Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Kazalo

2533. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6-S6 Mali Humec, stran 7714.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – v nadalj.: ZUreP-3) in 26. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je župan Občine Ribnica sprejel
S K L E P 
o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6-S6 Mali Humec 
1. člen 
(predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo prostorskega akta) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske soseske R6-S6 Mali Humec (v nadalj.: SD ZN Mali Humec). Hkrati se potrdijo Izhodišča za pripravo SD ZN Mali Humec, ki jih je izdelalo podjetje AUO V prostoru d.o.o. (št. projekta 2022-012-OPPN, maj 2022). Izhodišča so bila pripravljena ob upoštevanju:
– temeljnih pravil ZUreP-3, pravil Prostorskega reda Slovenije in splošnih smernic s področja prostora/razvoja poselitve;
– prikaza stanja prostora (ocene stanja v prostoru);
– zahtev nadrejenih prostorskih aktov – Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12, 55/16, 24/19 in 39/19 – v nadalj.: OPN).
2. člen 
(območje prostorskega akta in predmet načrtovanja) 
(1) SD ZN Mali Humec pripravlja Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, ki je tudi pobudnik za pripravo tega prostorskega akta.
(2) Območje SD ZN Mali Humec obsega 9,85 ha, in sicer zemljišča s parc. št.:
– 602/1, 602/16, 602/17, 602/23, 602/24, 602/25, 602/26, 602/27, 602/33, 602/34, 602/35, 602/37, 602/41, 602/47, 602/51, 602/52, 602/53, 602/54, 602/66, 602/67, 602/68, 602/69, 602/70, 602/71, 602/72, 602/74, 602/75, 602/76, 602/77, 602/78 in 602/79, vse k.o. Dolenja vas (1629).
(3) Območje SD ZN Hrastje v Ribnici je glede na lastniško stanje večinoma v zasebni lasti, le v manjšem deležu so zemljišča v lasti Občine Ribnica ali pa so opredeljena kot javno dobro. Občina Ribnica je lastnik zemljišč s parc. št. 602/25, 602/26 in 602/27, vse k.o. Dolenja vas. Zemljišči, razglašeni za javno dobro sta zemljišči, ki v naravi predstavljata cestno telo s parc. št. 602/23 in 602/24, obe k.o. Dolenja vas.
(4) Območje SD ZN Mali Humec se glede na OPN nahaja v delu območja enote urejanja prostora (v nadalj.: EUP) z oznako Do32 s podrobno namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP) območja stanovanj z grafično oznako SS in s podrobnejšo namensko rabo »stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti ali z njimi« z grafično oznako SSs.
(5) Območje SD ZN Mali Humec se nahaja v naselju Dolenja vas s Prigorico, ki leži jugovzhodno od občinskega središča. Naselje Dolenja vas s Prigorico predstavlja lokalno središče Občine Ribnica, prebivalcem pa zagotavlja možnost vsakodnevne oskrbe, osnovno izobraževanje ter storitvene dejavnosti. Od občinskega središča Ribnica, ki zagotavlja dejavnosti socialnega varstva, izobraževanja, sodstva, oskrbnih, storitvenih, upravnih, kulturnih in družbenih storitev je območje oddaljeno cca 5 km.
(6) Območje leži jugozahodno od obstoječe stanovanjske soseske Humec in obsega nepozidane ter razgibane kmetijske površine, ki so v manjšem delu poraščene z gozdom.
(7) Območje SD ZN Mali Humec meji na:
– območje stanovanjske soseske Humec na severovzhodni strani;
– območje, ki preko kmetijskih površin prehaja v območje razpršene stanovanjske gradnje in območje centralnih dejavnosti z osnovnimi funkcijami (šola, vrtec) na severni strani;
– odprte kmetijske površine na južni ter zahodni strani;
– obstoječe lokalne ceste (LC 352191 Dolenja vas–Blate in LC 352171 Prigorica–Humec) na vzhodni ter deloma jugovzhodni strani.
