) 
(1) Certifikat poleg podatkov iz drugega odstavka 16. člena Uredbe 1850/06/ES vsebuje naslednje podatke:
1. število tovorkov v pošiljki,
2. identifikacijsko številko posameznega tovorka,
3. neto oziroma bruto maso posameznega tovorka v pošiljki,
4. skupno neto oziroma bruto maso pošiljke,
5. žig in podpis pooblaščene organizacije,
6. datum vzorčenja,
7. ime »Štajerski hmelj«, s pripadajočimi logotipi, ki ga lahko uporabljajo le nosilci z veljavnim certifikatom, ki jim ga je izdala, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, imenovana organizacija za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo in označbo višje kakovosti.
(2) Na certifikatu je namesto podatka o sorti lahko naveden sinonim ali kratica sorte hmelja iz uradnega seznama IHGC, pri sortah v preizkušanju pa žlahtniteljeva oznaka ali predlog imena sorte.
(3) Obliko certifikata določi pooblaščena organizacija. Certifikat se izda na varovanem papirju v dveh izvodih. En izvod obdrži pooblaščena organizacija in enega naročnik certificiranja.
(4) Če se pošiljka hmelja istega naročnika vključi v postopek naknadnega certificiranja, ki bo potekalo na istem centru kot prvo certificiranje in certificirana pošiljka hmelja ni zapustila centra se certifikat ne izda, ampak se izda samo tehtalni list. V tem primeru center nosilcu da v podpis izjavo, da se nosilec strinja s prejemom samo tehtalnega lista, katero podpišeta center in nosilec. Po en izvod te izjave prejmeta nosilec in center.
(5) Za hmelj, ki ne doseže minimalnih tržnih zahtev in zanj pooblaščena organizacija ne izda certifikata, pooblaščena organizacija na vlogo nosilca izda pisno potrdilo, da je bil hmelj pridelan v Republiki Sloveniji, vendar ne izpolnjuje minimalnih tržnih zahtev in zato ni prejel certifikata.
IV. NAKNADNO CERTIFICIRANJE 
13. člen 
(priprava, predelava in prepakiranje hmelja in hmeljnih proizvodov) 
(1) Če se certificiran hmelj oziroma hmeljni proizvodi pripravijo, predelajo ali prepakirajo, jih je treba naknadno certificirati.
(2) Pri pripravi, predelavi ali pri prepakiranju se lahko uporablja hmelj v storžkih oziroma hmeljni proizvodi, pridelani in certificirani v Republiki Sloveniji, Uniji ali uvoženi iz tretjih držav v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1295/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav (UL L št. 340 z dne 19. 12. 2008, str. 45), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/700 z dne 4. maja 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1295/2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav (UL L št. 131 z dne 5. 5. 2022, str. 1) in z Uredbo 1308/2013/EU.
(3) Pri predelavi hmelja ali pri prepakiranju predelanega hmelja se lahko uporablja certificiran hmelj v storžkih oziroma certificirani hmeljni proizvodi različnih sort hmelja istega letnika.
(4) Prepakiranje pošiljke se opravi na centru.
14. člen 
(naknadno certificiranje) 
(1) Pri naknadnem certificiranju se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo tehtanje, etikiranje in certificiranje, razen če ni s tem pravilnikom določeno drugače.
(2) Naknadno certificiranje vključuje:
– vložitev vloge za naknadno certificiranje,
– tehtanje pošiljke hmelja,
– označevanje in plombiranje pošiljk,
– razveljavitev izdanih certifikatov in
– izdajo novega certifikata.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, če prepakiranje vključuje le spremembo pakiranja, brez priprave oziroma predelave hmelja, naknadno certificiranje vključuje le plombiranje in označevanje novega pakiranja.
15. člen 
(vloga za naknadno certificiranje) 
(1) Vlogo za naknadno certificiranje vloži naročnik certificiranja pri izbranem centru. Elektronski izvod vloge center vnese v evidenco iz 150. člena ZKme-1. Vloga za naknadno certificiranje spremlja pošiljko v celotnem postopku naknadnega certificiranja.
(2) Obliko vloge določi pooblaščena organizacija in mora vsebovati naslednje podatke:
1. številko vloge, ki je enaka identifikacijski številki pošiljke iz 7. člena tega pravilnika;
2. identifikacijske številke pošiljk, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje, oziroma v primeru hmelja, uvoženega iz tretjih držav, identifikacijske številke spričeval o enakovrednosti ali kontrolnih spričeval;
3. število tovorkov po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje, in identifikacijske številke teh tovorkov;
4. način pakiranja po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje;
5. opis proizvoda po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje;
6. sorto;
7. letnik hmelja;
8. skupno neto oziroma bruto maso po posamezni pošiljki, ki vstopa v pripravo, predelavo ali prepakiranje (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
9. kraj, datum in podpis naročnika certificiranja oziroma centra in
10. kraj, datum in podpis izvajalca, ki pošiljko certificira.
