Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

2638. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, stran 7991.

  
Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 – ZVO-2), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17), 7. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan – Uradne objave, št. 4/16), 6. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) so občinski sveti občin Braslovče, dne 8. junija 2022, Polzela, dne 25. julija 2022, Prebold, dne 30. junija 2022, Tabor, dne 13. junija 2022, Vransko, dne 14. junija 2022 in Žalec, dne 22. junija 2022, kot ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju: JKP Žalec, d. o. o.) sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 45/20) se spremeni 40. člen, tako da se glasi:
40. člen 
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov) 
(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v last občine na podlagi podanega soglasja lastnikov.
(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode;
– vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti dokumentacijo (projekt izvedenih del – če je izdelan, elaborat geodetskega posnetka – če je izdelan, načrt vodovodnega omrežja, evidenco priključkov uporabnikov, vodno dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju vodnih teles vodnih virov);
– cenitev vodovodnega omrežja;
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju;
– sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno omrežje, da bo v planiranem roku vodovodno omrežje skladno s tem odlokom in tehničnim pravilnikom. Sprejeti je potrebno tudi plan pridobitve služnostnih pogodb za vzdrževanje vodovoda;
– lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, morajo v roku šestih mesecev od prevzema vodovodnega omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo vodomera v zunanjem vodomernem jašku in cestnega ventila;
– izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus hišnega vodovodnega priključka;
– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s tehničnim pravilnikom;
– urejena mora biti stvarna pravica na zemljiščih, na katerih so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega omrežja.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in glasilih občin.
Št. 007-2/2022
Braslovče, dne 8. junija 2022
Župan 
Občine Braslovče 
mag. Tomaž Žohar 
Št. 3541-0015/2022
Polzela, dne 25. julija 2022
Župan 
Občine Polzela 
Jože Kužnik 
Št. 3541-0012/2022
Prebold, dne 30. junija 2022
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 
Št. 007-0001/2022
Tabor, dne 13. junija 2022
Župan 
Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 
Št. 007-01/2022
Vransko, dne 14. junija 2022
Župan 
Občine Vransko 
Franc Sušnik 
Št. 007-0020/2022
Žalec, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost