Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

2625. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, stran 7975.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 261. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) ter po pridobitvi mnenja Ministrstva za finance z dne 28. 7. 2022 Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe 
1. člen 
V Sklepu o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 29/22; v nadaljevanju Sklep) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(prenos predpisov Evropske unije) 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša:
1. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 500), zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1269 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane direktive (EU) 2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2019, str. 137), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2017/593/EU),
2. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1269 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane direktive (EU) 2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov (UL L št. 277 z dne 2. 8. 2019, str. 137).«
2. člen 
V drugem odstavku drugega člena Sklepa se končna pika nadomesti z vejico in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. »dejavniki trajnostnosti« pomenijo dejavnike trajnostnosti, kot so opredeljeni v točki 24 člena 2 Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L št. 317 z dne 9. 12. 2019, str. 1).«
3. člen 
V 6. členu Sklepa se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(9) Borznoposredniške družbe morajo dovolj razčlenjeno določiti potencialni ciljni trg za vsak finančni instrument in navedejo vrste strank za katere je finančni instrument primeren glede na potrebe, značilnosti in cilje teh strank, vključno z morebitnimi cilji v zvezi s trajnostnostjo. Prav tako opredelijo skupine strank, za katere finančni instrument ni primeren, razen v primeru, ko finančni instrument upošteva dejavnike trajnostnosti. Če borznoposredniške družbe sodelujejo pri pripravi finančnega instrumenta, se lahko opredeli en ali več ciljnih trgov.«
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Borznoposredniške družbe določijo, ali finančni instrument ustreza opredeljenim potrebam, značilnostim in ciljem ciljnega trga, vključno s preučitvijo naslednjih elementov:
1. profil razmerja med tveganjem in donosom finančnega instrumenta je skladen s ciljnim trgom,
2. dejavniki trajnostnosti finančnega instrumenta so skladni s ciljnim trgom, če je to primerno, in
3. oblikovanje finančnega instrumenta temelji na značilnostih, ki koristijo stranki in ne na poslovnem modelu, ki se zanaša na slabe rezultate za stranko, da bi bil dobičkonosen.«
V štirinajstem odstavku se na koncu doda naslednje besedilo: »Dejavniki trajnostnosti finančnega instrumenta se predstavijo na pregleden način in distributerjem zagotovijo ustrezne informacije, da lahko skrbno upoštevajo morebitne cilje strank ali potencialnih strank v zvezi s trajnostnostjo.«
Petnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Borznoposredniške družbe redno pregledujejo finančne instrumente, ki jih pripravljajo, pri tem pa upoštevajo vsak dogodek, ki bi lahko bistveno vplival na potencialno tveganje za opredeljen ciljni trg. Borznoposredniške družbe preučijo, ali je finančni instrument še skladen s potrebami, značilnostmi in cilji ciljnega trga, vključno s cilji v zvezi s trajnostnostjo, in če se distribuira na ciljnem trgu. Preučijo tudi, ali finančni instrument dosega stranke za katere ni primeren glede na njihove potrebe, značilnosti in cilje.«
4. člen 
V 7. členu Sklepa se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Borznoposredniške družbe vzpostavijo ustrezne ureditve upravljanja produktov za zagotovitev, da so produkti in storitve, ki jih nameravajo ponujati ali priporočati, združljivi s potrebami, značilnostmi in cilji opredeljenega ciljnega trga, vključno s cilji v zvezi s trajnostnostjo, ter da je načrtovana distribucijska strategija skladna z opredeljenim ciljnim trgom. Borznoposredniške družbe ustrezno opredelijo in ocenijo okoliščine in potrebe strank, na katere se nameravajo osredotočiti, da zagotovijo, da interesi strank niso ogroženi zaradi komercialnih ali finančnih pritiskov. Družbe v okviru tega procesa opredelijo skupine strank za katere produkt ali storitev nista primerna glede na njihove potrebe, značilnosti in cilje, razen v primeru, ko finančni instrument upošteva dejavnike trajnostnosti.«
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Borznoposredniške družbe redno pregledujejo investicijske produkte, ki jih ponujajo ali priporočajo, ter storitve, ki jih zagotavljajo, pri tem pa upoštevajo vsak dogodek, ki bi lahko bistveno vplival na potencialno tveganje za opredeljen ciljni trg. Družbe ocenijo vsaj, ali je produkt ali storitev še skladna s potrebami, značilnostmi in cilji opredeljenega ciljnega trga, vključno s cilji v zvezi s trajnostnostjo, in ali je načrtovana distribucijska strategija še ustrezna. Družbe ponovno preučijo ciljni trg in posodobijo ureditve upravljanja produktov, če ugotovijo, da so za določen produkt ali storitev napačno opredelile ciljni trg ali da produkt ali storitev ne ustreza več okoliščinam na opredeljenem ciljnem trgu, kot na primer, če postane produkt zaradi sprememb na trgu nelikviden ali zelo nestanoviten (volatilen).«
5. člen 
(uskladitev poslovanja) 
Borznoposredniške družbe uskladijo svoje poslovanje z zahtevami iz tega sklepa do 22. 11. 2022.
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-22/2022-5
Ljubljana, dne 4. avgusta 2022
EVA 2022-1611-0091
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
 

AAA Zlata odličnost