(3) Certifikati za hmelj in hmeljne proizvode, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje, so priloge k vlogi za naknadno certificiranje.
16. člen 
(tehtalni list in certifikat v naknadnem certificiranju) 
(1) Tehtalni list, izdan v naknadnem certificiranju, poleg podatkov iz 5. člena tega pravilnika vsebuje tudi naslednje podatke:
– podatke iz 1., 2., 3. in 9. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
– skupno neto oziroma bruto maso pošiljk, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje (v kilogramih, na eno decimalno mesto natančno);
– območja proizvodnje hmelja, uporabljenega v pripravi ali predelavi ali hmelja iz prepakirane pošiljke, razvidna iz certifikata države pridelovalke, po posameznih pošiljkah, ki vstopajo v pripravo, predelavo ali prepakiranje;
– delež posamezne sorte hmelja glede na maso certificiranega hmelja, uporabljenega v pripravi, predelavi ali prepakiranju hmelja, ki vstopajo v predelavo hmelja (v kilogramih na eno decimalno mesto natančno) kraj, datum in podpis naročnika naknadnega certificiranja.
(2) Tehtalni list iz prejšnjega odstavka se izda v enem izvodu, ki ga hrani center. Elektronski izvod tehtalnega lista je dostopen pooblaščeni organizaciji v evidenci iz 150. člena ZKme-1.
(3) V postopku naknadnega certificiranja se izda nov certifikat, prvotni pa se razveljavi tako, da se z rdečim pisalom prečrta po obeh diagonalah in s tiskanimi črkami dopiše: »RAZVELJAVLJENO« in »CANCELLED«, »ANNULLIERT« ali »ANNULÉ«.
(4) Certifikat, izdan v naknadnem certificiranju, poleg podatkov iz 1. do 5. točke in 7. točke 12. člena tega pravilnika vsebuje še naslednje podatke:
– datum priprave, predelave ali prepakiranja hmelja oziroma pošiljke,
– navedba območij proizvodnje hmelja in
– datum izdaje certifikata iz 12. člena tega pravilnika.
V. TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA POOBLAŠČENO ORGANIZACIJO 
17. člen 
(tehnični in organizacijski pogoji za pooblaščeno organizacijo) 
(1) Organizacija, ki želi postati pooblaščena organizacija za certificiranje pridelka hmelja v skladu z drugim odstavkom 92. člena ZKme-1 vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev, da:
1. opravlja raziskovalno in strokovno delo na področju hmeljarstva;
2. je javni zavod, ki opravlja dejavnosti s področja kmetijstva;
3. ima za namene certificiranja zaposleno osebo z najmanj univerzitetno izobrazbo kmetijske smeri ali I. stopnjo bolonjskega študijskega programa kmetijske smeri ali vsaj tri leta izkušenj s certificiranjem pridelka hmelja;
4. ima opremo za izdelavo etiket;
5. ima opremo za hranjenje dokumentacije iz 23. člena tega pravilnika;
6. razpolaga s kadri za letno usposabljanje in potrjevanje izvajalcev certificiranja iz 22. člena tega pravilnika in
7. ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem usposabljanja na področju kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka priloži še:
– Priročnik o izvajanju pravilnika, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, hmeljnih proizvodov iz Uredbe 1850/06/ES, v katerem organizacija iz prejšnjega odstavka podrobno predstavi postopke in listine za izvajanje certificiranja in naknadnega certificiranja in
– stroškovnik certificiranja in naknadnega certificiranja.
(3) Če organizacija izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena ter predloži priročnik in stroškovnik storitev iz prejšnjega odstavka, ji Uprava z odločbo podeli javno pooblastilo.
VI. CENTER ZA CERTIFICIRANJE HMELJA 
18. člen 
(center) 
Center je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki upravlja s prostori, opremo in kadri za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov in je v evidenco centrov iz 149. člena ZKme-1, vpisana kot center.
19. člen 
(postopek odobritve centra) 
(1) V skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 92.a člena ZKme-1 vlagatelj vloži vlogo za odobritev centra pooblaščeni organizaciji iz 17. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: vloga za odobritev).
(2) Obliko vloge za odobritev določi pooblaščena organizacija.