(8) Osnovni namen SD ZN Mali Humec je pripraviti prostorski izvedbeni akt, ki bo z urbanistično-arhitekturno zasnovo in ustrezno etapnostjo načrtovanih prostorskih ureditev oblikoval gradbene parcele za organizirano stanovanjsko gradnjo ob upoštevanju temeljnega pravila urejanja prostora ZUreP-3 – racionalne rabe prostora in tako omogočal tudi vzdržne in racionalne stroške komunalnega opremljanja območja.
(9) SD ZN Mali Humec bo opredelil lokacijske pogoje v skladu z ZUreP-3 in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) v okviru posameznih etap za načrtovane glavne prostorske ureditve:
– novogradnjo enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ob predhodni opredelitvi dopustnih tipov zazidave;
– novogradnjo komunalne opreme (javno cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje) in
– novogradnjo druge GJI (elektroenergetsko in plinovodno, telekomunikacijsko in optično omrežje ipd.) ter
– ustrezno etapnost, ki bo omogočala racionalno izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev ter komunalnega opremljanja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-3 in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti, ki jih zagotovi pripravljavec:
– geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– izhodišča za pripravo SD ZN Mali Humec,
– idejna zasnova načrtovanih prostorskih ureditev ter
– elaborat ekonomike.
V kolikor se bo v postopku priprave prostorskega akta (v nadalj.: PA) izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Pravna podlaga za pripravo in sprejem SD ZN Mali Humec je OPN in 129. člen ZUreP-3 v povezavi s 119. do 124. členom ZUreP-3, ki opredeljujejo postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta.
5. člen 
(roki za pripravo PA in njegovih posameznih faz) 
(1) Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo PA:
– priprava izhodišč za pripravo PA: maj 2022,
– sprejem sklepa o pripravi PA: junij 2022,
– pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja: junij–julij 2022,
– priprava strokovnih podlag: izdelava variantnih idejnih rešitev: junij–julij–avgust 2022,
– predstavitev variant in uskladitev predlaganih rešitev na usklajevalnih sestankih: avgust–september 2022,
– priprava osnutka PA za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (v nadalj.: NUP): september–oktober 2022,
– pridobitev prvih mnenj NUP: november–december 2022,
– priprava dopolnjenega osnutka PA in izdelava elaborata ekonomike: januar 2023,
– javna razgrnitev in javna obravnava PA: februar 2023,
– priprava stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave PA: marec 2023,
– priprava predloga PA: marec–april 2023,
– pridobivanje drugih mnenj NUP k načrtovanim prostorskim ureditvam v okviru predloga PA: april–maj 2023,
– priprava usklajenega predloga PA: maj 2023,
– obravnava usklajenega predloga PA na seji občinskega sveta: maj–junij 2023 in
– objava PA v Uradnem listu ter izdelava končnega elaborata PA: junij 2023.
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
6. člen 
(obveznost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V skladu s 128. členom ZUreP-3 se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede. SD ZN Mali Humec se namreč:
– ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP) in
– ne nanaša na spremembo namenske rabe prostora.
(2) Občina je pridobila oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja, zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni trebaizvesti.
(3) Občina je tudi presodila, da SD ZN Mali Humec glede na načrtovano vsebino PA (opredelitev lokacijskih pogojev za racionalno arhitekturno-urbanistično zasnovo ter vzdržne stroške komunalnega opremljanja) ne predstavlja ureditev, ki:
– bi predstavljale poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ali
– za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana območja ali
– bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi PA) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi PA, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Zavod RS za ohranjanje narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana (za področje energetike),
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica (za področje lokalnega cestnega prometa),
– ELEKTRO LJUBLJANA, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana (za področje energetike – distribucijsko omrežje),
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje (za področje oskrbe z vodo),
– JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica (za področje drugih javnih gospodarskih služb),
– Telekom Slovenije d. d., Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid (za področje telekomunikacij),
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave PA izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključuje skladno s 122. členom ZUreP-3.
Dopolnjen osnutek PA se javno objavi ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo bo Občina Ribnica zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
9. člen 
(veljavnost sklepa o pričetku) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0003/2021-27
Ribnica, dne 27. junija 2022
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost