Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022

Kazalo

2614. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 7934.

  
Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 
1. člen 
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12, 93/14, 97/21, 155/21 in 205/21) se 12. člen črta.
2. člen 
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke o proizvajalcu ter naziv, vrsto in verzijo NIS;
– podatke o osebi, odgovorni za delovanje NIS in o kontaktni osebi iz 46. člena tega pravilnika;
– podroben opis, kje in kako so v NIS izpolnjene zahteve tega pravilnika po posameznih členih z navedbo konkretnih primerov;
– dokumentacijo vzpostavljene spletne storitve, ki izkazuje, da je spletna storitev vzpostavljena po specifikacijah nadzornega organa;
– dokumentacijo za oddaljeni dostop do podatkovne baze in aplikacije NIS;
– vsa potrebna uporabniška imena in gesla za aplikacijo NIS koncesionarja in za dostop do podatkovne baze koncesionarja, posredovana na varen način;
– uporabniška navodila aplikacije NIS koncesionarja;
– podatke za dostop do spletne storitve testnega ali pilotskega sistema;
– testno poročilo spletne storitve za vse igralne naprave, blagajne in progresivne sisteme iz katerega je razvidno, da spletna storitev zagotavlja prenos vseh zahtevanih podatkov iz pravilnika (koncesionar mora preveriti ustreznost posredovanja podatkov preko spletne storitve za vse igralne naprave, blagajne in progresivne sisteme);
– izjavo koncesionarja, da vse igralne naprave, blagajne in progresivni sistemi preko spletne storitve nadzornemu organu posredujejo s pravilnikom predpisane števce, podatke in dogodke in
– konkreten nabor računalnikov, podatkov, programov in modulov, do katerih nadzorni organ dostopa in ki nadzornemu organu zagotavljajo realizacijo izpolnitve zahtev tega pravilnika.«.
3. člen 
V 43. členu se črta besedilo »in najkasneje v treh delovnih dneh posredovati nadzornemu organu nov seznam modulov z izvršno kodo in vseh datotek, ki vsebujejo nastavitvene parametre NIS, vključno z imeni, točno lokacijo, datumi modulov oziroma datotek, njihovimi dolžinami, kratkim opisom funkcionalnosti, ter z izračunano kontrolno kodo po algoritmu zgoščevalne funkcije«.
4. člen 
V 48. členu se prva točka črta.
Dosedanje 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 1., 2., 3. in 4. točka.
5. člen 
V 73. členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedo »NIS« črtata vejica in besedilo »vnos novo dodeljene evidenčne številke igralne naprave pa najkasneje do začetka uporabe IA«.
V 4. točki se število »4« nadomesti s številom »3«.
6. člen 
V 75. členu se v prvem odstavku prva točka črta.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za nazive druge in tretje alineje 1. točke in prve alineje 2. točke tega člena se uporabljajo izrazi določeni v navodilu za izpolnjevanje obrazca MF IGR NAP-IM, ki je skupaj z obrazcem Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del. Enolično interno oznako iz osme alinee 1. točke tega člena lahko nadomesti enolična pozicijska oznaka prve alinee 2. točke tega člena.«.
7. člen 
Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4 se nadomestijo z novimi Prilogo 1, Prilogo 2, Prilogo 3 in Prilogo 4, ki so kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-523/2022
Ljubljana, dne 20. julija 2022
EVA 2022-1611-0073
Klemen Boštjančič 
minister za finance 

AAA Zlata odličnost