(3) Vloga za odobritev vsebuje naslednje podatke:
1. naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ter sedež ali naslov s hišno številko vlagatelja;
2. matično številko poslovnega subjekta;
3. KMG-MID, če je vlagatelj hkrati tudi nosilec;
4. opremljenost centra (kot na primer: sušilnica, obiralni stroj, briketirnica, naprava za ekstrakcijo, prostor za skladiščenje, hladilnica, atestirana elektronska tehnica povezana z računalnikom, atestirana prenosna tehnica ali drugo);
5. dejavnost centra (pridelava hmelja, predelava hmelja, priprava hmelja, trgovina s hmeljem, pivovar ali izvajanje prvega certificiranja hmelja pri nosilcu na domu) in
6. osebno ime izvajalcev iz 22. člena tega pravilnika.
(4) Pooblaščena organizacija imenuje tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki v roku petnajstih dni od prejema vloge za odobritev opravi pregled prostorov in opreme vlagateljev. Komisija o pregledu prostorov in opreme vlagatelja sestavi zapisnik v treh izvodih, ki ga podpišejo člani komisije in vlagatelj. Po en izvod zapisnika obdržita pooblaščena organizacija in vlagatelj, en izvod pooblaščena organizacija posreduje na Upravo. Pooblaščena organizacija odobri center, če ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje s tem pravilnikom določene pogoje za odobritev.
(5) Pooblaščena organizacija podatke iz vloge in zapisnika najpozneje v roku treh dni od datuma na podpisanem zapisniku vnese v evidenco centrov iz 149. člena ZKme-1. Ob vpisu centra v evidenco centrov, pooblaščena organizacija centru dodeli identifikacijsko številko in vlagatelju izda odločbo o priznanju centra.
(6) Stroške pregleda prostorov in opreme ter odobritve nosi center.
(7) Center je dolžan pooblaščeni organizaciji najkasneje v petnajstih dneh po nastali spremembi sporočiti vse spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena.
20. člen 
(rok za oddajo vloge) 
Skrajni rok za oddajo vloge za priznanje centra je 1. junij tistega leta, v katerem želi vlagatelj začeti z opravljanjem dejavnosti certificiranja hmelja in hmeljnih proizvodov.
21. člen 
(podrobnejši pogoji za odobritev centra) 
Center izpolnjuje pogoje za odobritev, če izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 92.a člena ZKme-1 in:
1. v skladu z 22. členom tega pravilnika pooblaščeni organizaciji predlaga izvajalca;
2. ima prostor za skladiščenje hmelja urejen tako, da je možen dostop do vsakega tovorka;
3. ima atestirano elektronsko tehtnico, povezano z računalnikom, na katerem se bodo elektronsko vodila opravila v postopku certificiranja in naknadnega certificiranja;
4. ima računalniško in programsko opremo za elektronsko vodenje opravil v postopku certificiranja in naknadnega certificiranja ter vodenje elektronskih evidenc iz 23. člena tega pravilnika;
5. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz Poslovnega registra Slovenije;
6. izpolnjuje pogoje iz 22. člena Uredbe 1850/06/ES;
7. ima prostor za shranjevanje kontrolnih vzorcev in
8. ima opremo za vzorčenje hmelja.
22. člen 
(izvajalec certificiranja) 
(1) Za namene izvajanja postopka certificiranja in naknadnega certificiranja vključno s pripravo, predelavo ter prepakiranjem pošiljk na predlog centra pooblaščena organizacija imenuje osebe, ki izvajajo certificiranje hmelja.
(2) Izvajalec mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in pri pooblaščeni organizaciji opravi usposabljanje in izpit za izvajalca.
VII. HRANJENJE DOKUMENTACIJE TER STROŠKI CERTIFICIRANJA IN NAKNADNEGA CERTIFICIRANJA 
23. člen 
(hranjenje dokumentacije) 
(1) Vsa opravila pri certificiranju in naknadnem certificiranju pooblaščena organizacija, centri in laboratorij vodijo v papirni oziroma elektronski obliki ter jih vpisujejo v evidenco iz 150. člena ZKme-1.
(2) Elektronske zapise in dokumentacijo, izdano v posameznih opravilih iz prejšnjega odstavka, hranijo pooblaščena organizacija in centri najmanj pet let od opravila. Laboratorij hrani poročilo in njegov elektronski zapis najmanj pet let od izdaje poročila.
24. člen 
(stroški certificiranja in naknadnega certificiranja) 
Stroške certificiranja in naknadnega certificiranja hmelja v celoti nosi naročnik certificiranja.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS, št. 67/12).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2017
Ljubljana, dne 10. avgusta 2022
EVA 2017-2330-0050
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti