Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Kazalo

2623. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, stran 7973.

  
Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami 
1. člen 
V Pravilniku o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami (Uradni list RS, št. 74/22) se v 2. členu v prvem odstavku:
– v 6. točki črta besedilo »(sodelovanje predstavnikov policije kot govornikov in podobno)«,
– v 9. točki beseda »ali« nadomesti z vejico,
– za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. oglaševanju pomembnejših dogodkov organizacij na interni spletni strani policije ali«,
– dosedanja 10. točka, ki postane 11. točka, spremeni tako, da se glasi:
»11. pripravi predlogov za določitev spominskih znakov policije in podeljevanju priznanj.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Policija omogoča brezplačne nastope policijskega orkestra na proslavah in drugih pomembnejših dogodkih organizacij, katerih soorganizator je policija.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »ene izmed oblik sodelovanja iz prvega odstavka 2. člena« nadomesti z besedilom »letnega načrta sodelovanja iz petega odstavka 6. člena«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(plačilo uporabe službenega civilnega vozila) 
(1) Stroški uporabe službenega civilnega vozila (v nadaljnjem besedilu: uporabnina) se obračunajo skladno z internim aktom ministrstva, ki ureja osnove za izdelavo kalkulacij – stroškovnikov.
(2) Organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, se za uporabo službenih civilnih vozil policije skladno z internim aktom iz prejšnjega odstavka obračuna le materialne stroške uporabe službenega civilnega vozila (stroški goriva, registracije, manjših vzdrževalnih del, zavarovanja vozila in nakupa vinjet).
(3) Stroški iz prejšnjih odstavkov se plačajo najkasneje v 30 dneh od dneva izdaje računa policije.
(4) Organizacije niso upravičene do uporabe službenih civilnih vozil, če zapadle finančne obveznosti iz naslova predhodne uporabe službenih civilnih vozil niso poravnane 60. dan od dneva izdaje računa. Po poravnavi finančnih obveznosti iz tega odstavka organizacija lahko uporablja službena civilna vozila v skladu z določbami tega pravilnika.«.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(sporazum o sodelovanju, letni načrt sodelovanja in letno poročilo) 
(1) Organizacija lahko sklene s policijo sporazum o sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki ga v imenu policije podpišeta minister, pristojen za notranje zadeve in generalni direktor policije.
(2) V sporazumu se določijo vsebina, obseg in konkreten način sodelovanja iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika ter navede interes organizacije za brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije in uporabo službenih civilnih vozil. V primeru navedbe interesa iz prejšnjega stavka se v sporazumu navede tudi obveznost organizacije, da mora za brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije in uporabo službenih civilnih vozil oddati vlogo iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Sporazum ne more omogočati, da bi člani organizacije, ki so javni uslužbenci ministrstva ali organov v njegovi sestavi, naloge za organizacijo opravljali v okviru svojega delovnega časa.
(4) Sporazum se lahko sklene najdlje za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja.
(5) Generalni direktor policije in organizacija najkasneje do 31. decembra tekočega leta sporazumno določita letni načrt sodelovanja za prihodnje koledarsko leto. Z letnim načrtom sodelovanja se natančneje določijo vsebine iz sporazuma.
(6) Organizacije najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredujejo generalnemu direktorju policije poročilo o izvajanju letnega načrta sodelovanja za preteklo koledarsko leto.«.
5. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(vloga in odločanje o vlogi) 
(1) Organizacija, ki je v sporazumu iz prvega odstavka prejšnjega člena izrazila interes za brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije in uporabo službenih civilnih vozil, odda vlogo na Generalno policijsko upravo najkasneje v desetih delovnih dneh pred nameravano uporabo.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se odda v fizični ali elektronski obliki. Vloga vsebuje navedbo poslovnega prostora policije za oddajo v brezplačno uporabo oziroma vrsto službenega civilnega vozila za uporabo, namen uporabe in časovno obdobje uporabe.
(3) O vlogi organizacije odloči generalni direktor policije ali od njega pooblaščena oseba.
(4) Če se dve ali več vlog nanašajo na uporabo istega poslovnega prostora policije ali službenega civilnega vozila za isto časovno obdobje, se pri odločitvi upoštevajo naslednji kriteriji: obdobje delovanja organizacije, število članov organizacije, aktivna spletna stran organizacije in mednarodna dejavnost organizacije.
(5) Po sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka generalni direktor policije ali od njega pooblaščena oseba obvesti o neizbiri organizacijo, ki ni bila izbrana.«.
6. člen 
8. in 9. člen se črtata.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uskladitev sporazumov) 
Veljavni sporazumi o sodelovanju med policijo in organizacijami se uskladijo s spremenjenim 6. členom pravilnika v treh mesecih od njegove uveljavitve.
8. člen 
(letni načrt sodelovanja za leto 2022) 
Generalni direktor policije in organizacija sporazumno določita letni načrt sodelovanja za leto 2022 najkasneje v enem mesecu po uskladitvi sporazuma iz prejšnjega člena.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-257/2022
Ljubljana, dne 3. avgusta 2022
EVA 2022-1711-0015
mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost